Центральний район. ДНЗ № 293

 


Річний план закладу

РОЗДІЛ 1

Аналіз роботи

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 293»

Дніпровської міської ради

на 2017-2018 навчальний рік

 

Дошкільний навчальний заклад у своїй роботі керувався Законом України «Про дошкільну освіту (ст. 37-39) від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ, Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305 «Положення про дошкільний навчальний заклад» (п.49-54), Санітарними правилами облаштування та утримання дошкільних навчальних закладів; Типовим переліком обов'язкового обладнання, навчально-наочними посібниками та іграшоками у дошкільних навчальних закладах; методичними рекомендаціями МОН України «Підбор і використання іграшок для дітей раннього віку у ДНЗ» від 18.07.08 №1/9-470, Статутом дошкільного закладу та планом освітньо-вихвної роботи.

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №293» розпочав функціонування 15 жовтня 1969 року, розташований в двоповерховому будинку, виконаному за типовим проектом, площа - 896 кв. м. Дотримувався принципу ізоляції окремих груп і особливо групи ран­нього віку один від одного та від адміністративно-господарчих приміщень.

Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична зала;

- методичний кабінет;

- медичний кабінет;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи.

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 110 місць для дітей від 2 до 6 (7) років.

У 2016-2017 навчальному році було укомплектовано 6 вікових груп:

 • 1 група для дітей раннього віку;
 • 5 груп для дітей дошкільного віку.

Цього року заклад відвідувало 158 дітей з них:

 - раннього віку — 28 дітей;

 - дошкільного віку — 130 ддітей;

 - випущено до школи — 32 дитини.

 

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечу­вало 33  працівника, з них: завідувач Сикорська Ірина Василівна, 15 – педагогів, у тому числі: вихователь-методист,  практичний психолог, музичний керівник, 11 -   вихователів. З них 8 мають повну вищу освіту, 1 - базову освіту, 6 – середню спеціальну. Склад педагогіч­них працівників за кваліфікаційним категоріями такий: вища категорія – 4 вихователі,  друга категорія – 2 вихователі, спеціаліст 9Тр. – 9 вихователів, педзвання «вихователь-методист» - 1, 1 – медичний працівник, 18 – молодшого обслуговуючого персоналу.

 

Адміністрація закладу створювала працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямо­ваному використанню кадрів робота коллективу КЗО ДНЗ відзначалася стабільністю та позитивною результативністю.

 

У 2016-2017 н.р. методична служба працювала над завданнями:

 • удосконалення системи регулювання рівня професійної компетентності педагогів на основі особистісно-зорієнтованого підходу;
 • створення умов для досягнення стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності, на мобільність колективу щодо виконання вимог базової програми Базового компоненту дошкільної освіти;
 • сприяння становленню співробітницьких взаємин між колегами, співпраці досвідчених педагогів і молодих спеціалістів;
 • впровадження принципів педагогіки розуміння.

 

Велику увагу у сфері навчально-матеріального і матеріально-технічного забезпечення приділялось обладнанню і оснащенню:

 • педагогічного процесу;
 • профорієнтаційної діяльності дітей;
 • фізкультурно-оздоровчої бази;
 • психологічного супроводу дітей;
 • умов праці педагогів.

 

Пріоритетними завданнями на 2016-2017 навчальний рік були:

 

 1. Продовжити роботу по впровадженню освітніх стратегій соціалізації особистості громадянського суспільства (ІІ етап).
 2. Продовжувати роботу над інтеграцією родинного і суспільного дошкільного виховання.
 3. Дотримуватись демократизації виховного процесу в дошкільному закладі через використання різних форм співробітництва та рівності всіх учасників виховного процесу.

Методична робота в КЗО ДНЗ № 293 протягом 2016-2017 навчального року була спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члену педагогічного колективу, а відтак — на досягнення позитивних результатів у вихованні, розвитку та навчанні дітей, оптимізації освітньо-виховного процесу.

Зміст методичної роботи в закладі було збудовано на основі держав­них документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, на­вчальних планів, програм, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, прогресивному педаго­гічному досвіді.

Велика увага приділялась спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно орієнтованого під­ходу до дітей, який передбачає формування в дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї були викладені в річному плані роботи дошкільного навчального закладу на 2016-2017 навчальний рік, обговорено на педагогічних радах, методичних годинах, під час індивідуальних і гру­пових консультацій, на основі пріоритетних завдань здійснювалась корекція педагогічного стилю вихователів.

 

У КЗО ДНЗ були створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів: сис­тематично проводились семінари-практикуми, ділові, інтерактив­ні ігри, консультації для різних категорій педагогів тощо. Ключове місце в системі методичної роботи з педагогами у 2016-2017 н.р. посіли активні форми навчання, зокрема тренінгові – це особлива форма навчання, що не лише ґрунтується на реальних знаннях учасників, а й дає змогу пережити та перевірити їх на власному досвіді. Готували та проводили тренінгові навчання з педагогами практичний психолог закладу Ягджиєва В.А. та вихователь-методист Дубініна Н.М. Мета тренінгів передбачала підвищення рівня поінформованості педагогів дошкільного закладу стосовно сутності компетнтнісного підходу як головного принципу Базового компоненту дошкільної освіти.

Надзвичайно цікавою та плідною була робота з проведення тренінгів для педпрацівників за освітніми лініями розвитку дитини відповідно до Базового компоненту «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Професійна етика педагога», «Дитина у світі культури; завдання та шляхи реалізації» та інші.

Широко використовувались інтерактивні форми методичної роботи з педагогами, зокрема інтерактивні семінари-практикуми. У жовтні 2016р. - «Формування професійної рефлексії у педагогів». У квітні 2017р. - «Місток розуміння між батьками та дошкільним закладом».

Крім цього, в інтерактивному режимі було побудовано тематичні педа­гогічні ради: «Значення рухової активності дитини для розвитку особистості» (листопад 2016р.) та «Формування патріотично-екологічного світорозуміння дошкільників» (лютий 2017р.).

Також було проведено педагогічні посиденьки «Особистість як мета сучасного виховання» та педгодини «Кодекс вихователя дошкільного навчального закладу», «Відповідність розвиваючого середовища віку дітей», під час яких педагоги закладу мали змогу поділи­тись досвідом, практичними здобутками, продемонструвати власну майстерність та набути нових знань.

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами мала діагностично-прогностичний характер, базувалась на глибокому аналізі роботи під час проведення освітньо-виховного процесу. Здійснення моніторингу якості освіти педагогічної майстерності педагогів було реальним підґрунтям для втілення шляхів реалі­зації пріоритетних напрямів роботи КЗО ДНЗ і дозволяло вчасно корегу­вати і надавати методичну допомогу в розв’язанні певних освітніх проблем. Діагностування педагогів проводилось систематично за допомогою анкет, діагностичних карт, карто­схем та аналізу педагогічної діяльності педагогів. Постійно для вихователів на базі методичного кабінету проводились консультації, такі як «Організація педагогічного процесу в період адаптації», «Гра як засіб формування уявлень дітей про моральні норми та правила поведінки», «Дитячі конфлікти та їх причини», «Гарне мовлення дитини – це успішне навчання у школі», «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному закладі» та ін.

Адміністрація створила оптимальні умови для постійного про­фесійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних мож­ливостей кожного.

Тематика індивідуальних тем самоосвіти педагогів визначалась самими педагогами з урахуванням потреб навчально-виховного процесу та профілю роботи групи.

Педагогічні працівники  раз в п’ять років проходять атестацію, підвищуючи та підтверджуючи свій кваліфікаційний рівень. У минулому навчальному році вихователі дошкільного закладу Новицька М.В. та Хлєбас О.Б. після здобуття другої педагогічної освіти підвищили свій кваліфікаційний рівень до кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії».

Педагоги закладу протягом року були учасниками районних семінарів, методичних об`єднань, виставок: музичний керівник Ніколаєнко С.Ю., практичний психолог Ягджиєва В.А.  та педагоги Морозюк Н.П., Каракуця Н.І., Редько Н.О, Плахотна О.П., Новицька М.В., Лелека Н.М.

Дошкільний навчальний заклад працює за напрямом «Безпека життєдіяльності дитини». Протягом навчального року велась цілеспрямована педагогічна робота щодо виховання у дітей почуття особистої безпеки, вироблялось в них свідоме ставлення до життя, усвідомлення пріоритету здоров'я. вихователі всіх вікових груп щопонеділка проводили бесіди, ігри, тренінги та моделювали ситуації за програмою з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати».

Протягом навчального року у дошкільному закладі проведено два тижні безпеки життєдіяльності дитини (жовтень 2016р., квітень 2017р.), які стали підсумком послідовної ці­леспрямованої роботи як з дітьми, так і з батьками і педагогами щодо формування основ безпечної поведінки в побуті та надзви­чайних ситуаціях.

Проведено тиждень безпеки дорожнього руху (листопад 2016р.).

Дбаючи про фізичний розвиток дітей, у дошкільному закладі велика увага приділялась розвитку як основних фізичних якостей, так і збагаченню загального рухового досвіду. Щомісяця проводилися спортивні розваги «Здоровим будь» (вересень), «У здоровому тілі здоровий дух» (жовтень), «Лісова стежина» (листопад), «На арені цирку» (грудень), «Витівки снігової баби» (січень), «Зима із весною зустрічаються» (лютий), «Веселі забави» (березень), «Козацькому роду нема переводу» (квітень), «Казкова подорож» (травень). Щокватрально проводились спортивні свята.

Окремою ланкою методичної роботи була організація взаємодії з родинами вихованців. Педагоги закладу, вихователь-методист, практичний психолог постійно планували та проводили консультації для бать­ків, надавали інформаційний матеріал на актуальні теми, запро­шували батьків до закладу на спільні заходи: «День знань» (вере­сень 2016р.), «Свято осені»  (листопад 2016р.), виставка-конкурс «Осінь у своїй урочистій красі» (листопад 2016 р.), новорічні свята (грудень 2016р.),    святкові ранки до дня 8 Березня (березень 2017р.), Тижні безпеки (жовтень 2016р., квітень 2017р.), Тиждень безпеки дорожнього руху (листопад 2016р.) тощо.

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних на­прямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби бать­ків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримував ба­жання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цьо­го різні активні форми співпраці:

 - батьківські збори;

 - індивідуальні консультації різних спеціалістів;

 - виготовлення саморобок разом з дітьми;

 - спільні виставки, участь у святах;

 - дні відкритих дверей.

На базі закладу постійно діяв консультаційний центр для батьків «Школа дошкільних наук», де свої консультації згід­но з планом надають практичний психолог Ягджиєва В.А., вихователь-методист Дубініна Н.М., старша медична сестра Цімбал Ю.Л., а саме: «Готовність до школи… батьків» (тестування батьків), «Що заважає вам чути дитину», «Мистецтво забороняти – як казати дитині «Ні» (тренінгові заняття), «Коли дитина говорить неправду» (лекція), «Для мам і тат, які виховують малят» (практикум), «Роль щеплень у профілактиці інфекційних захворювань» (консультація). Також для батьків проводились загальні батьківські збори «Що таке шкільна зрілість», «Режим дня і його значення для нормального розвитку дитячого організму», «Безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку. Загартовування дітей».  

На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичних листа від 04.10.2007 р. № 1/9-583 «Про систему роботи з діть­ми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністраці­єю ДНЗ були  розроблені такі заходи:     

 - надання методичної і консультативної допомоги сім’ї, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини;

 - формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї у розв’язанні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;

 - створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.

На особливому обліку знаходились діти з багатодітних сімей, діти-Чорнобильці, діти учасників АТО та діти-переселенці зі Сходу України.

Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебували у постійному творчому пошуку, екс­периментували та впроваджували сучасні перспективні програми та методики.

У 2016-2017 н.р. дошкільний навчальний заклад  працював за комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки» та за парціальними програмами, які розширюють та поглиблюють можливос­ті розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напря­ми в діяльності дошкільного закладу:

 • хореографія;
 • шахи;
 • «Петриківський первоцвіт».

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колекти­ву загалом. За результатами діагностики дошкільників із засвоєн­ня програми «Дитина в дошкільні роки» зроблено висновки щодо загальної компе­тентності дошкільників, які висвітлює таблиця «Розподіл дітей за загальним рівнем компетентностей на кінець 2016-2017н.р.»

 

Кількість дітей

 

Високий

Рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Низький рівень

Діти

143

21

59

49

14

%

100

15

41

34

10

 

Педагогічне ді­агностування дошкільників засвідчило, що діти всіх вікових груп засвоїли програмові завдання на достатньому рівні, а моніторинг професійної майстерності педагогічного колективу показав, що пе­дагоги закладу мають оптимальний та достатній рівні професійної майстерності.

Навчальною потребою CCІ століття стає формування такого способу життя, який був би основою довготривалого ощадливого гармонійного розвитку людства. Для виховання дітей старшого дошкільного віку групи «Всезнайки» (вихователі Дубініна Н.М., Морозюк Н.П.) застосовували навчальний курс «Дошкільнятам про освіту для сталого розвитку», який викладається в межах соціальної програми, розрахованої на навчальний рік і реалізується через цикл послідовних тематичних днів. У групі старшого дошкільного віку «Сонечко» вихователем Лелекою Н.М. було проведено пробні заняття за програмою «Вчимося жити разом», які сподобалися як вихователям, так і вихованцям.

Крім цього, здійснювався соціально-педагогічний патронат дітей, які з різних причин не відвідують дошкільний заклад.

Психологічний супровід здійснювався протягом усього навчально- виховного процесу. Особливої уваги потребували група раннього віку та молодша група з точки зору адаптації дитини до дитсадка, молодша та середньовікова групи – на предмет виявлення дітей групи ризику й проведення розвивальної та корекційної роботи, старша група - проведення роботи щодо діагностики готовності дітей до шкільного навчання та розвивальної роботи з дітьми, що мають потребу в цьому.

У вересні-жовтні 2016 року практичним психологом проводилася діагностика рівня адаптованості дітей раннього віку до умов ДНЗ, згідно з якою 18% дітей мають «легкий» рівень адаптованості, 59% - «середній» і 23 % - «низький».

 

 

 

 

За результатами діагностики готовності до шкільного навчання серед вихованців старших груп (всього обстежено 47 дітей )  високий рівень готовності  мають 8 % дітей, середній 81%, низький – 11%.

 

 

 

 

У 2016 - 2017 навчальному році проводилась групова та індивідуальна психодіагностика серед дошкільників, анкетування та тестування батьків та педпрацівників, індивідуальне консультування  батьків та педпрацівників, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з дітьми, індивідуальний супровід новоприбулих дітей у період адаптації до умов дитячого закладу, відбулися виступи перед педпрацівниками, проводилися тренінгові заняття з колективом, щомісячно оновлювалась стендова інформація, проводилися зустрічі з батьками у формі засідань клубу «Школа  дошкільних наук».

 

На достатньому рівні велось медичне обслуговування, яке здійснювалось старшою медсестрою Цімбал Ю.Л., під керівництвом дитячого лікаря та контролем завідуючої. Головним завданням було дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Планомірно проводились антропометричні виміри дітей : групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал. Проводився огляд дітей на педикульоз один раз на місяць.

Відповідно до віку дітей в дошкільному закладі проводились профілактичні щеплення. Контроль за своєчасним проведенням щеплень вівся старшою  медичною сестрою Цімбал Ю.Л.

Вихователі працювали у тісному контакті із старшою медичною сестрою закладу по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізвиховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на  свіжому повітрі.

Постійно проводився моніторинг захворюваності дітей у КЗО ДНЗ.

Під особливим контролем температурний режим приміщень.

Під контролем адміністрації медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблене медичне та баклабораторне обстеження.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримувались встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни, приготування їжі.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в КЗО ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструвався медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводився аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідали вимогам державних стандартів, супроводжувались накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Протягом року проводилась робота з організації харчування:

· Постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ДНЗ

· Консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей

· Співпраця з комітетом закладу з питання покращення харчування дітей.

 

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у до­шкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

- батьківський комітет КЗО ДНЗ та батьківські комітети груп;

- профспілковий комітет;

- педагогічна рада;

- загальні збори батьків та членів трудового колективу;

- комісія з ОП;

- пожежно-технічна комісія.

