Центральний район. ДНЗ № 293

 

Сторінка батьків

 

 

Аналіз освітньо-виховної роботи

КЗО ДНЗ №293

за 2016-2017 навчальний рік

 

 

Дошкільний навчальний заклад у своїй роботі керувався Законом України «Про дошкільну освіту (ст. 37-39) від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ, Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305 «Положення про дошкільний навчальний заклад» (п.49-54), Санітарними правилами облаштування та утримання дошкільних навчальних закладів; Типовим переліком обов'язкового обладнання, навчально-наочними посібниками та іграшоками у дошкільних навчальних закладах; методичними рекомендаціями МОН України «Підбор і використання іграшок для дітей раннього віку у ДНЗ» від 18.07.08 №1/9-470, Статутом дошкільного закладу та планом освітньо-вихвної роботи.

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №293» розпочав функціонування 15 жовтня 1969 року, розташований в двоповерховому будинку, виконаному за типовим проектом, площа - 896 кв. м. Дотримувався принципу ізоляції окремих груп і особливо групи ран­нього віку один від одного та від адміністративно-господарчих приміщень.

Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична зала;

- методичний кабінет;

- медичний кабінет;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи.

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 110 місць для дітей від 2 до 6 (7) років.

У 2016-2017 навчальному році було укомплектовано 6 вікових груп:

·        1 група для дітей раннього віку;

·        5 груп для дітей дошкільного віку.

Цього року заклад відвідувало 158 дітей з них:

 - раннього віку — 28 дітей;

 - дошкільного віку — 130 ддітей;

 - випущено до школи — 32 дитини.

 

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечу­вало 33  працівника, з них: завідувач Сикорська Ірина Василівна, 15 – педагогів, у тому числі: вихователь-методист,  практичний психолог, музичний керівник, 11 -   вихователів. З них 8 мають повну вищу освіту, 1 - базову освіту, 6 – середню спеціальну. Склад педагогіч­них працівників за кваліфікаційним категоріями такий: вища категорія – 4 вихователі,  друга категорія – 2 вихователі, спеціаліст 9Тр. – 9 вихователів, педзвання «вихователь-методист» - 1, 1 – медичний працівник, 18 – молодшого обслуговуючого персоналу.

 

Адміністрація закладу створювала працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямо­ваному використанню кадрів робота коллективу КЗО ДНЗ відзначалася стабільністю та позитивною результативністю.

 

У 2016-2017 н.р. методична служба працювала над завданнями:

·        удосконалення системи регулювання рівня професійної компетентності педагогів на основі особистісно-зорієнтованого підходу;

·        створення умов для досягнення стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності, на мобільність колективу щодо виконання вимог базової програми Базового компоненту дошкільної освіти;

·        сприяння становленню співробітницьких взаємин між колегами, співпраці досвідчених педагогів і молодих спеціалістів;

·        впровадження принципів педагогіки розуміння.

 

Велику увагу у сфері навчально-матеріального і матеріально-технічного забезпечення приділялось обладнанню і оснащенню:

·        педагогічного процесу;

·        профорієнтаційної діяльності дітей;

·        фізкультурно-оздоровчої бази;

·        психологічного супроводу дітей;

·        умов праці педагогів.

 

 

Пріоритетними завданнями на 2016-2017 навчальний рік були:

 

1.     Продовжити роботу по впровадженню освітніх стратегій соціалізації особистості громадянського суспільства (ІІ етап).

2.     Продовжувати роботу над інтеграцією родинного і суспільного дошкільного виховання.

3.     Дотримуватись демократизації виховного процесу в дошкільному закладі через використання різних форм співробітництва та рівності всіх учасників виховного процесу.

Методична робота в КЗО ДНЗ № 293 протягом 2016-2017 навчального року була спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члену педагогічного колективу, а відтак — на досягнення позитивних результатів у вихованні, розвитку та навчанні дітей, оптимізації освітньо-виховного процесу.

Зміст методичної роботи в закладі було збудовано на основі держав­них документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, на­вчальних планів, програм, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, прогресивному педаго­гічному досвіді.

Велика увага приділялась спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно орієнтованого під­ходу до дітей, який передбачає формування в дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї були викладені в річному плані роботи дошкільного навчального закладу на 2016-2017 навчальний рік, обговорено на педагогічних радах, методичних годинах, під час індивідуальних і гру­пових консультацій, на основі пріоритетних завдань здійснювалась корекція педагогічного стилю вихователів.