Управлінські рішення поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності ко­лективу виконання річних завдань:

 1) комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

 2) організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчаль­но-виховному процесі;

 3) складання парціальних програм для здійснення освітньої ді­яльності;

 4) складання бюджетного запиту на 2017рік;

 5) організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. Розуміючи важливість цієї роботи, завідувач безпосередньо керувався нею. За наслідками об­ліку дітей у закладі була спланована та реалізовувалась робота з бать­ками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння мето­дами навчання та виховання дітей у сім’ї. Організовано роботу консультативного пункту ;

6) колектив постійно працював над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому з вересня року у 2011р. працює власний веб-сайт. Працівники розробили його самостійно, ін­формація розрахована, в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України. Цікаві статті, фотогалерея, висвітлення поточної роботи — все це сприяло відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей у закладі;

 7) організація роботи зі зверненнями громадян є важливою скла­довою управління закладом. Упродовж звітного періоду пись­мових звернень не надходило. На особистому прийомі в завідува­ча ДНЗ були 59 особи. Головними питаннями, порушеними під час бесід, були працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ;

 8) організація морального заохочення праців­ників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють твор­чо, була невід’ємною складовою успішного управління закладом;

 9) організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучен­ня їх до управління закладом, пропагування відкритості та про­зорості відбувалась через батьківську раду КЗО ДНЗ, загальні батьківські збори.

 

КЗО ДНЗ (ясла-садок) №293 є комунальним закла­дом освіти, у якому суворо дотримувались вимог щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах:

 - Конституція України;

 - Конвенції ООН про права дитини;

 - Законом України «Про охорону дитинства»;

 - Сімейний кодекс.

Діяльність адміністрації спрямовувалась на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

В закладі велась робота щодо безпеки життєдіяльності працівників.

Систематично видавались накази з охорони праці.

За звітний період випадків травмування серед педагогів та дітей не зафіксовано.

Колектив дошкільного навчального закладу план освітньо-виховної роботи на 2016-2017 навчальний рік виконав у повному обсязі.

 

Виходячи з вище зазначеного було сформовано завдання на наступний 2017-2018 н.р.

Головною метою діяльності дошкільного навчального закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей;
 • створення умов для  їх фізичного, розумового, духовного та естетичного розвитку;
 • виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти.
 • спрямувати роботу педагогічного колективцу на розвиток патріотично-екологічних здібностей дітей, ознайомлення с традиціями і культурою свого народу, формування знань про людство;
 • формування правової самосвідомості та соціалізації дошкільників у процесі освітньо-виховної діяльності
 • забезпечення наступності у роботі вихователів, медичного персоналу, практичного психолога та батьків, узгодження в діях, виконання загальних вимог.

Ключовими пріоритетами змістового наповнення освітнього процесу у новому навчальному році є такі:

 • національно-патріотичне виховання;
 • економічне виховання;
 • формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;
 • музичне виховання;

а серед засобів освітнього впливу на дитячу особистість – творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, театралізація, драматизація), а також художня література (фольклор, авторські твори) і робота з дитячою книжкою.

 

Пріоритетними напрямами у сфері навчально-матеріального і матеріально-технічного забезпечення залишаються обладнання і оснащення:

 • педагогічного процесу;
 • профорієнтаційної діяльності дітей;
 • фізкультурно-оздоровчої бази;
 • психологічного супроводу дітей;
 • умов праці педагогів.

 

КЗО ДНЗ №293 організовував освітній процес за пріоритетним напрямком «Безпека життєдіяльності дитини».

       Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за :

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

-  дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

 

Пріоритетні завдання року:

 

 1. Продовжити роботу по впровадженню освітніх стратегій соціалізації особистості громадянського суспільства (ІІІ етап) з метою створення фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи.
 2. Дотримуватись демократизації виховного процесу в дошкільному закладі через використання різних форм співробітництва та рівності всіх учасників з метою забезпечення наступності у роботі вихователів, медперсоналу, практичного психолога та батьків.
 3. Продовжувати формування основ безпеки життєдіяльності з метою зміцнення фізичного, психічного, соціального здоров'я дошкільнят у тісній співпраці з батьками.

 


 

Нормативно-правове забезпечення дошкільної освіти

Конституція України.

Конвенція про права дитини.

Статут комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

№ 293» ДМР (нова редакція).

 

Закони України

 

 1. Про освіту
 2. Про дошкільну освіту
 3. Про охорону праці
 4. Про дитяче харчування
 5. Про фізичну культуру і спорт
 6. Про засади державної мовної політики
 7. Про цивільну оборону України
 8. Про дорожній рух
 9. Про пожежну безпеку
 10. Про охорону дитинства
 11. Про санітарно-епідемічне благополуччя населення
 12. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Укази Президента України

 

 1. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
 2. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994р. №228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів»
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002р. №826 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002р. №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад»
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007р. №1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг»
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009р. №1122 «Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів»
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009р. №1124 «Про затвердження Положення про центр розвитку дитини»
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011р. №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2012р. №910 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)»

 

Накази Міністерств

 

 1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000р. №439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»
 2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001р. №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах»
 3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001р. №616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах»
 4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001р. №691 «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти»
 5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
 6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002р. №509 «Про затвердження Типового переліку обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах»
 7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002р. №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»
 8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003р. №257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу»
 9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. №178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»
 10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005р. №458 «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України»
 11. Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 30.08.2005р. №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»
 12. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006р. №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України»
 13. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.030.2016р. №234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»
 14. Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010р. №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»
 15. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.11.2010р. №1070 «Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу»
 16. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011р. №398 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»
 17. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011р. №714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей,які виховуються в умовах сім’ї»
 18. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.11.2011р. №1365 «Про посилення контролю за проходженням обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів»
 19. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012р. №615 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)»
 20. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012р. №1059 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах»
 21. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.05.2013р. №488 «Про затвердження Порядку виховання та навчання в державних та комунальних дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасових захист в Україні»
 22. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.2013р. №678 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»
 23. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.01.2015р. №2 «Щодо заходів безпеки у навчальних закладах»
 24. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015р. №67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів»
 25. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.02.2015р. № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»
 26. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015р. №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»

 

 

Листи Міністерств

 

 1. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-198 від 16.03.2012р. «Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»
 2. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-302 від 19.04.2012р. «Щодо згоди на обробку даних»
 3. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-396 від 23.05.2012р. «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»
 4. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-413 від 28.05.2012р. «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»
 5. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-786 від 29.10.2012р. «Про зміну порядку ведення діловодства у дошкільних навчальних закладах»
 6. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-839 від 16.11.2012р. «Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів»
 7. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-142 від 27.02.2013р. «Щодо вирішення окремих питань при організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»
 8. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-499 від 17.07.2013р. «Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку»
 9. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-608 від 05.09.2013р. «Щодо благодійних внесків»
 10. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-803 від 12.11.2013р. «Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах»
 11. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-813 від 15.11.2013р. «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах»
 12. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-891 від 19.12.2013р. «Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом»
 13. Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-473 від 18.09.2014р. «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів»
 14. Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-482 від 23.09.2014р. «Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах»
 15. Спільний Лист Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України №1/9-500/04.01.16/28103 від 29.09.2014р. «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»
 16. Інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України №1/9-322 від 13.06.2017р. «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 н.році»
 17. Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-283 від 09.06.2015р. «Щодо фінансування дошкільних навчальних закладів та збереження і розвиток їх мережі»
 18. Інструктивно-методичний лист МОН Укераїни від 16.06.2016 року №1/9-561 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році»
 19. Лист МОН Укераїни від 25.07.2016 № 1\9-396 « Про організацію національно-патріотичного виховання в дошкільних навчальних закладах ».
 20. Лист МОН Укераїни від20.10.2016 № 1/9-561 «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів з ознайомлення дітей із народними традиціями, святами та обрядами».
 21. Лист МОН України від 07.10.2016 № 542 « Щодо застосування державної мови».
 22. Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах».

 

Державні програми:      

                                                                                 

 1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) – К., 2012
 2. «Дитина в дошкільні роки», освітня програма (науковий керівник Крутій К.Л.)

      

Парціальні програми:

 

 1. «Радість творчості», програма художньо-естетичного  розвитку дітей раннього та дошкільного віку  (авт. Борщ Р.М., Самойлик Д.В.).
 2. «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основи здоров`я та

     Безпеки жттєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л.В.).                

 1. «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному

     навчальному закладі (авт. Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.).

 1. «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та   

    дошкільного віку (авт. Єфименко М.М.).

    5. «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного   

     віку (Л.Лохвицька).

 1. «Дитяча хореографія» програма роботи хореографічного гуртка  (А.Шевчук).
 2. «Мудрі шахи» програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку грі в шахи (В.В.Семизоров).

 

Навчально-методичні посібники:

 

 1. Соняшник. Навчально-методичний посібник. Калуська Л.В. укр. Мандрівець, 2013.
 2. Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Алєксєєнко К.В. та ін. укр. МЦФР – Україна, 2013.
 3. Педагогічна рада у дошкільному навчальному закладі: технологія розробки, підготовка і проведення. Романюк І.А. укр. Мандрівець, 2014.
 4. Дошкільникам – освіта для сталого розвитку. Гавриш Н.В., Пометун О.І., Саприкіна О.В. укр. Ліра, 2014.
 5. Дошкільнятам про світ природи. Старший дошкільний вік. Бєлєнька Г.В., Науменко Т.С., Половіна О.А. укр. Генеза, 2013.
 6. Барвиста радість. Розвиток творчих здібностей дітей. Шульга Л.М. укр. ЛІПС, 2011.
 7. Ігрова діяльність дошкільника. Піроженко Т.О., Карасьова К.В. укр. Генеза, 2013.
 8. Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку. Методичний посібник. Богуш А.М., Гавриш Н.В. укр. Генеза, 2013.
 9. Українська мозаїка: книга для читання в дошкільному закладі і родинному колі. Вакуленко Н.І., Гураш Л.В., Долинна О.П., Низковська О.В. укр. Мандрівець, 2011.
 10.  Осінь – зима (аплікація, ліплення, конструювання, оригамі). Альбом для розвитку творчих здібностей малюка (серія «Маленький митець»). Бровченко А.В. укр. Генеза, 2013.
 11.  Петриківський первоцвіт. Комплект навчальної літератури: альбом майбутнього художника, 5-й рік життя, 6-й рік життя. Купрієнко В.І., Міхіна Н.О., Корінько І.Б. та ін. укр. Мандрівець.
 12.  Соціальний розвиток дитини. Старший дошкільний вік. Методичний посібник. Поніманська Т.І. та ін., укр., Генеза 2013р.
 13.  Фізичне виховання, основи здоровїя та безпеки життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку. Методичний посібник. Богініч О.Л. та ін.. укр..Генеза 2013р.

 

 

 

РОЗДІЛ 2

Методична робота з кадрами

2.1.Підвищення педагогічної майстерності та удосконалення професійної творчості

зміст роботи

термін

відповідаль

ний

форма виконання

відмітка про виконання

1

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:

● направити на курси підвищення кваліфікації при ДОІППО:    вихователів: Дубініну Н.М., Морозюк Н.П.

● забезпечити докурсовими і післякурсовими завданнями педагогів, які будуть відвідувати курси при ДОІППО;

● зобов’язати педагогів відві­дувати методичні об’єднання, семінари-практикуми;

 

● знайомити з новинками науково-методичної літератури, пері­одичними виданнями.

 

 

 

 

протягом

року

 

 

протягом року

 

 

протягом року

 

 

щомісяця

 

 

 

завідувач,

вихователь-методист

 

завідувач,

вихователь-методист

 

завідувач,

вихователь-методист

 

вихователь-методист,

педагоги,

 

 

 

 

наказ

 

 

 

зошит

із самоосвіти

 

 

перспективний план

 

 

інформація

 

 

2

З метою підвищення ефективності педагогічної діяль­ності, адаптації до стилю роботи ДНЗ здійснювати індивідуальне консультування педагогів, які тільки приступили до роботи.

 

протягом року

завідувач,

вихователь-методист

консультації

 

3

З метою самоосвіти опрацювати:

● методичні посібники, що будуть використовуватися в роботі упродовж навчального року;

09-10.

2017

 

вихователь - методист

рекомендації

 

 

4

З метою надання методичної допомоги:

● систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів;

● здійснювати дидактичне тестування педагогів.

 

 

 

 

1 р/кв

 

 

09.2017

 

 

 

завідувач,

вихователь-методист

 

 

 

зошити із

самоосвіти,

тестування

 

5

З метою забезпечення психологічної підтримки учасників навчально-виховного процесу створити позитивний соціально-психологічний клімат у колективі.

 

З метою підвищення внутрішньої мотивації до праці педагогів, провести тренінгові вправи з елементами тренінгового спілкування.

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

згідно освітньо – виховного плану

психолог,

завідувач

 

 

 

 

 

 

 

психолог,

вихователь-методист

тренінгові вправи

 

 

6

З метою якісного підвищення професійної майстерності педагогів:

● видати наказ по ДНЗ про підготовку та проведення атестації в 2017-2018 н.р.;

● атестувати у 2018р. Шматок Ю.С., Заїченко Т.О., Редько Н.О., Булгакову О.М.

● вивчити систему роботи педагогів, які підлягають атестації;

● видати наказ по ДНЗ за результатами атестації, ознайомити педколектив з наслідками атестації.

 

 

 

 

09.2018

 

 

до 23.03.18

 

 

протягом  року

 

04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

атестаційна

комісія

 

 

атестаційна

комісія

 

завідувач

 

 

 

 

наказ

 

 

наказ,

протоколи,

графіки звіту.

 

протоколи АК

 

 

наказ

 

7

З метою підвищення якості реалізації річних завдань у 2017-2018 н.р.:

● визначити зміст педпроцесу, скласти навчальні плани;

● систематично проводити роботу  спрямова­ну на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу;

● створити на заняттях та у повсякденному житті мікроклімат педагогіки співробітництва;

● забезпечити функціонування системи обліку моніторингових досягнень вихованців у засвоєнні навчального матеріалу.

 

 

 

 

09.2017

 

 

щомісяця

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

вересень, січень, травень

 

вихователь-методист,

педагоги

завідувач

вихователь-методист,

психолог

завідувач

 

 

вихователь-методист, психолог,

педагоги

 

психолог,

педагоги

 

 

 

навч. план,

 

 

персп. плани

 

 

 

 

 

спостереження

 

 

 

діагностування

 

 

8

 

З метою забезпечення реалізації державної політики щодо гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти:

 • забезпечити викладання нормативних документів, що регламентують діяльність навчального закладу;
 • провести облік дітей дошкільного віку в мікрорайоні, не охоплених дошкільною освітою, та продовжувати роз’яснювальну роботу щодо необхідності забезпечення дитини дошкільною освітою;
 • здійснювати соціальний та педагогічний патронаж з метою сприяння взаємодії ДНЗ та сім’ї.

 

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

завідувач,

вихователь-

методист

 

 

завідувач,

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

завідувач, вихователь

методист,

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 


 

Семінари-практикуми

 

 

 

Тема

 

Термін

 

Відповідальний

 

Відмітка про виконання

 

 1. Науково-методичний семінар «Розвиваємо лідерський потенціал дитини»:

 

 1. Створення умов для прояву дитячої активності.
 2. Активізуальне спілкування як мотив до дії.
 3. Хибні уявлення дорослих щодо виховання лідерів.

 

 

Жовтень 2017

 

Вихователь-методист, психолог

 

 

 1. Модеративний семінар «Дитячі ігри очима дорослих або Навчаємо педагогів бути активними учасниками дитячої гри»:

 

 1. Вихователі які вміють грати, - виграють.
 2. Як організувати дитячу гру та брати в ній участь (ключові настанови).
 3. Принципи успішності організації ігрової діяльності дошкільникі (пам`ятка для педагога).

 

 

Квітень 2017

 

Вихователь-методист, психолог

 

 

Консультації для вихователів

 

№ з/п

 

Зміст роботи

 

 

Термін

 

Відповідальні

 

Відмітка про виконання

 1.  

Відповідність розвивального середовища віку дітей. Безпека життєдіяльності.

09.2017

Вихователь-методист

 

 1.  

Іграшки – «моральний путівник дошкільника»

10.2017

Вихователь-методист

 

 1.  

Куточок природи в групах дошкільного закладу

11.2017

Вихователь-методист

 

 1.  

Привчаємо дітей до порядку змалечку

12.2017

Вихователь-методист

 

 1.  

Самостійна діяльність дітей

01.2018

Вихователь-методист

 

 1.  