У КЗО ДНЗ були створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів: сис­тематично проводились семінари-практикуми, ділові, інтерактив­ні ігри, консультації для різних категорій педагогів тощо. Ключове місце в системі методичної роботи з педагогами у 2016-2017 н.р. посіли активні форми навчання, зокрема тренінгові – це особлива форма навчання, що не лише ґрунтується на реальних знаннях учасників, а й дає змогу пережити та перевірити їх на власному досвіді. Готували та проводили тренінгові навчання з педагогами практичний психолог закладу Ягджиєва В.А. та вихователь-методист Дубініна Н.М. Мета тренінгів передбачала підвищення рівня поінформованості педагогів дошкільного закладу стосовно сутності компетнтнісного підходу як головного принципу Базового компоненту дошкільної освіти.

Надзвичайно цікавою та плідною була робота з проведення тренінгів для педпрацівників за освітніми лініями розвитку дитини відповідно до Базового компоненту «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Професійна етика педагога», «Дитина у світі культури; завдання та шляхи реалізації» та інші.

Широко використовувались інтерактивні форми методичної роботи з педагогами, зокрема інтерактивні семінари-практикуми. У жовтні 2016р. - «Формування професійної рефлексії у педагогів». У квітні 2017р. - «Місток розуміння між батьками та дошкільним закладом».

Крім цього, в інтерактивному режимі було побудовано тематичні педа­гогічні ради: «Значення рухової активності дитини для розвитку особистості» (листопад 2016р.) та «Формування патріотично-екологічного світорозуміння дошкільників» (лютий 2017р.).

Також було проведено педагогічні посиденьки «Особистість як мета сучасного виховання» та педгодини «Кодекс вихователя дошкільного навчального закладу», «Відповідність розвиваючого середовища віку дітей», під час яких педагоги закладу мали змогу поділи­тись досвідом, практичними здобутками, продемонструвати власну майстерність та набути нових знань.

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами мала діагностично-прогностичний характер, базувалась на глибокому аналізі роботи під час проведення освітньо-виховного процесу. Здійснення моніторингу якості освіти педагогічної майстерності педагогів було реальним підґрунтям для втілення шляхів реалі­зації пріоритетних напрямів роботи КЗО ДНЗ і дозволяло вчасно корегу­вати і надавати методичну допомогу в розв’язанні певних освітніх проблем. Діагностування педагогів проводилось систематично за допомогою анкет, діагностичних карт, карто­схем та аналізу педагогічної діяльності педагогів. Постійно для вихователів на базі методичного кабінету проводились консультації, такі як «Організація педагогічного процесу в період адаптації», «Гра як засіб формування уявлень дітей про моральні норми та правила поведінки», «Дитячі конфлікти та їх причини», «Гарне мовлення дитини – це успішне навчання у школі», «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному закладі» та ін.

Адміністрація створила оптимальні умови для постійного про­фесійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних мож­ливостей кожного.

Тематика індивідуальних тем самоосвіти педагогів визначалась самими педагогами з урахуванням потреб навчально-виховного процесу та профілю роботи групи.

Педагогічні працівники  раз в п’ять років проходять атестацію, підвищуючи та підтверджуючи свій кваліфікаційний рівень.

Педагоги закладу протягом року були учасниками районних семінарів, методичних об`єднань, виставок: музичний керівник Ніколаєнко С.Ю., практичний психолог Ягджиєва В.А.  та педагоги Морозюк Н.П., Каракуця Н.І., Редько Н.О, Плахотна О.П., Новицька М.В., Лелека Н.М.

Дошкільний навчальний заклад працює за напрямом «Безпека життєдіяльності дитини». Протягом навчального року велась цілеспрямована педагогічна робота щодо виховання у дітей почуття особистої безпеки, вироблялось в них свідоме ставлення до життя, усвідомлення пріоритету здоров'я. вихователі всіх вікових груп щопонеділка проводили бесіди, ігри, тренінги та моделювали ситуації за програмою з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати».

На протязі навчального року у дошкільному закладі проведено два тижні безпеки життєдіяльності дитини (жовтень 2016р., квітень 2017р.), які стали підсумком послідовної ці­леспрямованої роботи як з дітьми, так і з батьками і педагогами щодо формування основ безпечної поведінки в побуті та надзви­чайних ситуаціях.