Роль вихователя в розвитку рухової активності дітей раннього віку

02.2018

Вихователь-методист

 

 1.  

Використання державної символіки

03.2018

Вихователь-методист

 

 1.  

Пізнавальні прогулянки з дошкільниками

04.2018

Вихователь-методист

 

 1.  

Зміцнюємо здоров'я влітку

05.2018

Вихователь-методист

 

 1.  

Загартовування дітей дошкільного віку

06.2018

Вихователь-методист

 

 1.  

Профілактика кишкових інфекцій (сангодина)

07.2018

Вихователь-методист

 

 1.  

Як полегшити адаптацію дитини до умов дошкільного закладу

 

08.2018

Вихователь-методист

 

 

 

Форми роботи з педагогічними кадрами

 

 

Зміст роботи

 

 

Термін

 

Відповідальний

Відмітка про виконання

Педагогічна година «Права дитини в Україні – сучасний стан»

 

09.2017

Вихователь-методист, психолог

 

Творчий конкурс на кращу поробку робіт з природного матеріалу

 

10.2017

 

Вихователь-методист, психолог

 

Колективні перегляди (середні групи)

 

11.2017

 

Вихователь-методист, психолог

 

Методичний турнір «Розвиваємо мовлення вихователів»

 

12.2017

 

Вихователь-методист, психолог

 

Колективні перегляди (група раннього віку та молодшого віку)

 

02.2018

 

Вихователь-методист, психолог

 

Круглий стіл «Виховуємо патріотизм як почуття і цінність»

 

03.2018

Вихователь-методист, психолог

 

Обмін думками «Емоційний інтелект дошкільника: шляхи розвитку»

 

04.2018

 

Вихователь-методист, психолог

 

Педагогічні посиденьки «Тіловиховання дошкільників у літній період»

 

06.2018

 

Вихователь-методист, психолог

 

 

Майстер-клас «Обличчям до батьків»

07.2018

 

Вихователь-методист, психолог

 

 

 

 

 

2.2.Самоосвіта педагогічних працівників

 

 

ПІБ

Тема

Відмітка про виконання

 1.  

Булгакова О.М.

Вплив казкотерапії на розвиток мовлення дошкільників

 

 1.  

Дубініна Н.М.

Створення фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи

 

 1.  

Заїченко Т.О.

Комплексний підхід до активізації спонтанної діяльності дитини

 

 1.  

Каракуця Н.І.

Соціальні навички дитини в дошкільному закладі

 

 1.  

Лелека Н.М.

Формування соціальних навичок ефективної взаємодії дітей

 

 1.  

Морозюк Н.П.

Розвиток вольової сфери у дітей старшого дошкільного віку

 

 1.  

Ніколаєнко С.Ю.

Використання системи елементарного мизикування К.Орфа

 

 1.  

Новицька М.В.

Розвиток емоційної сфери дітей середнього дошкільного віку

 

 1.  

Плахотна О.П.

Розвиток духовного потенціалу дитини

 

 1.  

Редько Н.О.

Формування моральних цінностей дітей дошкільного віку

 

 1.  

Хлєбас О.Б.

Засоби освітнього впливу на дитячу особистість

 

 1.  

Шматок Ю.С.

Формування економічної культури дошкільників

 

 1.  

Ягджиєва В.А.

Розвиток емоційно-вольової сфери дитини засобами арттерапії

 

 1.  

 

 

 

 

 

 


 1. Педагогічні ради КЗО ДНЗ № 293

 

 

Тема педради

 

Термін

 

Відповідальний

 

Відмітка про виконання

Створення фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи

 1. Завдання для дошкілля у 2017-2018 н.р.
 2. Сенсорне виховання як основа розумового розвитку (ігри).
 3. Становлення мовленнєвої особистості дитини (поради вихователям).
 4. Формування економічної культури дошкільникв.
 5. Проект «Вчимося жити разом».

 

Листопад 2017

 

Вихователь-методист, вихователі

 

Підвищення професійної компетентності педпрацівників

 1. Умови підвищення професійної компетентності педагогів.
 2. Спостережливий вихователь: який він?
 3. Засоби освітнього впливу на дитячу особистість (рекомендації).
 4. Здоровий вихователь виховує, навчає, здоровим бути надихає.
 5. Формування споживчої культури (тренінгові вправи).

 

Лютий 2018

 

Завідувач, вихователь-методист, психолог, вихователі.

 

 

 

Підсумки освітньо-виховної роботи за 2016-2017 навчальний рік.

 1. Виконання програмових завдань.
 2. Результати діагностики вихованців
 3. Стан виконання гурткової роботи
 4. Затвердження плану літнього оздоровлення.

 

Травень 2018

 

Завідувач, вихователь-методист, психолог, вихователі

 

 

Діяльність педколективу в наступному навчальному році

1.Підсумки літнього оздоровлення у ДНЗ.

2.Організаційно-моделюючий етап роботи над науково-методичною проблемою області.

3.Затвердження плану роботи КЗО ДНЗ № 293 на 2018-2019 н.р.

 

Серпень  2018

 

Завідувач, вихователь-методист, психолог .

 

 

 

2.4.Атестація, курсова перепідготовка

 

План атестаційної роботи КЗО ДНЗ №293

на 2017-2018 навчальний рік

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Ознайомити вихователів з «Положенням про атестацію»  та перспективним планом атестації педпрацівників ДНЗ

до 20.09. 2017

завідувач

 

2.

Створити атестаційну комісію. Провести її перше засідання.

до 20.09. 2017

завідувач

 

3.

Прийом заяв про бажання або небажання атестуватися

до 10.10. 2017

завідувач

 

4.

Розглянути заяви на засіданні атестаційної комісії

до 20.10. 2017

члени АК

 

5.

Розробити графік вивчення роботи педагогів, які атестуються у поточному навчальному році

до 25.10. 2017

голова АК

 

6.

Ознайомити педагогів з критеріями оцінювання роботи

до 30.10. 2017

голова АК

 

7.

Провести консультації для педагогів щодо планування творчих задумів

11.2017

голова АК

 

8.

З педагогами, які атестуються провести співбесіди з метою вивчення рівня теоретичної і практичної підготовки та самоосвіти

12.2017

голова АК

 

9.

Заслухати звіти педагогів, які атестуються

до 28.02.2017

голова АК

 

10.

Узагальнити роботи педагогів, які атестуються

до 23.03. 2017

голова та члени АК

 

11.

Провести засідання атестаційної комісії з порядком денним:

 1. Про організацію роботи з атестації протягом 2017 -2018 н.р.
 2. Встановлення кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам

до 23.03. 2017

голова АК

 

 

Перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педпрацівників КЗО ДНЗ № 293

на 2017 – 2018 н.р.

 

П.І.Б.

Термін

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Сикорська І.В.

 

 

 

 

2.

Дубініна Н.М.

 

 

 

3.

Хлєбас О.Б.

   

 

 

4.

Каракуця Н.І.

 

 

 

 

5.

Редько Н.О.

 

 

 

6.

Лелека Н.М.

 

 

 

 

7.

Морозюк Н.П.

 

 

 

8.

Плахотна О.П.

 

 

 

 

9.

Булгакова О.М.

 

 

 

10.

Шматок Ю.С.

 

 

 

11.

Новицька М.В.

     

 

12.

Ніколаєнко С.Ю.

 

 

 

 

13.

Заїченко Т.О.

 

 

 

 

14.

 

 

   

 

 

 

15.

Ягджиєва В.А.

практичний психолог

             

Умовні позначки:

□ - проходження курсів підвищення кваліфікації за планом;

■ - фактичне проходження курсів підвищення кваліфікації;

○ - запланована атестація;

● - фактична атестація.

 

Графік підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

 

ПІБ

Дата

Відмітка

1.

Шматок Ю.С.

18.09 – 22.09 (І етап)

22.11 (ІІІ етап)

 

2.

Заїченко Т.О.

09.10 – 13.10

 

3.

Редько Н.О.

27.11 – 8.12

 

4.

Булгакова О.М.

11.12 – 22.12

 


 

2.5.Діагностика, моніторингові дослідження

 

Склад педагогічних кадрів КЗО ДНЗ №293

 

Прiзвище,

імя,

по-батьковi

Рік народж.

Посада

Освіта,що закінчив і в якому році

Педстж

Результати атестації

1.

Сикорська І.В.

1961

завідувач          

вища,Полтавський ДПУ,2009

35 р. 8м.

вища категорія

2.

Дубініна Н.М.

1958

вихователь-методист

вища,

Кіровоградський ДПІ,1991

27 р. 10м.

вища категорія,

педзвання «вихователь-методист»

3.

Ніколаєнко С.Ю.

1984

музичний

керівник

вища, Дніпропетров

ський НУ,2008

14 р.

вища категорія

4.

Хлєбас О.Б.

1974

вихователь

вища,

ДПУ 1997;

Дніпропетровський ГУ 2016

15р. 5м.

ІІ категорія

5.

Каракуця Н.І.

1962

вихователь

с.спеціальна,

ПУДНУ 2002

21 р. 10м.

Т.Р.9

6.

Редько Н.О.

1971

вихователь

с.спеціальна,

ПУДНУ 2003

16 р. 10м.

Т.Р.9

7.

Лелека Н.М.

1964

вихователь

вища,

Дніпропетровський НУ 1986

27 р. 7м.

вища категорія

8.

Морозюк Н.П.

1956

вихователь

с.спеціальна,

ДПУ 1975р

26 р. 3м.

Т.Р.9

9.

Плахотна О.П.

1972

вихователь

с.спеціальна,

ПУДНУ 2005

15 р.

Т.Р.9

10.

Булгакова О.М.

1963

вихователь

с.спеціальна,

ДПУ 1982

10 р. 11м.

Т.Р.9

11.

Шматок Ю.С.

1972

вихователь

вища, Поморський Державний Університет,2001

16р.

3м.

Т.Р.9

12.

Заїченко Т.О.

1988

вихователь

бакалавр,Вінниць

кий ГПК 2010

8 р. 11м.

Т.Р.9

13.

Новицька М.В.

1967

вихователь

вища, Запорізький державний університет 1990

11 р. 8м.

ІІ категорія

14.

Ягджиєва В.А.

1970

п.психолог

вища,Дніпропетров

ський НУ 1995

2р.

Т.р.9

 15.

           

 

Якісний склад педагогічних кадрів КЗО ДНЗ № 293

 

Критерій

Показники

 

 

 

 

 

Кількість осіб

Діаграма

Вік

20-30 років

1

 

31-40 років

2

41-50 років

5

51-55 років

2

більше 55 років

4

Освіта

Вища

8

 

базова вища

1

середня спеціальна

5

Педстаж

до 5 років

1

 

5-10 років

2

10-15 років

3

15-20 років

3

20-25 років

1

більше 25 років

4

Результати атестації педпрацівників

Спеціаліст

 

8

 

спеціаліст ІІ категорії

2

спеціаліст вищої категорії

4

 

Педагоги, що підлягають атестації:

 

 • Шматок Ю.С. (друга категорія)
 • Заїченко Т.О. (друга категорія )
 • Редько Н.О. (спеціаліст)
 • Булгакова О.М. (спеціаліст)

 

РОЗДІЛ 3

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

з/п

Напрямки контролю та його зміст

Вікова група

Термін проведення

Форма підведення підсумків

Вид контролю

Відмітка про виконання

1

Підготовка вихователів до робочого дня

Всі вікові групи

09.17

Інформація до відома

вибірковий

 

2

Ведення докуменації в групах

Всі вікові групи

10.17

Інформація до відома

поточний

 

3

Стан роботи педагогів по формуванню успішної особистості дошкільника

Середні і старші вікові групи

11.17

Довідка до педради

фронтальний

 

4

Формування навичок харчування відповідно до програмових вимог

Всі вікові групи

12.17

Інформація до виробничої наради

поточний

 

5

Здійснення індивідуального підходу в процесі ігрової діяльності дітей

Молодша і середні групи

01.18

Інформація до відома

поточний

 

6

Організація виходу на прогулянку та повернення з неї

Всі вікові групи

01.18

Інформація до відома

вибірковий

 

7

Організація та проведення загартовуючи заходів

Всі вікові групи

02.18

Інформація до педради

Оглядово-оперативний

 

8

Самоосвіта педагогів

 

 

02.18

Довідка до педради

Оглядово-оперативний

 

9

Організація навчально-виховної роботи по реалізації завдань з патріотичного виховання

Середні і старші вікові групи

03.18

Інформація до круглого столу

тематичний

 

10

Виконання навчально-виховних завдань, програм, за я кими працюють групи

Всі вікові групи

04.18

Довідка до педради

фронтальний

 

11

Рівень готовності старших дошкільників до школи

Старші  групи

05.18

Довідка до педради

тематичний

 

12

Створення умов для ігор дітей з піском, повітрям.

Всі вікові групи

05.18

Інформація до відома

епізодичний

 

13

Додержання питного режиму та санітарно-гігієнічних умов на прогулянці

Всі вікові групи

06.18

Інформація до відома

попередній

 

14

Дотримання рухового режиму впродовж дня

Всі вікові групи

07.18

Інформація до відома

вибірковий

 

 

РОЗДІЛ 4

Організаційно-педагогічна робота

 

4.1.Взаємодія КЗО ДНЗ №293 і ЗСШ №16

 

Форма взаємодії

Тема заходу

Термін проведення

Вдповідальні

Відмітка про виконання

1.

Загальні батьківські збори

Єдність вимог дорослих до – необхідна умова всебічного розвитку та виховання дитини

09.2017

Завідувач, вихователь-методист, заступник директора з навчально-виховної роботи

 

2

Семінар

Розвиваємо лідерський потенціал дитини

10.2017

Завідувач, вихователь-методист, заступник директора з навчально-виховної роботи

 

3

Взаємовідвідування занять

 

11.2017 – 03.2018

вихователь-методист, заступник директора з навчально-виховної роботи

 

4

Педагогічна рада

Підвищення професіональної компетентності педагогічного працівника

02.2018

вихователь-методист, заступник директора з навчально-виховної роботи

 

5

Спільні свята та розваги

День знань

Святий Миколай, до нас завітай

Виступ агітбригади до тижня безпеки

09.2017

12.2017

04.2018

вихователь-методист, заступник директора з навчально-виховної роботи

 

 

 

 


 1. Робота з батьками

 

Загальні батьківські збори

№ з/п

 

Зміст роботи

 

Термін

 

Відповідальні

Відмітка про виконання

 1.  

Батьки – перші вихователі дитячих душ. Правила виховання. Безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку

09.2017

Завідувач , вихователь-методист, старша медична сестра, психолог

 

 1.  

Сонце, повітря і вода – наші найкращі друзі. Сімейне виховання. Безпека життєдіяльності дітей влітку

04.2018

Завідувач , вихователь-методист, старша медична сестра, психолог

 

 

Групові батьківські збори

№ з/п

 

Зміст роботи

 

Термін

 

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

 

1.

 

Молодша група: Адаптація дітей до умов ДНЗ. Правила безпеки.

Середня група: Виховання дружніх відносин у грі. Правила безпеки

Старша група: Єдність вимог дорослих – необхідна умова всебічного розвитку і виховання дитини. Правила безпеки

Вересень - жовтень

2017 р.

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист, психолог, вихователі

 

 

 

2.

 

Молодша група: Дошкільний вік – вирішальний етап у розвитку мовлення дитини.

Середня група: Культура мовлення – духовне обличчя людини.

Старша група: Дитячий садок – школа: плавний перехід чи стрибок через прірву

Квітень -травень

2018 р.

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист, психолог, вихователі

 

 


 

Робота батьківського всеобучу «Клуб щасливого батьківства»

на 2017-2018 н.р.

Керівник школи:   практичний психолог Ягджиєва В.А.

з/п

 

Зміст роботи

 

Термін

 

Відмітка про виконання

1

Засідання № 1.

Вчимося розуміти…себе.

09.2017

Анкетування

 

2

Засідання № 2.