Проведено тиждень безпеки дорожнього руху (листопад 2016р.).

Дбаючи про фізичний розвиток дітей, у дошкільному закладі велика увага приділялась розвитку як основних фізичних якостей, так і збагаченню загального рухового досвіду. Щомісяця проводилися спортивні розваги «Здоровим будь» (вересень), «У здоровому тілі здоровий дух» (жовтень), «Лісова стежина» (листопад), «На арені цирку» (грудень), «Витівки снігової баби» (січень), «Зима із весною зустрічаються» (лютий), «Веселі забави» (березень), «Козацькому роду нема переводу» (квітень), «Казкова подорож» (травень). Щокватрально проводились спортивні свята.

Окремою ланкою методичної роботи була організація взаємодії з родинами вихованців. Педагоги закладу, вихователь-методист, практичний психолог постійно планували та проводили консультації для бать­ків, надавали інформаційний матеріал на актуальні теми, запро­шували батьків до закладу на спільні заходи: «День знань» (вере­сень 2016р.), «Свято осені»  (листопад 2016р.), виставка-конкурс «Осінь у своїй урочистій красі» (листопад 2016 р.), новорічні свята (грудень 2016р.),    святкові ранки до дня 8 Березня (березень 2017р.), Тижні безпеки (жовтень 2016р., квітень 2017р.), Тиждень безпеки дорожнього руху (листопад 2016р.) тощо.

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних на­прямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби бать­ків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримував ба­жання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цьо­го різні активні форми співпраці:

 - батьківські збори;

 - індивідуальні консультації різних спеціалістів;

 - виготовлення саморобок разом з дітьми;

 - спільні виставки, участь у святах;

 - дні відкритих дверей.

 

На базі закладу постійно діяв консультаційний центр для батьків «Школа дошкільних наук», де свої консультації згід­но з планом надають практичний психолог Ягджиєва В.А., вихователь-методист Дубініна Н.М., старша медична сестра Цімбал Ю.Л., а саме: «Готовність до школи… батьків» (тестування батьків), «Що заважає вам чути дитину», «Мистецтво забороняти – як казати дитині «Ні» (тренінгові заняття), «Коли дитина говорить неправду» (лекція), «Для мам і тат, які виховують малят» (практикум), «Роль щеплень у профілактиці інфекційних захворювань» (консультація). Також для батьків проводились загальні батьківські збори «Що таке шкільна зрілість», «Режим дня і його значення для нормального розвитку дитячого організму», «Безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку. Загартовування дітей».  

Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебували у постійному творчому пошуку, екс­периментували та впроваджували сучасні перспективні програми та методики.

У 2016-2017 н.р. дошкільний навчальний заклад  працював за комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки» та за парціальними програмами, які розширюють та поглиблюють можливос­ті розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напря­ми в діяльності дошкільного закладу:

-         хореографія;

-         шахи;

-         «Петриківський первоцвіт».

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колекти­ву загалом. За результатами діагностики дошкільників із засвоєн­ня програми «Дитина в дошкільні роки» зроблено висновки щодо загальної компе­тентності дошкільників, які висвітлює таблиця «Розподіл дітей за загальним рівнем компетентностей на кінець 2016-2017н.р.»

 

 

 

Кількість дітей

 

Високий

Рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Низький рівень

Діти

143

21

59

49

14

%

100

15

41

34

10

 

Педагогічне ді­агностування дошкільників засвідчило, що діти всіх вікових груп засвоїли програмові завдання на достатньому рівні, а моніторинг професійної майстерності педагогічного колективу показав, що пе­дагоги закладу мають оптимальний та достатній рівні професійної майстерності.

Навчальною потребою CCІ століття стає формування такого способу життя, який був би основою довготривалого ощадливого гармонійного розвитку людства. Для виховання дітей старшого дошкільного віку групи «Всезнайки» (вихователі Дубініна Н.М., Морозюк Н.П.) застосовували навчальний курс «Дошкільнятам про освіту для сталого розвитку», який викладається в межах соціальної програми, розрахованої на навчальний рік і реалізується через цикл послідовних тематичних днів. У групі старшого дошкільного віку «Сонечко» вихователем Лелекою Н.М. було проведено пробні заняття за програмою «Вчимося жити разом», які сподобалися як вихователям, так і вихованцям.