Радощі та смутки батьківства

10.2017

Батьківські посиденьки

 

3

Засідання № 3

Мова прийняття

11.2017

Тренінг

 

4

Засідання № 4

Активне слухання – чарівна паличка

 

12.2017

Тренінг

 

5

Засідання № 5

Слухати й чути

01.2018

Інтерактивні форми роботи

 

6

Засідання № 6

Засоби ефективного вирішення проблем

02.2018

Тренінг

 

7

Засідання № 7

«Я – повідомлення»: коли і як використовувати

03.2018

Практикум

 

8

Засідання № 8

Заохочення і покарання: знайти золоту середину

04.2018

Тренінгові вправи

 

9

Засідання № 9

Сімейна система: закони, правила, унікальність

05.2018

Круглий стіл

 

 

              

 

РОЗДІЛ 5

Робота методичного кабінету

 

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Здійснення вивчення, узагальнення і поширення педагогічного проекту «Вчимося жити разом»

Протягом року

Вихователь-методист, психолог

 

2

Розроблення методичних рекомендацій:

Дитинство без насильства (поради батькам)

Становлення мовленнєвої особистості дитини (поради вихователям)

Засоби освітнього впливу на дитячу особистість

Жовтень 2017

 

Листопад 2017

 

Лютий 2018

Вихователь-методист, психолог

 

3

Забезпечення та поширення методичного кабінету різними матеріалами (наочно-дидактичними посібниками, науковою, навчально-методичною, енциклопедичною літературою)

Протягом року

Вихователь-методист

 

4

Оформлення виставок:

Виставка поробок з природного матеріалу

Виставка дитячих малюнків «Мамина посмішка»

Жовтень-листопад 2017

 

Березень 2018

Вихователь-методист, вихователі

 

 

 


 

Циклограма методичної роботи КЗО ДНЗ №293 на 2017-2018навчальний рік

 

Місяць

Консультації

Семінари, практикуми, педради

Колективні перегляди, конкурси, виставки

Форми роботи з педкадрами

Робота з батьками

ІХ

«Відповідність розвивального середовища віку дітей. Безпека життєдіяльності»

 

 

Педагогічна година

«Права дитини в Україні – сучасний стан»

Б.В.«Клуб щасливого батьківства»

Засідання №1 «Вчимося розуміти… себе»

 

Загальні батьківські збори

«Батьки – перші вихователі дитячих душ»

Х

«Іграшки – «моральний путівник» дитини»

Науково-методичний семінар

«Розвиваємо лідерський потенціал дитини»

Творчий конкурс на кращу поробку з природного матеріалу

 

 

 

Б.В.«Клуб щасливого батьківства»

Засідання №2 «Радощі та смутки батьківства»

 

Групові батьківські збори

ХІ

«Куточки природи в групах дошкільного закладу»

Педрада

«Створення фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи»

Колективні перегляди

 (середні групи)

 

Б.В.«Клуб щасливого батьківства»

Засідання №3

«Мова: прийняття»

ХІІ

«Привчаємо дітей до порядку змалечку»

 

 

 

Методичний турнір

«Розвиваємо мовлення вихователів»

Б.В.«Клуб щасливого батьківства»

Засідання №4

«Активне слухання – чарівна паличка»

І

«Самостійна діяльність дітей»

 

Модеративний семінар

«Дитячі ігри очима дорослих, або Навчаємо педагогів бути активними учасниками дитячої гри»

 

 

Б.В.«Клуб щасливого батьківства»

Засідання №5

«Слухати й чути»

 

ІІ

«Роль вихователя в розвитку рухової активності дітей раннього віку»

Педрада

«Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників»

 

Колективні перегляди

 (групи раннього та молодшого віку)

 

Б.В.«Клуб щасливого батьківства»

Засідання №6

«Засоби ефективного вирішення проблем»

 

 

ІІІ

«Використання державних символів»

 

 

 

 

Галерея дитчих малюнків «Мамина посмішка»

Круглий стіл

«Виховуємо патріотизм як почуття і цінність»

 

Б.В.«Клуб щасливого батьківства»

Засідання №7

«Я-повідомлення»: коли і як використовувати» (тренінгові вправи)

 

IV

 

Пізнавальні прогулянки з дошкільниками

 

 

 

 

 

 

Обмін думкаи

«Емоційний інтелект дошкільника: шляхи розвитку»

 Б.В.«Клуб щасливого батьківства»

Засідання №8 «Заохочення і покарання: знайти золоту середину»

Загальні батьківські збори

«Сонце, повітря і вода – наші найкращі друзі»

V

«Зміцнюємо здоров'я влітку»

 

Педрада

«Аналіз якості та результативності роботи колективу дошкільного закладу за 2017-2018 н.р.»

 

 

Б.В.«Клуб щасливого батьківства»

Засідання №9 «Сімейна система: закони, правила, унікальність»

Групові батьківські збори

VI

«Загартовування дітей дошкільного віку»

 

 

Конкурс малюнків на асфальті

«Щасливе дитинство»

Педагогічні посиденьки

«Тіловиховання дошкільників у літній період»

Консультації для батьків

Індивідуальні бесіди з батьками дошкільників

VII

«Профілактика кишкових інфекцій»

 

 

Майстер-клас

«Обличчям до батьків»

 

VIII

«Як полегшити адаптацію дитини до умов дошкільного закладу»

 

Педрада:

«Про завдання діяльності педколективу у наступному навчальному році»

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

План роботи на вересень 2017 – 2018 н.р.

Організаційно-педагогічна діяльність

Робота методичного кабінету, оснащення педпроцесу

Методична

робота

Контроль і керівництво

освітнім процесом

Інтеграція

родинного і суспільного виховання

Медична робота

Адміністративно-господарча робота

Свято

«Наш дитсадок – то другий дім, нам жити весело у нім»

термін: 1.09

відпов.:  вихователь-методист, музкерівник

 

Участь в урочистій лінійці «Першого дзвоника» в КЗО ЗСШ №16

термін:

відпов.:

завідувач,                  вихователі

 старших груп

 

Розвага «Здоровим будь»

термін:

відпов.:

вихователі

 

Поновити  методкабінет новими методичними посібниками.

термін:

відпов.: вихователь-методист

 

Виставка новинок методичної літератури.

термін:

відпов.: методист

 

 

 

 

Консультація

«Відповідність розвивального середовища віку дітей. Безпека життєдіяльності»

термін:

відпов.: вихователь-методист,

 

 

 

Педгодина

«Права дитини в Україні – сучасний стан»

термін:

відпов.:

 вихователь-методист, завідувач

 

 

 

Вибірковий контроль «Підготовка вихователів до робочого дня», (всі вікові групи

термін:

відпов.:

завідувач,

вихователь-методист,

 

 

Загальні батьківські збори «Батьки – перші вихователі дитячих душ. Правила виховання. Безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку»

термін:

відпов.:  завідувач, вихователь-методист, психолог, ст. м/с

Батьківський всеобуч «Клуб щасливого батьквства»:

Зсідання №1

«Вчимося розуміти… себе» (тестування)

термін:

відпов.:  психолог

 

Групові батьківські збори

Термін: протягом місяця

відпов.: вихователі.

 

Індивідуальні консультації для батьків «Предметна діяльність дітей раннього віку»

Термін: протягом місяця

відпов.: лікар, старша медсестра.

 

Проведення антропометрії дітей всіх вікових груп

термін: протягом місяця

відпов.:

ст. м/с

 

Оформлення листків здоров’я

термін:

відпов.: лікар,

ст. м/с

 

 

Проведення  співбесід із батьками та співробітниками з підвищення санітарно-гігієнічних знань

термін: протягом місяця

відпов.: лікар, ст. м/с

 

  

Виробнича нарада:

1) Стан підготовки до нового навчального року та осінньо-зимового періоду

2) Підсумки організації літньої оздоровчої компанії  у 2017 році

3) Затвердження графіків роботи всіх служб

4) Технічний стан будівлі

термін:

відпов.: завідувач, вихователь-методист,  завгосп

 

 

Інструктаж працівників з охорони життя і здоров’я дітей в ДЗ та дотримання протипожежної безпеки.

термін:

відпов.: завідувач

 

 

 

План роботи на жовтень 2017 – 2018 н.р.

Організаційно-педагогічна діяльність

Робота методичного кабінету, оснащення педпроцесу

Методична

робота

Контроль і керівництво

освітнім процесом

Інтеграція

родинного і суспільного виховання

Медична робота

Адміністративно-господарча робота

Осінній ярмарок

термін:

відпов.

муз керівник, вихователь-методист, вихователі

Знайомство дітей старших груп ДНЗ з навчальним процесом у початковій школі

термін:

відпов: вихователі,  вихователь-методист.

Тиждень безпеки

термін:

відпов: вихователі,  вихователь-методист.

Спортивне свято «Спорт єднає усіх»

термін:

відпов:

вихователі

 

Ознайомлення

вихователів з

новинками

методичної

літератури та

періодичних

видань.

термін: постійно

відпов.:

вихователь-методист

 

 

 

 

Науково-методичний семінар «Розвиваємо лідерський потенціал дитини»

термін:

відпов.:  вихователь-методист,

психолог,

Консультація

«Іграшки – «моральний путівник» дошкільника»

термін:

відпов.:

вихователь-методист , психолог

Творчий конкурс на кращу поробку з природного матеріалу

«Гра дитини»

термін:

відпов.:

вихователі

 

 

Поточний

контроль

«Ведення документації в групах» (всі вікові групи)

 термін:

 відпов.: завідувач,

вихователь-методист.

Групові батьківські збори

термін:

відпов.:  вихователі

 

Батьківський всеобуч

«Клуб щасливого батьківства»

Засідання №2

«Радощі та смутки батьківства»

термін:

відпов: психолог

 

 

Проведення  антропометричних вимірювань дітей за потреби

термін:

відпов.:

лікар, ст. м/с

 

 

Сангодина  з обслуговуючим персоналом «Санітарно-гігієнічний режим ДНЗ»

термін:

відпов.: ст. м/с

 

Консультація для батьків  «Раціональне харчування дітей»

термін:

 відпов.: ст. м/с

 

 

Комплекс  заходів по підготовці ДНЗ до зими: утеплити вікна та двері, провести ревізію опалювальної системи, заготовити пісок для посипання доріжок

термін: відповідно до графіку

відпов.: завгосп.

 

Контроль стану будівлі та приміщень дошкільного закладу

термін: постійно

відпов.:  завідувач, завгосп.

 

 

 

 

План роботи на листопад 2017 – 2018 н.р.

Організаційно-педагогічна діяльність

Робота методичного кабінету, оснащення педпроцесу

Методична

робота

Контроль і керівництво

освітнім процесом

Інтеграція

родинного і суспільного виховання

Медична робота

Адміністративно-господарча робота

Музична розвага

«Вітаміни ми вживаєм – про своє здоров'я дбаєм»

термін:

відпов.: муз керівник

Затвердження  графіка проведення Новорічних свят

термін:

відпов:

муз керівник,

вихователь-методист

Екскурсія з дітьми випускних груп ДНЗ територією ЗСШ №16

термін:

відпов:

вихователі

Тиждень безпеки дорожнього руху

термін:

відпов.:

вихователь-методист, вихователі

Спортивна розвага «У здоровому тілі – здоровий дух» термін:

відпов.:

вихователі

Надати методичну допомогу вихователям у підготовці до педради

термін:

відпов:

вихователь-методист

 Ознайомити вихователів із періодичними виданнями з дошкільного виховання

термін:

відпов:

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

Педрада

« Створення фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи»

термін:

відпов:

завідувач, вихователь-методист

 

Консультація

«Куточок природи в групах дошкільного закладу»

термін:

відпов:

вихователь-методист

 

Колективні перегляди (середні групи)

термін:

відпов: вихователь-методист, вихователі.

 

Фрональний контроль

«Стан роботи педагогів по формуванню успішної особистості дошкільника»

термін:

відпов: завідувач,

вихователь-методист

 Батьківський всеобуч

«Клуб щасливого батьківства»

Засідання №3

«Мова прийняття»

термін:

відпов: психолог

 

Осіння толока по прибиранню території  ДНЗ

термін: постійно

відпов:

вихователі

Сангодина «Правильна осанка – запорука здоров'я та краси»

термін:

відпов:

ст. м/с

 

Індивідуальні бесіди з батьками про стан здоров’я дітей за необхідності

термін:

відпов:

ст. м/с, лікар

 

Рейд по прибиранню території ДНЗ

термін:постійно

відпов: завідувач, завгосп

 

Вивезти опале листя

термін: постійно

відпов:  завгосп

 

Ревізія освітлення приміщень дошкільного закладу

термін:

відпов:  завгосп,  старша .м/с

 

 

 

 

План роботи на грудень 2017 – 2018 н.р.

Організаційно-педагогічна діяльність

Робота методичного кабінету, оснащення педпроцесу

Методична

робота

Контроль і керівництво

освітнім процесом

Інтеграція

родинного і суспільного виховання

Медична робота

Адміністративно-господарча робота

Музична розвага

«Ми свої бажання загадаєм, Миколя дуже ми чекаєм»

термін:19.12.2016р

відпов.:

музкерівник        

                     

                             

Новорічні ранки

термін:

відпов.:

музкерівник, вихователі

 

 

Спортивна розвага

«На арені цирку»

термін:

відпов.:

вихователі

 

Оформлення музичної зали до Новорічних та Різдвяних свят.

термін:

відпов.:

творча група

 

 

 Обговорення та затвердження плану розваг на зимові канікули.

термін:

відпов.:

музкерівник,

творча група

Консультація

«Привчаємо дітей до порядку змалечку»

термін:

відпов.: вихователь-методист

 

 

Методичний турнір «Розвиваємо мовлення вихователі»

термін:

відпов.: вихователь-методист, психолог

 

 

 

 

Поточний контроль

«Формування навичок харчування відповідно до програмових норм» (всі вікові групи)

термін:

відпов.: завідувач, вихователь-методист, ст. м/с

 

 

 

 

 

Залучення батьків до підготовки та проведення новорічних свят

термін:

відпов.: вихователі

 

Батьківський всеобуч

«Клуб щасливого батьківства»

Засідання №4

«Активне слухання – чарівна паличка»  

термін:

відпов.: психолог

 

 Виставка поробок новорічних прикрас термін:

відпов.: вихователі

 

Контроль за організацією профілактично-оздоровчої роботи з дітьми

термін:

відпов.: лікар, ст. м/с

 

 

Сангодина з працівниками ДНЗ «Профілактика грипу та ГРВІ в зимовий період» термін:

відпов.:  ст. м/с

Виробнича нарада

1). Дотримання «Інструкцій з охорони життя та здоров’я дітей». Рівень дитячого травматизму.

2). Дотримання «Інструкцій з організації харчування в ДНЗ»

3). Дотримання режиму та санітарно-гігієнічних норм

термін:

відпов.: завідувач, завгосп

Перевірка вогнегасників

термін:

відпов.: завгосп

Інструктаж по виконанню правил пожежної безпеки під час новорічних свят

термін:

відпов.: завідувач

 

 

 

 

План роботи на січень 2017 – 2018 н.р.

Організаційно-педагогічна діяльність

Робота методичного кабінету, оснащення педпроцесу

Методична

робота

Контроль і керівництво

освітнім процесом

Інтеграція

родинного і суспільного виховання

Медична робота

Адміністративно-господарча робота

Різдвяні розваги для малят

(спільні розваги ДНЗ - школа)

термін:

відпов.:

музкерівник,  вихователі                      

 

Щоденне проведення розваг згідно затвердженого плану на зимові канікули    

термін:

відпов.:

музкерівник,  вихователі                      

 

Спортивне свято «Пустощі снігової баби»

термін:

відпов.:

вихователі                      

 

Методична оперативка

Ознайомлення вихователів з новинками методичної літератури та періодичних видань

термін:

відпов.:

вихователь-методист

 Надання допомоги вихователям,  які  атестуються

термін:

відпов.:

вихователь-методист

Надання допомоги вихователям у підготовці до педради (за необхідністю)

термін:

відпов.:

вихователь-методист

Консультація

«Самостійна діяльність дошкільнят»

термін:

відпов.: вихователь -методист

 

Колективні перегляди (молодші групи)

термін:

відпов.:                      вихователі

 

 Модеративний семінар «Дитячі ігри очима дорослих, або Навчаємо педагогів бути активними учасниками дитячої гри»  

термін:

відпов.: вихователь -методист, психолог.

Поточний

контроль

«Здійснення індивідуального підходу в процесі ігрової діяльності дітей»

термін:

відпов.: вихователь-методист

 

Вибірковий контроль «Організація виходу на прогулянку та повернення з неї»

термін:

відпов.: вихователь-методист

 

ЗБЗ (за потреби)

«Безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку. Загартовування. Харчування»

термін:

відпов.:

завідувач, вихователь-методист ,ст. м/с

 

Батьківський всеобуч

«Клуб щасливого батьківства»

Засідання №5

«Слухати й чути»

термін:

відпов.: психолог

 

Залучення батьків до проведення різдвяних заходів

термін:

відпов.: завідувач, вихователь-методист, вихователі

 

 

Контроль за своєчасною зміною постільної білизни, рушників, якістю прання

термін:

відпов.:                 

ст. м/с,

           

 Бесіда з батьками «Профілактика різних видів захворювань»

термін:

відпов.:                 

ст. м/с,

 

Інстуктажі  медпрацівникам з БЖД під час організації прогулянок в зимовий період

термін:

відпов.:

завідувач

 Перевірка виконання функціональних обов’язків обслуговуючим персоналом

термін:

відпов.:

завідувач, завгосп, голова ПК

 

 

 

План роботи на лютий 2017 – 2018 н.р.

Організаційно-педагогічна діяльність

Робота методичного кабінету, оснащення педпроцесу

Методична

робота

Контроль і керівництво

освітнім процесом

Інтеграція

родинного і суспільного виховання

Медична робота

Адміністративно-господарча робота

Обговорення та затвердження сценаріїв, графіку проведення  березневих свят

термін:

відпов.:        

музкерівник    

Обговорення плану розваг на весняні канікули    

термін:

відпов.:        

музкерівник    

Спортивна розвага «Зима із весною зустрічаються»   термін:

відпов.:        

музкерівник, вихователі    

Музична розвага «Стежинами казок»  

термін:

відпов.:        

музкерівник

Виставка новинок методичної літератури

термін:

відпов.:   

 вихователь-методист

 

 

 

 

Педрада 

«Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників»

термін:

відпов.:  вихователь-  методист 

Консультація  «Роль вихователя в розвитку рухової активності дітей раннього віку»

термін:

відпов.: вихователь-методист,

 

Колективні перегляди (групи раннього та молодшого віку)

термін:

відпов:  вихователь-методист, вихователі                                                                                                                                                                     

Оглядово-оперативний контроль

«Організація та проведення загартовуючи заходів»

термін:

відпов.:

 вихователь-методист

 

Вибірковий контроль

«Самоосвіта педагогів»

термін:

відпов.:

 вихователь-методист

 

Батьківський всеобуч

«Клуб щасливого батьківства»

Засідання №6

«Засоби ефективного вирішення проблем»

термін:

відпов.: психолог

 

Залучення батьків до підготовки свят, присвячених 8 Березня

 термін:

відпов.: вихователі

 

Контроль за виконанням повітряного режиму в групах протягом дня

термін:

відпов.:  ст. м/с             

 

Консультація

«Попередження дитячого травматизму у зимовий період»

 термін:

відпов.:

ст. м/с              

            

Виробнича нарада 1.Аналіз стану захворюваності в ДНЗ

2.Охорона праці у ДНЗ

термін:

відпов.: завідувач, завгосп,    

ст. м\с

 

Ремонт меблів

термін: за необхідністю

відпов.: завгосп

 

 

План роботи на березень 2017 – 2018 н.р.

Організаційно-педагогічна діяльність

Робота методичного кабінету, оснащення педпроцесу

Методична

робота

Контроль і керівництво

освітнім процесом

Інтеграція

родинного і суспільного виховання

Медична робота

Адміністративно-господарча робота

Виставка дитячих малюнків «Мамина посмішка» термін:

відпов.:

вихователі

Святкові ранки  до Дня 8 березня

термін:

відпов.:вихователі,

музкерівник

Музична розвага

«Щоб батьки могли радіти, що такі в них гарні діти»

термін:

відпов.:

музкерівник

Спортивна розвага

«Веселі забави»

термін:

відпов.:

вихователі     

Виготовлення та поновлення атрибутів для рухливих ігор

термін:протягом місяця

відпов.:

вихователі

 

Індивідуальна допомога вихователям у освітньо-виховному процесі термін:

відпов.:

вихователь-методист

 

 

Консультацiя

«Використання державної символіки»

 термін:

відпов.:

вихователь-методист

 

Круглий стіл: «Виховуємо патріотизм як почуття і цінність»

термін:

відпов.:

вихователь-методист, психолог

 

Шевченківські дні

термін:9-10 березня

відпов.: вихователь-методист, вихователі

Тематичний

контроль

«Організація навчально-виховної роботи по реалізації завдань з патріотичного виховання»

термін:

відпов.:

завідувач, вихователь-методист, психолог

 

 

Батьківський всеобуч

«Клуб щасливого батьківства»

Засідання №7

«Я-повідомлення»: коли і як використовувати»

термін:

відпов.:

психолог

 

Залучення батьків до проведення святкових ранків :

термін:

відпов.:

вихователі

 

Обстеження  дітей та співробітників на гельмінтоз

термін:

відпов.:

лікар,

ст. м/с              

   

Сангодина «Особиста гігієна технічного персоналу – запорука здоров’я дитячого колективу»

термін:

відпов.:

ст. м/с                 

 

            

Підрізання  кущів та дерев на території ДНЗ

термін:

відпов.:  завгосп

 

Інструктаж з техніки безпеки та охорони життя і здоров’я дітей термін:

відпов.:  завідувач

 

Складання плану підготовки ДНЗ до літньої оздоровчої компанії

термін:

відпов.:  завідувач, завгосп

 

 

 

 

 

 

План роботи на квітень 2017 – 2018 н.р.

Організаційно-педагогічна діяльність

Робота методичного кабінету, оснащення педпроцесу

Методична

робота

Контроль і керівництво

освітнім процесом

Інтеграція

родинного і суспільного виховання

Медична робота

Адміністративно-господарча робота

 Тиждень безпеки

термін:

відпов.:

вихователь-методист, вихователі

 

М узична розвага

«Про свою безпеку дбаю та собі допомагаю»

термін:

відпов.:

музкерівник

 

Спортивне свято «Веселі старти»

термін:

відпов.:

вихователі     

Обговорення   та затвердження планів роботи по підготовці педпроцесу до літнього оздоровлення дошкільнят

термін:

відпов.:

вихователь-методист

 

Скринька побажань- збір інформації, рекомендацій, запитань, побажань на новий навчальний рік термін:протягом місяця

відпов.:

вихователь-методист

 

Обмін думками

«Емоційний інтелект дошкільника: шляхи розвитку»

термін:

відпов.: завідувач, вихователь-методист, психолог

 

Консультація

«Пізнавальні прогулянки з дошкільниками»

термін:

відпов.:

вихователь-методист, психолог

 

 

Фронтальний

контроль

«Виконання навчально-виховних завдань, програм, за якими працюють групи»

термін:

відпов.:

вихователь-методист, завідувач

 

 

Загальні батьківські збори

«Сонце, повітря і вода – наші найкращі друзі. Сімейне виховання. Безпека життєдіяльності дітей влітку»

термін:

відпов.:завідувач, методист,

психолог

 

Батьківський всеобуч

«Клуб щасливого батьківства»

Засідання №8

«Заохочення і покарання: знайти золоту середину»

термін:

відпов.:

психолог

 

 

 

Бесіда «Медико-педагогічний контроль фізичного розвитку дітей дошкільного віку»

термін:

відпов.: завідувач, методист,

лікар,

ст. м/с              

   

 

Контроль  за повітряно-температурним режимом

термін:протягом місяця

відпов.:

лікар,

ст. м/с                 

 

Проходження медичного огляду працівниками закладу

термін:

відпов.: ст. м\с

Благоустрій та прибирання території ДНЗ

термін:

відпов.:  завгосп

 

 

 

 

План роботи на травень 2017 – 2018 н.р.

Організаційно-педагогічна діяльність

Робота методичного кабінету, оснащення педпроцесу

Методична

робота

Контроль і керівництво

освітнім процесом

Інтеграція

родинного і суспільного виховання

Медична робота

Адміністративно-господарча робота

Музична розвага «Подорож до країни Ввічливості і Доброти»

термін:

відпов.:

вихователі

Спортивна розвага «Казкова подорож»

термін:

відпов.:

вихователі        

Тематична виставка малюнків  «Прощавай, садочок»

термін:

відпов.:

вихователі ст. груп

 

Випускні свята «Прощавай, наш дитсадок!»

термін:

відпов.: муз керівник, вихователі

 

Оформити методичний інформаційно- довідковий матеріал на допомогу вихователям в роботі з дітьми влітку

термін:

відпов:

вихователь-методист

 

Оформити батьківські куточки з ОБЖД на літній період термін:

відпов:

вихователі

 

Педрада

«Аналіз якості та результативності роботи колективу дошкільного закладу за 2017-2018 н.р.»

термін:

відпов.:

завідувач, вихователь-методист, психолог, вихователі

Консультація «Зміцнюємо здоров'я влітку»

термін:

відпов.:

вихователь-методист

 

Тематичний

контроль

«Рівень готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання»

термін:

відпов:

вихователь-методист, вихователі, психолог

 

Групові батьківські збори

термін:

відпов.: вихователі

 

Батьківський всеобуч «Школа дошкільних наук»

Засідання №9

 «Сімейна система: закони, правила, унікальність»

термін:

відпов: психолог

 

Індивідуальні консультації для батьків

термін:

відпов:завідувач, вихователь-методист, ст.м/с, психолог

 

Контроль 

за зберіганням  та термінами реалізації продуктів, що швидко псуються

термін:

відпов:ст. м/с

 

Сангодина «Профілактика шлунково-кишкових захворювань влітку»

 термін:

відпов:ст. м/с

 

Виробнича нарада  

1.Діагностика знань дітей згідно вимог Базового компоненту та діючої програми

2.Аналіз дотримання лімітів та режиму економії виробничих ресурсів. Збереження соціального майна

3.Обговорення та затвердження плану проведення літньої оздоровчої компанії у 2017 році

відпов: завідувач,

вихователь-методист,

завгосп

 

 

Завезення піску

термін:

відпов:завгосп

 

 

 

РОЗДІЛ 6

Адміністративно-господарська діяльність

 

№ п/п

 

Зміст роботи

 

Термін

 

Відповідальний

Відмітка про виконання

І. Адміністративний контроль

1

Здійснити комплектування груп у відповідності до віку дітей

 

До 01.09.17

Завідувач

 

2

Здійснити комплектування ДНЗ педагогічними кадрами та МОП

 

До 01.09.17

 

Завідувач

 

3

Перевірити готовність груп до нового навчального року

 

До 01.09.17

Завідувач

вихователь-методист

 

4

Контролювати готовність КЗО ДНЗ до зимовою періоду

 

До 01.10.17

 

Завідувач

завгосп

 

5

Контролювати роботу структур­них підрозділів

1. Контролювати роботу комір­ника щодо своєчасного заве­зення, збереження продуктів харчування, дотримання тер­мінів реалізації, вхідного конт­ролю якості продуктів

2. Контролювати роботу кухарів:

- закладання продуктів харчу­вання;

- якість приготування страв;

технологію приготування страв;

- норми видачі порцій на групи;

- дотримання санітарно-гігієніч­них вимог під час обробки про­дуктів харчування;

-  виконання інструкцій з ОІІ

3. Контролювати роботу завгоспа щодо:

- економічного використання мийних засобів;

- своєчасного ремонту меблів та сантехнічного обладнання;

- виконання режиму еконо­мії води та електроенергії, тепла (згідно з лімітом);

- своєчасної підготовки системи опалення;

- здійснення вимірів опору ізо­ляції електрообладнання;

- виконання профілактичних робіт у системі вентиляції;

- перевірка стану електрооблад­нання га електропроводки;

- своєчасного завезення піску (для посипання доріжок узимку)

4. Контролювати роботу старшої медичної сестри:

- ведення бракеражної доку­ментації;

- ведення медичної докумен­тації;

- своєчасне придбання медика­ментів та терміни їхнього вико­ристання;

- своєчасне обстеження дітей, проведення щеплень;

- аналіз захворюваності;

- своєчасне проходження ме­дичного огляду працівниками КЗО ДНЗ

 

Протягом року

Завідувач

 

6

Перевіряти якість прибирання приміщення КЗО ДНЗ

Протягом року

Завідувач

Ст. медсестра

 

7

Контролювати роботу пральні:

- наявність та дотримання графіка зміни білизни, якість прання білизни;

- дотримання норм витрат мий­них засобів;

- збереження обладнання;

- виконання інструкцій з ОП

Протягом року

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

II. Зміцнення матеріальної бази

1

Провести акції «Зелена хвиля» (благоустрій території)

Вересень 2016

Завідувач

Завгосп

 

2

Здійснити поточний ремонт групових кімнат

До 20.08.18

Вихователі

 

 

3

Придбати столовий та чайний посуд у всі вікові групи

За потреби

Завідувач

 

4

Оновити штори у групах

За потреби

Завідувач

 

5

Придбати за позабюджетні кошти канцтовари

За потреби

Завідувач

Завгосп

 

6

Капітальний ремонт пральні

До 01.08.18

Завідувач

завгосп

 

7

Придбати медикаменти

Протягом року

Завідувач

Ст. ме­дсестра

 


III. Фінансово-господарська діяльність

1

Контролювати своєчасне ве­дення та здачу необхідної доку­ментації:

- табелів на зарплату;

- табелів щоденного відвіду­вання дітей;

- накопичувальні відомості щодо харчування дітей;

- статистичний звіт;

- звіт щодо травматизму

 

Завідувач

Ст. ме­дсестра

 

 

2

Вести постійний облік витрат бюджетних та позабюджетних коштів (медикаменти, іграшки, канцтовари, господарський ін­вентар)

 

Протягом року

Матеріально -

відповідальні

особи

 

3

Провести інвентаризацію, спи­сати непридатне майно

 

Щомісячно

Завідувач,

матеріально-

відповідальні

особи

 

4

Разом з БК ДНЗ контро­лювати роботу щодо залучення і використання позабюджетних коштів

 

Протягом року

 

Батьківсь­ка рада ДНЗ, завідувач

 

ІV. Наради за участю завідувача

1

Виробнича нарада:

1). Стан підготовки до нового навчального року та осінньо-зимового періоду;

2). Підсумки організації літньої оздоровчої компанії  у 2017 році;

3). Затвердження графіків роботи всіх служб;

4). Технічний стан будівлі.

 

Вересень 2017

 

Завідувач

завгосп

 

2

Виробнича нарада

1). Дотримання «Інструкцій з охорони життя та здоров’я дітей». Рівень дитячого травматизму.

2). Дотримання «Інструкцій з організації харчування в ДНЗ»;

3). Дотримання режиму та санітарно-гігієнічних норм.

 

Грудень 2017

 

Завідувач

завгосп

 

3

Виробнича нарада

1). Аналіз стану захворюваності в ДНЗ;

2). Охорона праці у ДНЗ.

 

Лютий 2018

 

Вихователь-методист

 

4

Виробнича нарада  

1). Аналіз дотримання лімітів та режиму економії виробничих ресурсів. Збереження соціального майна;

2). Обговорення та затвердження плану проведення літньої оздоровчої компанії у 2017 році.