Крім цього, здійснювався соціально-педагогічний патронат дітей, які з різних причин не відвідують дошкільний заклад.

На достатньому рівні велось медичне обслуговування, яке здійснювалось старшою медсестрою Цімбал Ю.Л., під керівництвом дитячого лікаря та контролем завідуючої. Головним завданням було дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Планомірно проводились антропометричні виміри дітей : групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал. Проводився огляд дітей на педикульоз один раз на місяць.

Відповідно до віку дітей в дошкільному закладі проводились профілактичні щеплення. Контроль за своєчасним проведенням щеплень вівся старшою  медичною сестрою Цімбал Ю.Л.

Вихователі працювали у тісному контакті із старшою медичною сестрою закладу по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізвиховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на  свіжому повітрі.

Постійно проводився моніторинг захворюваності дітей у КЗО ДНЗ.

Під особливим контролем температурний режим приміщень.

Під контролем адміністрації медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблене медичне та баклабораторне обстеження.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримувались встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни, приготування їжі.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в КЗО ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструвався медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводився аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідали вимогам державних стандартів, супроводжувались накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Протягом року проводилась робота з організації харчування:

· Постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ДНЗ

· Консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей

· Співпраця з комітетом закладу з питання покращення харчування дітей.

 

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є ви­ховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя. Практич­ний психолог на чолі із завідувачем організовував вивчення готов­ності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання, вважав цю роботу надзвичайно важливою.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у до­шкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

- батьківський комітет КЗО ДНЗ та батьківські комітети груп;

- профспілковий комітет;

- педагогічна рада;

- загальні збори батьків та членів трудового колективу;

- комісія з ОП;

- пожежно-технічна комісія.

Управлінські рішення поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності ко­лективу виконання річних завдань:

 1) комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

 2) організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчаль­но-виховному процесі;

 3) складання парціальних програм для здійснення освітньої ді­яльності;

 4) складання бюджетного запиту на 2017рік;

 5) організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. Розуміючи важливість цієї роботи, завідувач безпосередньо керувався нею. За наслідками об­ліку дітей у закладі була спланована та реалізовувалась робота з бать­ками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння мето­дами навчання та виховання дітей у сім’ї. Організовано роботу консультативного пункту ;

6) колектив постійно працював над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому з вересня року у 2011р. працює власний веб-сайт. Працівники розробили його самостійно, ін­формація розрахована, в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України. Цікаві статті, фотогалерея, висвітлення поточної роботи — все це сприяло відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей у закладі;

 7) організація роботи зі зверненнями громадян є важливою скла­довою управління закладом. Упродовж звітного періоду пись­мових звернень не надходило. На особистому прийомі в завідува­ча ДНЗ були 59 особи. Головними питаннями, порушеними під час бесід, були працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ;

 8) організація морального заохочення праців­ників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють твор­чо, була невід’ємною складовою успішного управління закладом;

 9) організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучен­ня їх до управління закладом, пропагування відкритості та про­зорості відбувалась через батьківську раду КЗО ДНЗ, загальні батьківські збори.

 

КЗО ДНЗ (ясла-садок) №293 є комунальним закла­дом освіти, у якому суворо дотримувались вимог щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах:

 - Конституція України;

 - Конвенції ООН про права дитини;

 - Законом України «Про охорону дитинства»;

 - Сімейний кодекс.

На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичних листа від 04.10.2007 р. № 1/9-583 «Про систему роботи з діть­ми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністраці­єю ДНЗ були  розроблені такі заходи:     

 - надання методичної і консультативної допомоги сім’ї, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини;

 - формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї у розв’язанні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;

 - створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.

На особливому обліку знаходились діти з багатодітних сімей, діти-Чорнобильці, діти учасників АТО та діти-переселенці зі Сходу України.

Діяльність адміністрації спрямовувалась на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

В закладі велась робота щодо безпеки життєдіяльності працівників.

Систематично видавались накази з охорони праці.

За звітний період випадків травмування серед педагогів та дітей не зафіксовано.

Колектив дошкільного навчального закладу план освітньо-виховної роботи на 2016-2017 навчальний рік виконав у повному обсязі.