 

Травень 2018

 

Завідувач

вихователь-методист

 

               

 


 

ДОДАТКИ

Додаток 1

Медико-санітарна робота

№з/п

Зміст  роботи

Термін

Відповідальні

 

Відмітка про

виконання

ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА

1

Своєчасно ізольовувати дітей, підозрілих на соматичні та інфекційні захворювання

постійно

лікар, ст. м/с

 

2

Своєчасно проводити щеплення

згідно плану

лікар, ст. м/с

 

3

Проводити загартовуючі заходи

постійно

вихователі,

ст. м/с

 

4

Проводити антропометрію дітей

згідно плану

ст. м/с

 

5

Здійснювати контроль за санітарним станом приміщення дошкільного закладу

постійно

лікар, ст. м/с

 

6

Здійснювати контроль за харчуванням дітей

постійно

лікар, ст. м/с

 

7

Проводити інструктаж з профілактики шлункових отруєнь

щокварталь-но

завідувач,

лікар

 

8

При виявленні інфекційних захворювань додержуватись санітарних правил і проводити протиепідемічні заходи

за вимогою

лікар,ст.м/с,

завідувач

 

9

Здійснювати контроль за фізичним вихованням дітей      

постійно

лікар, ст. м/с, завідувач

 

ЛІКУВАЛЬНА     РОБОТА

1

Проводити обстеження на гельмінти

За планом

лікар, ст. м/с

 

2

Проводити аналіз захворюваності дітей

щомісяця

ст. м/с

 

3

Своєчасно консультувати дітей у фахівців

за потребою

ст. м/с

 

ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ  ЗАХОДИ

1

Виконувати план профілактичних щеплень

кожного місяця

лікар, ст. м/с

 

2

Вести контроль за своєчасним проходженням медичних оглядів робітників ДНЗ

за планом

завідувач,   ст. м/с

 

3

Вести контроль та аналіз інфекційних захворювань

постійно

лікар, ст. м/с

 

4

Проводити огляд дітей та співробітників ДНЗ на педикульоз, коросту

постійно

ст. м/с

 

5

Проводити протигрипозні заходи за показниками

за показниками

ст. м/, завідувач

 

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА  РОБОТА

1

Вести контроль за санітарним станом приміщень ДНЗ  та харчоблоку

постійно

завідувач, ст. м/с

 

2

Забезпечити контроль за зміною білизни

постійно

завідувач, ст. м/с

 

3

Забезпечити контроль за дотриманням “хлорного” режиму

постійно

ст. м/с

 

4

Розміщати в батьківських куточках матеріали з гігієнічних питань

 

постійно

 

лікар, ст. м/с

 

5

Проводити санмінімуми

постійно

лікар, ст. м/с

 

6

Дотримуватись санітарно -гігієнічного режиму ДНЗ

 

постійно

 

лікар, ст. м/с

 

7

Забезпечити контроль за дотриманням правил особистої гігієни співробітників ДНЗ

 

постійно

 

лікар, ст. м/с

 

САНІТАРНО – ПРОСВІТНИЦЬКА  РОБОТА

1

Проводити співбесіди з батьками та співробітниками з підвищення санітарно-гігієнічних знань

 

постійно

 

лікар, ст. м/с

 

2

Випускати “Санбюлетень за різною тематикою (за показниками)

 

постійно

 

ст. м/с

 

3

Проводити індивідуальні бесіди з батьками про стан здоров’я дітей

 

постійно

 

лікар

 

               

 


 

Додаток 2.

План роботи ДНЗ на літній оздоровчий період

 

 

№ з\п

 

Зміст  роботи

 

Термін

 

Відповіда-льні

 

Відмітка про

вико-

нання

Робота з кадрами

1

Провести педраду з обговоренням питання організації літнього оздоровлення дітей

Травень 2018

Завідувач

вихователь-методист

ст. медсестра

 

2

Перевести роботу КЗО ДНЗ на літній період

 

Травень 2018

Завідувач

 

3

Провести консультацію для педагогічних працівників  «Зміцнюємо здоров'я влітку»

Травень 2018

Вихователь-методист

 

4

Провести консультацію для педагогічних працівників  «Загартовування дітей дошкільного віку»

Червень 2018

Вихователь-методист

 

5

Надати інформацію «Отруєння токсичними речовинами рослинного походження та можливий ризик для стану здоров'я дітей від укусів комах»

Червень 2018

Ст. медсестра

 

6

Педагогічні посиденьки «Тіловиховання дошкільників у літній період»

Червень 2018

Вихователь-методист

 

7

Сангодина «Профілактика кишкових інфекцій»

Липень 2018

 Вихователь-методист

 

8

Майстер-клас «Обличчям до батьків»

 

Липень 2018

Вихователь-методист

 

9

Консультація «Як полегшити адаптацію дитини до умов дошкільного закладу»

Серпень 2018

Вихователь-методист

 

10

Педагогічна рада «Про завдання діяльності педагогічного колективу у наступному навчальному році»

Серпень 2018

Вихователь-методист

 

Робота з дітьми

1

Забезпечити максимальне перебування дітей на свіжому повітрі

Травень-вересень 2018

Вихователі

 

2

Провести практичні заняття «Система загартування дітей влітку»

 

Травень 2018

Вихователь-методист

вихователі

 

3

Упорядкувати картотеку матеріалів з організації літнього оздоровлення

Червень 2018

Вихователь-методист

 

4

Ігри з піском «Пісочна терапія (елементи арт-терапевтичних технік)»

Червень-серпень 2018

Вихователь-методист

 

5

Забезпечити прогулянки дітей іграми, іграшками для води, піску

 

Червень-серпень 2018

Вихователі

пом. вихователів

 

6

Організувати проведення «Дня захисту дітей»

 

01.06.

2018

Вихователі

 

7

Організувати і провести театралізовані, музичні та спортивні розваги

Щотижнево

Вихователі

музкерівник

 

8

Провести спортивне свято з елементами футболу «Школа веселого м’яча»

Липень

2018

Вихователі

музкерівник

 

Робота з батьками

1

Консультації практичного психолога

Постійно

Психолог

 

2

Індивідуальні, групові консультації за питаннями, що цікавлять батьків

Постійно

Вихователі

 

3

Надання інформація «Отруєння токсичними речовинами рослинного походження та можливий ризик для стану здоров'я дітей від укусів комах»

Червень

Вихователі

 

4

Залучення батьків до участі у спортивних змаганнях, святах і розвагах

Постійно

Вихователі

 

5

Консультація «Як полегшити адаптацію дитини до умов дошкільного закладу»

 

 

 

           

 

 

 

 

План роботи на червень 2017 – 2018 н.р.

 

Організаційно-педагогічна діяльність

Робота

методичного кабінету, оснащення педпроцесу

Методична робота

Контроль і керівництво

освітнім процесом

Інтеграція

родинного і суспільного виховання

Медична

 робота

Адміністративно-господарча робота

Переведення ДНЗ на літній режим роботи

термін: з 1.06.

відпов.: завідувач

 

Свято

 «День захисту дітей»

термін:1.06

відпов.: муз керівник, вихователь-методист

 

Конкурс малюнків

на асфальті «Щасливе дитинство»

термін:1-й тиждень

відпов.:

вихователі

 

Розвага

термін:щотижня

відпов.:

вихователі     

Розпочати підготовку педпроцесу груп до нового навчального року за відповідними планами роботи.

термін:

відпов.: вихователі

 

 

Підготувати       методичний матеріал до плану освітньо-виховної роботи на 2018-2019 н.р.

термін:

відпов.:

вихователь-методист

 

 

 

 

Методична оперативка година

«Організація літньої оздоровчої роботи у межах єдиного простору ДНЗ»

термін:

відпов.:     

вихователь-методист

Консультації для вихователів (за потреби)

термін: протягом місяця

відпов.:     

вихователь-методист, психолог

Педагогічні посиденьки «Тіловиховання дошкільників у літній період»

термін:

відпов.:     

вихователь-методист

Попередній контроль «Додержання питного режиму та санітарно-гігієнічних вимог на прогулянці»

термін:

відпов.:

вихователь-методист

 

 

 

 

 

Індивідуальні консультації  для батьків «Отруєння токсичними речовинами рослинного походження та можливий ризик для стану здоров'я дітей від укусів комах»

термін:

відпов.:

ст. медсестра, вихователі

 

Консультація

«Загартовування дітей дошкільного віку»

термін: протягом місяця

відпов.:     

вихователь-методист, психолог

 

Контроль за харчуванням дітей та дотримання методики  проведення цього процесу

термін:      

відпов.:

ст. м/с

 

 

Сангодина         

З помічниками вихователів: «Організація питного режиму влітку»

термін:

відпов.: ст. м/с

Дотримання вимог санітарно-гігієнічних правил: очищення ділянок ДЗ від отруйних рослин, ягід, грибів

відпов.: завгосп,

 ст. м/с, вихователі

 

Розпочати ремонтні роботи в приміщенннях  вікових груп

термін:

відпов.: завідувач, завгосп

 

 

 

 

 

 

 

План роботи на липень 2017 – 2018 н.р.

 

Організаційно-педагогічна діяльність

Робота

 методичного кабінету, оснащення педпроцесу

Методична робота

Контроль і керівництво

освітнім процесом

Інтеграція родинного і суспільного виховання

Медична

 робота

Адміністративно-господарча робота

 

Спортивне свято з елементами футболу

«Школа веселого мяча»

термін:

відпов.: вихователь-методист,

вихователі

 

Розвага

термін:щотижня

відпов.:

вихователі     

 

Збір інформації та написання плану роботи ДНЗ             на 2018 – 2019 н.р.

термін:протягом місяця

відпов.:             вихователь-методист

 

 

Спостереження за працею вихователів під час прогулянок, щоденними розвиваючими іграми

термін:

відпов.:          вихователь-методист

 

 

 

 

Майстер-клас «Обличчям до батьків»

термін:

відпов.:   вихователь-методист, психолог

 

Консультації для вихователів (за потреби)

термін: протягом місяця

відпов.:     

вихователь-методист, психолог

 

 

 

 

Вибірковий контроль

«Дотримання рухового режиму»

термін:

відпов.:   вихователь-методист

 

 

 

 

 

Сангодина  для батьків «Профілактика кишкових інфекцій»

термін:

відпов.:

ст. медсестра, вихователі

 

 

 

 

 

Контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків

термін:

відпов.:  ст. м/с,

 

 

Контроль за проведенням поточних та генеральних прибирань

термін:

відпов.:  ст. м/с

 

Дотримання вимог санітарно-гігієнічних правил: очищення ділянок ДЗ від отруйних рослин, ягід, грибів

відпов.: завгосп,

ст. м/с, вихователі

 

 

 

 

Контроль за своєчасним вивозом сміття.

термін:  постійно

відпов.: завгосп

 

 

 

 

 

 

План роботи на серпень 2017– 2018 н.р.

 

Організаційно-педагогічна діяльність

Робота

методичного кабінету, оснащення педпроцесу

Методична робота

Контроль і керівництво

освітнім процесом

Інтеграція

 родинного і суспільного виховання

Медична

 робота

Адміністративно-господарча робота

 

Уточнення списків дітей які вступають до 1 класу

термін:

відпов.:

вихователь-методист, заст. директора школи №16

 

 

Розвага

термін:щотижня

відпов.:

вихователі     

 

 

 

Упорядкування матеріалу та обладнання методичного кабінету

термін:

відпов.:

вихователь-методист

 

Завершення оформлення педпроцесу груп до нового навчального року.

термін:

відпов.: вихователі

 

 

Педрада

«Про завдання діяльності педколективу у новому навчальному році»

термін:

відпов.: вихователь-методист, психолог, завідувач

 

Консультація

«Як полегшити адаптацію дитини до умов дошкільного закладу»

термін:

відпов.: вихователь-методист

 

 

Епізодичний контроль: «Створення умов для ігор дітей з піском та повітрям»

термін:

відпов.:

вихователь-методист,

ст. м/с

 

 

 

 

 

Індивідуальні бесіди з батьками дошкільнят

термін:

відпов.: завідувач, вихователь-методист, психолог

 

 

Забезпечення  медичного кабінету необхідними ліками та медичними інструментами

термін:

відпов.:  ст. м/с

 

 

Контроль  за ранковим прийомом дітей

термін:

відпов.: ст. м/с,

вихователь-методист

 

Огляд-конкурс на

краще оформлення групи до нового навчального року термін:

відпов.:  завідувач,

вихователь-методист, завгосп

 

 

Завершення  підготовки будівлі та приміщень ДНЗ до нового навчального року

термін:

відпов.: завідувач, завгосп

 

 

 

 

Додаток 3.

3.1. План-графік свят та розваг, театральних дійств

 

 

№з\п

 

 

Назва заходу

 

 

Термін

 

 

Група

 

Відмітка про ви­конання

1

 

« Наш дитсадок – то другий дім, нам жити весело у нім»

 

 

Вересень 2017

 

Усі групи

 

2

 

 «Осінній ярмарок»

 

 

Жовтень 2017

 

Усі групи

 

3

 

 «Вітаміни ми вживаєм, про своє здоров'я дбаєм»

 

 

Листопад 2017

 

 Старші, середні групи

 

4

 

«Ми свої бажання загадаєм, Миколая дуже ми чекаєм»

 

Грудень 2017

 

Усі групи

 

5

Новорічні святкові ранки

Грудень 2017

Усі групи

 

6

«Сніжинка-веселинка»

 

Січень

2018

Молодша, середня  група

 

7

 «Стежинами казок»

 

Лютий

2018

Усі групи

 

8

«Матусь вітають дітлахи

Березень 2018

Усі групи

 

9

 «Щоб батьки могли радіти, що такі в них гарні діти»

Березень 2018

Усі групи

 

10

 «Про свою безпеку дбай та собі допомагай»

 

Квітень 2018

Усі групи

 

11

Прощавай, наш дитсадок!

 

Травень 2018

Молодша, середня групи

 

 

 

 

 

 

3.2. План проведення  спортивних розваг та свят

 

№з\п

 

 

Розвага

 

 

Термін

 

 

Група

 

Відмітка про ви­конання

 

1

«Здоровим будь!»  розвага

 

Вересень 2017

Усі групи

 

2

«Спорт єднає усіх» свято

Жовтень  2017

Старші групи

 

3

 «У здоровому тілі – здоровий дух» розвага

 

Листопад 2017

Середні, старші, молодші групи

 

4

 «На арені цирку» розвага

 

Грудень 2017

Усі групи

 

5

«Пустощі Снігової Баби» свято

Січень

2018

Старші групи

 

6

«Зима із Весною зустрічаються» розвага

 

Лютий

2018

Усі групи

 

7

«Веселі забави» розвага

 

Березень 2018

Усі групи

 

8

«Веселі старти» розвага

 

Квітень 2018

Старші групи

 

9

«Казкова подорож» розвага

Травень 2018

Середні, молодші групи

 

10

«Школа веселого м’яча» свято з елементами футболу

Червень  2018

Старші групи

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4.

План роботи хореографічного гуртка

 

за програмою А.Шевчук

«Дитяча хореографія»

(старший дошкільний вік)

 

Керівник гуртка Ніколаєнко Світлана Юріївна

Зміст і структура занять у гуртку  відповідають віковим особливостям розвитку дошкільників, провідній ігровій діяльності дітей та історичній логіці розвитку хореографічного мистецтва. Діти здатні збагатити елементарний досвід сприймання танцювальних рухів і образів, способів їх виконання, набувають нового досвіду художньо-практичної діяльності танцювального виконавства та дитячої виконавської творчості у співробітництві з педагогом і одне з одним, переймаючи від дорослого образну мову  і більш різноманітний хореографічний досвід, перетворюючи його на свій власний, набуваючи практики експериментування у царині рухів  і таночків.

         Принципи, за якими будується робота гуртка

 1. Принцип сенситивності  дошкільного віку для музично-рухового розвитку, єдності розвитку, освіти,  виховання  і навчання. Своєчасне залучення дітей до хореографічної діяльності.
 2. Принцип ампліфікації дитячого розвитку. Збільшення можливостей розвитку через розширення дитячих мистецьких діяльностей за рахунок гуртка з хореографії «Калейдоскоп».
 3. Принцип природовідповідності. Актуалізація дитячої активності. Урахування вікових можливостей та індивідуальних природних задатків.
 4. Принцип єдності культури і освіти, орієнтування на національні пріоритети освіти дітей  в Україні. Коріння розвитку, освіченості людини – у надбаннях людської культури. Зміст освіти дошкільника ґрунтується передусім на вітчизняних надбаннях.
 5. Принцип особистісно орієнтованої та індивідуально-диференційованого підходу до дитини у процесі занять гуртка. Орієнтація на особистісні, вікові особливості дітей, статеві відмінності хлопчиків і дівчаток, індивідуальні виконавські можливості, розвиток здібностей, інтересу до мистецтва, здатності захоплюватися танцем.
 6. Принцип узгодження занять колективних, підгрупою, парних та індивідуальних.

 Мета роботи:

 1. Сприяння індивідуальному становленню особистості дитини під впливом цінностей хореографічного мистецтва у процесі власної мистецько-практичної діяльності, взаємодії з педагогом і дитячим колективом.
 2. Формування  елементарних основ хореографічної культури.
 3. Збалансування у дитині фонду її бажань з інтересами, смаками, любов’ю до мистецтва танцю, потребою у репродуктивно-продуктивному танцюванні, у виконанні танців для себе і для інших.
 4. Збалансування  у дитині фонду її  можливостей з музично-хореографічними здібностями, уявленнями про хореографічну діяльність, танцювальними навичками, творчими уміннями, елементарними знаннями і поняттями щодо мистецтва танцю.

План роботи

№/п

Назва місяця

Музично-рухові забави

Танці

Ігри, хороводи

1.

Вересень

Рухливі струмочки.

 

Ритм твого ім’я.

Уклін-вітання хлопчика/ дівчинки

Подружилися

Вигадливі чобіточки.

 

Веселий бубон-мандрівник.

2.

Жовтень

Два маки.

 

Хвиля вітань.

Веселий гопачок

 

Козачок

Рукавиця-мандрівниця, рукавиця-чарівниця.

Відставай і наступай.

3.

Листопад

Хвиля дружби .

Зачароване коло Терпсіхори.

Калина.

Плескач

Зробимо коло.

Погуляймо

4.

Грудень

Запрошення хлопчика.

Веселі сніжинки

Метелиця

Ланцюжок.

Жартівливі сперечання

5.

Січень

Винахідливе коло Терпсіхори.

Морозець

Вишукані дзвіночки.

Човник.

Три зіроньки ясні.

 

Ой, сміху було.

6.

Лютий

Подай ручку.

 

Передай вітання іншому.

Танець з бубнами.

Малий повзунець

Заплетемо шума.

 

Бджілки.

7.

Березень

Ми танцюємо гарно – ми танцюємо краще вас.

Сходить сонечко.

Гарні чоботи.

 

 

Мамин вальс

Галя по садочку ходила.

 

Подаруй вітання.

8.

Квітень

Затанцює все разом.

Хвиля подяки. 

Через ніжку

Весняні котики.

Зів’ємо віночки.

Равлику, зникай!

9.

Травень

Мандрівка оплесків.

 

Весняний хоровод.

Подоляночка.

 

Танок сонячних промінчиків

Весняні квіти України.

 

Випускний вальс

Всього 72 години

 

 

 

 

Додаток 5.

План спільної роботи КЗО ДНЗ №293 та ЗСШ №16

 

з/п

Заходи

Термін

ви­конання

Відповідальні

 

Відмітка про

ви­конання

 

Організаційна робота

1

Уточнення списків дітей, які вступають до першого классу

Липень-серпень

Вихователь – методист, заст.директора з навчально- виховної роботи школи

 

2

Співбесіда вихователя-методиста КЗО ДНЗ із класним керівником першого классу

Серпень

Вихователь - методист КЗО ДНЗ

 

3

Екскурсія з дітьми випускних груп КЗО ДНЗ територією школи

Жовтень-листопад

Вихователі старших груп КЗО ДНЗ

 

4

Організація взаємовідвідування: уроків у першому класі вихователями старшої групи  КЗО ДНЗ та занять у старших групах учителями початкових класів школи

Листопад, квітень

Вихователь - методист КЗО ДНЗ, заступник директора з навчально- виховної роботи школи

 

5

Знайомство дітей старших груп КЗОДНЗ з навчальним процесом у початковій школі

Жовтень-травень

Вихователі старшої групи  КЗО ДНЗ

 

6

Співбесіда із заступником директора з навчально - виховної роботи школи, класним керівником першого класу за підсумками успішності учнів першого класу за четверть

Листопад,

грудень,

березень,

травень

Завідувач КЗО ДНЗ, вихователь - методист КЗО ДНЗ

 

 

 

Інформаційно-методичне забезпечення, робота з кадрами

 

7

Вивчення нормативних документів з питань організації навчально- виховного процесу у початковій школі

Протягом року

Вихователь - методист КЗОДНЗ

 

8

 Батьківські збори

«Єдність вимог дорослих - необхідна умова всебічного розвитку і виховання дитини»

Жовтень

Завідувач КЗО ДНЗ, вихователь - методист КЗО ДНЗ, психолог

 

9

Семінар «Розвиваємо лідерський потенціал дитини»

Жовтень

Вихователь – методист КЗО ДНЗ, заступник директора з навчально- виховної роботи школи

 

10

Засідання педагогічної ради «Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників»

 

 

 

Лютий

Завідувач КЗО ДНЗ, вихователь - методист КЗО ДНЗ, директор, заступник директора з навчально-виховної роботи школи

 

11

Проведення підготовчих занять до школи

Листопад - травень

заступник директора з навчально-виховної роботи школи

 

12

Відвідування різних форм роботи з дітьми старшого дошкільного віку

Листопад - квітень

Заступник директора з навчально- виховної роботи школи, учителі початкових класів школи

 

13

Круглий стіл «Виховуємо патріотизм як почуття і цінність»

Квітень

Завідувач  КЗО ДНЗ, вихователь - методист КЗО ДНЗ, практичний психолог

 

14

Діагностика готовності переходу дітей старших груп до початкової школи

Березень,

квітень

Практичний психолог  КЗО ДНЗ

 

15

Обмін думками «Емоційний інтелект дошкільника: шляхи розвитку»

Квітень

Завідувач  КЗО ДНЗ, директор школи

 

16

Нарада при директорі «Комплектування першого класу»

Травень

Завідувач КЗО  ДНЗ, вихователь - методист КЗО ДНЗ, директор, заступник директора з навчально-виховної роботи школи

 

 

 

Робота з дітьми

 

17

Свято Першого дзвоника

1 вересня

Вихователі старшої групи  КЗО ДНЗ, заступник директора з навчально-виховної роботи школи

 

18

Діагностика адаптаційних процесів дітей до умов школи

Вересень

Практичний психолог

 

19

Бесіда з учнями першого класу з питань адаптації до нових умов

Жовтень

Вихователь - методист КЗО ДНЗ, заступник директора з навчально- виховної роботи

школи

 

20

Екскурсія з дітьми старших групп КЗО ДНЗ приміщенням школи

Жовтень-листопад

Вихователі старшої групи  КЗОДНЗ, класний керівник першого класу школи

 

21

Спільне свято

«Ми свої бажання загадаєм, Миколая дуже ми чекаєм»

Грудень

Вихователі старшої групи КЗО ДНЗ, музичний керівник КЗО ДНЗ,класний керівник першого класу школи

 

22

Спортивні свята та розваги

Протягом року

Вихователь - методист КЗО ДНЗ, учитель фізкультури школи

 

23

Тиждень езпеки. Виступ агітбригади СЗШ №16

Квітень

Вихователь-методист КЗО ДНЗ, заступник директора з навчально- виховної роботи

школи

 

24

Проведення свят «Прощавай, школо-дитячий садок» із залученням учнів початкових класів школи

Травень

Музичний керівник КЗО ДНЗ, вчитель музичного мистецтва школи

 

25

Свято останнього дзвоника із залученням дітей старших групп

Травень

Вихователі старшої групи  КЗО ДНЗ, класний керівник першого класу школи

 

 

 

Робота з батьками

 

30

Анкетування батьків учнів першого класу «Вчимося розуміти… себе»

Вересень

Вихователі старшої групи  КЗО ДНЗ, психолог

 

31

 Групові батьківські збори «Єдність вимог дорослих – необхідна умова всебічного розвитку і виховання дитини. Правила безпеки»

Жовтень

Завідувач КЗО ДНЗ, вихователь – методист КЗО ДНЗ,  

Психолог

 

32

 Батьківський всеобуч «Клуб щасливого батьківства»

Протягом року

Завідувач КЗО ДНЗ, вихователь – методист КЗО ДНЗ,  

Психолог

 

33

Консультації для батьків майбутніх першокласників

 

Протягом року

Завідувач КЗО ДНЗ, вихователь – методист КЗО ДНЗ,  

психолог, заступник директора з навчально- виховної роботи

 

34

День відкритих дверей у КЗО СЗШ №16 для батьків майбутніх першокласників

За річним планом КЗО СЗШ №16

 Вихователь – методист КЗО ДНЗ,  

заступник директора з навчально- виховної роботи

 

35

Участь батьків у музичних та спортивних розвагах

Протягом року 

Вихователь – методист КЗО ДНЗ, музичний керівник КЗО ДНЗ, вихователі груп.

 

               

 

 

 

Додаток 6.

План заходів щодо охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей

 

з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про 
виконання

Організаційна робота

1

Провести перевірку стану пожежної безпеки навчальних, підсобних та інших приміщень, усунути виявлені недоліки; зробити відповідні записи у журналі оперативного контролю.

Щоквартально

Директор,

завгосп

 

2

Перевірити:

-     стан забезпечення пожежним гідрантом та його справність;

-     стан освітлювальної електромережі та електроустаткування;

-     наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

До   01.10.2017

Завгосп

Робітник з обслуговування будівлі

 

3

Перевірити стан евакуаційних шляхів та системи оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій

До   01.10.2017

Директор, завгосп

 

4

Організувати перевірку захисного заземлення і опору ізоляції електромереж.

1раз на рік

Завгосп

 

5

Переглянути і поновити нормативні акти дошкільного закладу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності: інструкції

Постійно

Директор,

голова ПК

 

6

Контролювати ведення журналів реєстрації нещасних випадків з працівниками та дітьми.

Постійно

Директор

Старша медична сестра

 

7

Посилити контроль за дотриманням протипожежного режиму в дошкільному закладі. Забезпечити справність електроприладів, технологічного обладнання.

Постійно

Директор

Завгосп

Робітник з обслуговування будівлі

 

8

Контролювати ведення журналу обліку видачі інструкцій з охорони праці

Постійно

Директор

 

9

На видних місцях та біля телефонів вивісити таблички із зазначенням номерів телефонів термінового виклику

Постійно

 Завгосп

 

10

Здійснювати вибірковий ремонт системи водовідведення та водопостачання  дошкільного закладу /за наявності фінансування/

Постійно

Директор

Завгосп

 

11

Здійснювати періодичні огляди вогнегасників. У разі негативних результатів огляду, закінчення гарантійного терміну експлуатації, після застосування за призначенням направляти відповідні вогнегасники на ПТОВ

За графіком

Завгосп

 

 

12

Поновити інформаційні стенди з питань безпеки життєдіяльності

Травень

Вихователь -методист

 

Робота з кадрами

13

Провести повторні інструктажі з безпеки життєдіяльності з усіма працівниками та зробити відповідні записи у журналі реєстрації інструктажів.

2 на рік

Директор, завгосп,

 

14

Провести практичні заняття щодо відпрацювання з працівниками евакуаційних заходів на випадок виникнення пожежі.

Травень

Директор

Вихователь -методист

 

15

Організовувати чергування осіб, відповідальних за стан протипожежної безпеки, у місцях з масовим перебуванням людей під час проведення свят чи інших масових заходів

Постійно під час масових заходів

Директор

Вихователь -методист

 

16

Провести консультації «Відповідніст розвивального середовища віку дітей.

«Безпека життєдіяльності»;

«Зміцнюємо здоров'я влітку»;

«Загартовування дітей дошкільного віку»

 

Вересень

Травень

Липень

Вихователь -методист

 

17

Модеративний семінар «Дитячі ігри очима дорослих, або Навчаємо педагогів бути активними учасниками дитячої гри»

Січень

Вихователь –методист, психолог

 

18

Сангодини:

«Санітарно-гігієнічний режим ДНЗ»

«Профілактика грипу та ГРВІ в зимовий період»;

«Особиста гігієна технічного персоналу – запорука здоров'я дитячого колективу»

«Профілактика кишкових інфекцій»

 

Жовтень

Грудень

Березень

Липень

Ст. м/с

 

Робота з дітьми

19

Впровадження в освітньо-виховний процес програми з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати»

Протягом року

Вихователь-методист, вихователі

 

20

Проводити ігри, тренінги, бесіди та іншу роботу з основ безпеки життєдіяльності дітей

Протягом року

Вихователі

 

21

Провести тижні безпеки

Жовтень, квітень

Вихователь-методист, вихователі

 

22

Провести тиждень безпеки дорожнього руху

Листопад

Вихователь-методист, вихователі

 

23

Організація літнього оздоровчого періоду

Травень

Завідувач

 

Робота з батьками

24

Загальні батьківські збори:

«Батьки – перші вихователі дитячих душ. Правила виховання. Безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку»

«Сонце, повітря і вода – наші найкращі друзі. Сімейне виховання. Безпека життєдіяльності дітей влітку»

Вересень

Завідувач, вихователь-методист, ст. м/с, психолог

 

25

Надання консультацій:

«Раціональне харчування дітей»;

«Профілактика різних видів захворювань»;

«Попередження дитячого травматизму»;

«Організація літнього оздоровлення»

 

Жовтень

Січень

Лютий

Травень

Завідувач, вихователь-методист, ст. м/с

 

26

Надання інформації «Отруєння токсичними речовинами рослинного походження та можливий ризик для стану здоров'я дітей від укусів комах»

Червень

Завідувач, вихователь-методист, ст. м/с

 

27

Робота з батьками по створенню належних умов відвідування дітей у навчальному заладі

Протягом року

Завідувач, вихователь-методист, ст. м/с

 

 

 

 

Додаток 7.

План заходів щодо охорони дитинства

 

з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про 
виконання

Організаційна робота

1

З метою запобігання нещасним випадкам та збереження здоров’я кожного вихованця створити комісію для розслідування нещасних випадків

Серпень

 

Завідувач

 

2

Організовувати роботу з охорони життя та безпеки життєдіяльності  в ДНЗ

 

Протягом року

Завідувач

 

3

Провести комплекс заходів по підготовці ДНЗ до зими

Жовтень

Завідувач

 

4

Провести ревізію освітлення приміщень ДНЗ

Листопад

Завгосп, ст. м/с

 

5

Підтримувати належні умови для безпечного, нешкідливого утримання дітей в дошкільному закладі та надання їм системи необхідних знань, вмінь та навичок.

 

Упродовж

року

 

Завідувач, вихователі

 

6

Здійснювати методичні рейди по групах з метою вивчення стану роботи з організації життя,  здоров’я та дотримання прав дитини в  закладі.

Упродовж

року

 

 

Завідувач, вихователі

 

7

Вести банк даних про стан здоров'я дітей 

Упродовж

року

Стр. Медсестра, лікар

 

8

Виробничі наради:

 «Дотримання «Інструкції з охорони життя та здоров'я дітей»;

«Запобігання дитячого травматизму в зимових умовах (підсумки, профілактика)»;

 

Грудень

Січень

 

Завідувач, завгосп, лікар, стр. медсестра

 

9

Здійснювати методичні рейди по групах з метою вивчення стану роботи з організації життя,  здоров’я та дотримання прав дитини в  закладі.

 

Упродовж

року

 

 

Завідувач, вихователі

 

Робота з кадрами

10

Проводити заняття  з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей за програмою «Про себе треба знати, про себе треба дбати»

 

Упродовж року

Вихователі всіх вікових груп

 

11

Проводити інструктажі:

- вступний (при зарахуванні на роботу);

- первинний ( на робочому місці);

- повторний ( на робочому місці);

- позачерговий, в разі необхідності.

 

2 рази на рік

Завідувач,

завгосп

 

12

Перевірка знань прав та обов'язків з охорони праці та безпеки життєдіяльності в ДНЗ

Вересень

 

Завідувач

 

13

 

Методична допомога вихователям по роботі з БЖД

Упродовж

року

Методист

 

14

Підготовка до літньої компанії

Квітень - Травень

 

Завідувач, вихователь-методист, завідувач з господарства, лікар, стр. медсестра

 

15

Педгодина «Права дитини в Україні – сучасний стан»

Вересень

Вихователь-методист

 

16

Педагогічні ради:

«Створення фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи»;

«Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників»

Жовтень

 

 

Лютий

Завідувач, вихователь-методист

 

17

 

Обмін думками «Емоційний інтелект дошкільника: шляхи розвитку»

Квітень

Вихователь-методист

 

18

Консультація «Включаємо дітей до порядку змалечку»; «Роль вихователя в розвитку рухової активності дітей раннього віку»

Грудень

Лютий

Вихователь-методист

 

19

Педагогічні посиденьки «Тіловиховання дошкільників у літній період»

Червень

Вихователь-методист

 

Робота з дітьми

20

Проводити заняття  з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей за програмою «Про себе треба знати, про себе треба дбати»

 

Упродовж року

 

Вихователі всіх вікових груп

 

21

Охоплення гуртковою роботою дітей дошкільного віку

Протягом року

Завідувач, керівник гуртка

 

22

Забезпечення іграшками відповідно до вікових вимог

Протягом року

Вихователь-методист, вихователі

 

23

Сприяти створенню належних умов щодо навчання та вихо­вання дітей:

- психолого-педагогічна допо­мога сім’ям;

-консультації вихователів;

-консультації психолога;

-залучення дітей до відвідування гур­тків;

-залучення психолога, вихова­телів до здійснення розвивальних, корекційних виховних про­грам із метою повноцінного розвитку особистості у дітей

Протягом року

Завідувач

 

24

Надання матеріальної підтримки дітям пільгового контингенту:

безкоштовне харчування;

безкоштовне відвідування гур­тків за інтересами

Протягом року

Завідувач

 

Робота з батьками

25

Посилена робота щодо забезпечення охорони життя та здоров'я дітей у ДНЗ

Упродовж

року

Завідувач, вихователь-методист, зпвгосп, ст. м/с

 

26

Підтримувати належні умови для безпечного, нешкідливого утримання дітей в дошкільному закладі та надання їм системи необхідних знань, вмінь та навичок.

 

Упродовж

року

 

 

Завідувач, вихователь-методист, зпвгосп, ст. м/с

 

27

Розмістити та систематично оновлювати в групових куточках для батьків інформацію щодо охорони дитинства

 

Упродовж

року

 

 

Вихователі

 

28

Проводити роботу батьківського всеобучу «Клуб щасливого батьківства»

 

Упродовж

року

Вихователь-методист, психолог

 

29

Надавати консультації щодо охорони дитинства (за необхідності)

 

Завідувач, методист, лікар, стр. медсестра

 

 

 

 

 

 

Додаток 8.

План практичного психолога

 

Дошкільний навчальний заклад №293 спрямований на розвиток творчого потенціалу кожної дитини, як умови його особистісного зростання та успішної соціалізації. Колектив закладу активно працює над науково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Однією з її пріоритетів є зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я дітей, запровадження освітніх технологій зберігання  здоров’я в освітній процес. Для успішного розв’язання цього пріоритету педпрацівникам необхідно знати закономірності процесів соціалізації дитини, уміти виявляли труднощі у комунікативній сфері, емоційному стані та навчанні, як чинників формування особистості.

Саме цим пояснюється необхідність дії психологічної служби в ДНЗ, мета якої полягає у збільшенні ефективності навчально-виховного процесу, своєчасному виявленні труднощів, проблем в індивідуальному розвитку особистості, корекції міжособистісних стосунків усіх учасників виховного процесу, профілактиці відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці, максимальному виявленні творчих здібностей дитини та створенні умов для її розвитку.

Перелік нормативно-правових документів,

якими керується психологічна служба:

1.    Закони України

•      Закон України «Про освіту» (від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ)

•      Закон України «Про дошкільну освіту» (від 11.07.2001 р. №2628-ІІІ)

       2.      Витяги та постанови Кабінету Міністрів У країни

         •        Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників     (від 14.06.2000 р. №963)

 • Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних знань педагогічних працівників (від 26.04.2003 р. №632)
 • Положення про дошкільний навчальний заклад (від 12.03.2003 р. №305)

3. Накази (листи) Міністерства освіти і науки України

 • Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ від 07.06.2001 р. №439)
 • Про занесення змін і доповнень до нормативів чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів (лист від 18.08.2003 р. №1/9-385)
  • Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України (лист від 27.08.2000 р. №1/9- 352)
 • Про зарахування часу робота на посаді «психолог» до стажу педагогічної роботи практичних психологів загальноосвітніх та інших навчальних закладів (лист від 18.05.2001 р. №1/9-193)
 • Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи (лист від 13.12.2001 р. №1/9-439)
 • Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ від 19.10.2001 р. №661)
  • Про затвердження Положення про експертизу психологічного і

соціального інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ від 20.04.2001 р. №330)

 • Про основні завдання психологічної служби системи освіти України у 2003 - 2004 навчальному році (лист від 11.08.2003 р. №1/9-380)
 • Про забезпечення розвитку психологічної служби в системі освіти України (наказ від 15.08.2001 р. №592/33)
 • Робота педагогічних колективів щодо попередження залучення дітей і підлітків до діяльності релігійних організацій харизматичного спрямування (лист від 20.04.1998 р. №1/9-168)
 • Етичний кодекс психолога
 • Національні, державні, комплексні,  галузеві програми та заходи на їх реалізацію.
  • Про затвердження заходів МОН   України на виконання Указу Президента України від 15.03.2002 р. №258 «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя»       
 • Про затвердження заходів МОН України на реалізацію Державної  програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року (наказ від 07.02.2003 Р. №63)        
 • Про затвердження Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей (розпорядження КМУ від 16.06.2003 р. №363)
 • Про організацію виконання постанови КМУ від 09.08.2001 р. №960 «Про затверджений заходів щодо виконання Концепції розвитку охорони здоров’я населення України» (наказ від 25.09.2001 р. №654)
  • Про Державну програму запобігання дитячій бездоглядності на 2003-2005 роки (Указ Президента України від 21.01.2003 р. №154/2003)
 • Міжнародні та інші освітні програми (проекти)
 • Декларація прав дитини. Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 1959р.
 • Конвенція про права дитини.
 • Всемирна декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей 1991 р.
 • Про впровадження Комплексної програми формування навичок здорового способу життя серед дітей та підлітків в навчальних закладах у 2003- 2004 навчальному році (за проектом «Діалог») (наказ від 22.07.2003 р. №489)
 • Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та Представництвом Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

 

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №293 комбінованого типу» розташований за адресою м. Дніпро, вул. Стромцова 26, розпочав функціонування 15 жовтня 1969 ^ року, розташований в двоповерховому будинку, виконаному за типовим проектом, площа - 896 кв. м. Дотримується принцип ізоляції окремих груп і особливо групи раннього віку один від одної'о та від адміністративно-господарчих приміщень.

Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням'. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям, обладнані спеціальні приміщення:

 •  музична зала;
 •  методичний кабінет;
 •  медичний кабінет;:
 •  прогулянкові майданчики для кожної вікової групи.

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 110 місць для дітей від 2 до 6 (7) років; ,

 

У 2016-2017 навчальному році було укомплектовано 6 вікових груп:

1 група для дітей раннього віку;

5 груп для дітей дошкільного віку.

Цього року заклад відвідувало 152 дітей з них:

 • раннього віку — 24  дітей
 • дошкільного віку —  128 дитини;
 • випущено до школи 30 дітей.

Контингент батьків соціально благополучний, садочок відвідують діти із сімей робочих, службовців, підприємців.

Психологічний супровід здійснюється протягом всього навчально- виховного процесу. Особливої уваги потребують група раннього віку та молодша група з точки зору адаптації дитини до дитсадка, молодша та середньовікова групи – на предмет виявлення дітей групи ризику й проведення розвивальної та корекційної роботи, старша група - проведення роботи щодо діагностики готовності дітей до шкільного навчання та розвивальної роботи з дітьми, що мають потребу в цьому.

У 2016 - 2017 навчальному році проводилась групова та індивідуальна психодіагностика серед дошкільників, анкетування та тестування батьків та педпрацівників, індивідуальне консультування  батьків та педпрацівників, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з дітьми, індивідуальний супровід новоприбулих дітей у період адаптації до умов дитячого закладу, відбулися виступи перед педпрацівниками, проводилися тренінгові заняття з колективом, щомісячно оновлювалась стендова інформація, проводилися зустрічі з батьками у формі засідань клубу «Школа  дошкільних наук».

 

Головною метою дошкільного закладу на 2017-2018 н.р. є

 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти,
 •  задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей;
 • створення фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи;
 • створення умов для їх фізичного, розумового, духовного та естетичного розвитку в тісній співпраці з батьками;
 • спрямовування  роботи  педагогічного колективу на розвиток патріотично-екологічних здібностей дітей, ознайомлення с традиціями і культурою свого народу, формування знань про людство;
 • формування  правової самосвідомості та соціалізації

дошкільників у процесі освітньо-виховної діяльності;

 • забезпечення наступності у роботі вихователів, медичного персоналу, практичного психолога та батьків, узгодження в діях.

 

 

На  2017-2018 навчальний рік ДНЗ ставить перед собою такі пріоритетні завдання:

 •  Продовжувати роботу по впровадженню освітніх стратегій соціалізації особистості громадянського суспільства (IIІ етап).
 •  Дотримуватись демократизації виховного процесу в дошкільному закладі через використання різних форм співробітництва та рівності всіх учасників виховного процесу.
 •  продовжувати формування основ безпеки життєдіяльності дошкільнят як частини багатоаспектного явища соціального розвитку.

 

Виходячи із пріоритетних  завдань ДНЗ №293, пріоритетними завданнями практичного психолога на 2017-2018 н.р. будуть наступні:

 •  Психологічний супровід впровадження освітніх стратегій соціалізації особистості громадянського суспільства
 •  Психологічний супровід дітей раннього віку, профілактика дезадаптацій та контроль за адаптацією новоприбулих дітей
 •  Підвищення психологічної обізнаності батьків дошкільників
 •  Психологічний супровід дітей «групи ризику» всіх вікових категорій
 • Комплексна перевірка готовності до навчання у школі дітей старших груп
 • Підвищення рівня психологічної компетентності педагогічного колективу закладу
 • Профілактика емоційного вигорання педпрацівників
 •  Своєчасна консультативно-діагностична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу
 •  Продовження дослідження впливу ігрової діяльності (ігри з піском) на розвиток емоційно-вольової сфери дітей дошкільного віку.

 

 •  

 

Вересень

Тип роботи

Зміст роботи

Термін виконання

Де і з ким проводиться

 

 

Діагностична робота

1. Дослідження протікання процесів адаптації до умов дитячого закладу новоприбулих дітей. Спостереження.

 

2 . Діагностичне обстеження рівня розвитку психічних процесів новоприбулих дітей

 

 

 

 

Протягом місяця

 

 

Протягом місяця

 

 

Група раннього віку

 

Всі групи

 

Корекційно-відновлювальна робота

 1. Індивідуальний супровід новоприбулих дітей з важким протіканням адаптаційних процесів

Протягом місяця

 

Група раннього віку, молодша група

 

Консультаційна робота

1. Індивідуальні консультації за запитом.

2. Консультування вихователів ясельної  групи, молодшої  з приводу адаптації дітей до дитячого садка.

Протягом місяця

 

2-3-й тиждень

 

Батьки, вихователі

Вихователі

 

 

 

 

Психологічна просвіта

 1. Клуб щасливого батьківства

Зустріч №1: “Чи розуміємо ми себе”

 1. Як навчитися слухати дитину
 2. Участь у групових батьківських зборах: інформація про вікові особливості та кризові періоди дошкільного дитинства
 3. Участь у педгодині «Права дитини в Україні»

3-тя середа місяця

 

 

стендова інформація

 

згідно графіку груп

 

за планом

батьки всіх груп

 

 

 

батьки всіх груп

 

педколектив

Організаційно-методична робота

 1. Розробка програми дослідження пізнавальної  сфери дошкільників по віковим періодам
 2. Підготовка інформації до батьківських зборів

3. Підготовка до засідання Клубу щасливого батьківства

4. Підготовка психодіагностичного інструментарію.

5. Участь у психолого-педагогічних заходах міста.

1-2-й тижні

 

 

 

2-й тиждень

 

 

3-й тиждень

 

 

По необхідності

 

 

Зв`язки з громадськістю

Консультування батьків, діти яких неохоплені суспільним дошкільним вихованням.

 

За запитом

Батьки, діти яких неохоплені суспільним дошкільним вихованням

 

 

Жовтень

Тип роботи

Зміст роботи

Термін виконання

Де і з ким проводиться

 

 

Діагностична робота

1.  Діагностичне обстеження рівня розвитку психічних процесів

 

2.Продовження дослідження процесу адаптації новоприбулих дітей до умов дитячого закладу, спостереження.

Протягом місяця

 

 

Протягом місяця

 

Молодші групи

 

 

Групи раннього віку, молодша

 

Консультаційна робота

1. Індивідуальні консультації за результатами спостереження, дослідження.

2. Консультування вихователів за запитом.

2-3-й тиждень

 

 

Протягом місяця

 

Батьки

 

 

вихователі

Корекційно-відновлювальна робота

 1. Індивідуальний супровід новоприбулих дітей з важким протіканням адаптаційних процесів
 2. Індивідуальна робота з оптимізації емоційного стану дітей з важким протіканням адаптаційних процесів засобами пісочної терапії

Протягом місяця

 

 

Протягом місяця

 

Група раннього віку

 

Група раннього віку

Психологічна просвіта

1. Клуб щасливого батьківства

Зустріч №2: «Радощі та смутки батьківства»

2. Слухаю і чую

3. Участь у науково-методичному семінарі «Розвиваємо лідерський потенціал дитини» (тренінгові вправи)

3-й тиждень

 

 

стендова інформація

4-й тиждень

батьки усіх груп

 

 

 

 

Педколектив

Організаційно-методична робота

1. Розробка програми дослідження вербального інтелекту дітей старшого дошкільного віку.

2. Підготовка до засідання Клубу щасливого батьківства

3. Підготовка психодіагностичного інструментарію.

4. Підготовка до участі у науково-методичному семінарі «Розвиваємо лідерський потенціал дитини»

5. Участь у психолого-педагогічних заходах міста.

1-2-й тижні

 

 

2-й тиждень

 

3-й тиждень

 

За планом

 

 

Протягом місяця

 

 

Зв`язки з громадськістю

Консультування батьків, діти яких неохоплені суспільним дошкільним вихованням.

За запитом

Батьки, діти яких неохоплені суспільним дошкільним вихованням

 

 

Листопад

Тип роботи

Зміст роботи

Термін виконання

Де і з ким проводиться

 

 

Діагностичнааробота

1. Діагностика рівня розвитку психічних процесів, шкільної зрілості (графічні субтести).

2. Діагностика рівня агресивності (анкетування батьків, опитування вихователів).

 

Протягом місяця

 

 

Протягом місяця

 

 

  Старші групи

 

 

Старші групи, середні групи.

Корекційно-відновлювальна робота

 1. Індивідуальний супровід новоприбулих дітей з важким протіканням адаптаційних процесів.
 2. Індивідуальна робота з оптимізації емоційного стану дітей з високим рівнем тривожності засобами пісочної терапії.

Протягом місяця

 

 

Протягом місяця

 

Група раннього віку

 

Діти всіх груп

Консультаційна робота

1. Індивідуальні консультації за результатами діагностичного обстеження, за запитом.

2. Консультування вихователів за результатами діагностики.

3.   Консультування за індивідуальними запитами.

Протягом місяця

 

 

Протягом місяця

 

Протягом місяця

 

Батьки

 

 

Вихователі

Працівники закладу

Психологічна просвіта

1. Клуб щасливого батьківства

Зустріч №3 «Мова прийняття».

 1. Участь у педраді «Створення фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи» - вправи для профілактики емоційного вигорання.
 2. «Про що кричить дитина»

3-й тиждень

 

4-й тиждень

 

 

 

 

стендова інформація

батьки усіх груп

 

Педколектив

Організаційно-методична робота

1. Обробка результатів діагностичних обстежень.

2. Підготовка до  засідання Клубу щасливого батьківства

3. Підготовка психодіагностичного інструментарію.

4. Підготовка до участі у педраді

5. Участь у психолого-педагогічних заходах міста.

Протягом місяця

 

2-й тиждень

 

Протягом місяця

 

3-й тиждень

По необхідності

 

 

Зв`язки з громадськістю

Консультування батьків, діти яких неохоплені суспільним дошкільним вихованням.

За запитом

Батьки, діти яких неохоплені суспільним дошкільним вихованням

Грудень

Тип роботи

Зміст роботи

Термін виконання

Де і з ким проводиться

 

 

Діагностична робота

1. Діагностика рівня розвитку психічних процесів.

2.Діагностика рівня агресивності (Малюнок «Неіснуюча істота», «Кактус»).

3. Діагностика рівня шкільної зрілості (вербальні субтести, мотиваційна готовність)

 

Протягом місяця

 

Протягом місяця

 

Протягом місяця

 

 

Середні  групи

 

Старші групи

 

Старші групи 

Корекційно-відновлювальна робота

 1. Індивідуальний супровід новоприбулих дітей з важким протіканням адаптаційних процесів.
 2. Індивідуальна робота з оптимізації емоційного стану дітей з високим рівнем тривожності засобами пісочної терапії.

Протягом місяця

 

 

 

Протягом місяця

 

Група раннього віку

 

 

Діти всіх груп

Консультаційна робота

1. Індивідуальні консультації за результатами діагностичного обстеження, за запитом.

2. Консультування вихователів за результатами діагностики.

3.   Консультування за індивідуальними запитами.

Протягом місяця

 

 

Протягом місяця

 

Протягом місяця

 

Батьки

 

 

Вихователі

 

Працівники закладу

Психологічна просвіта

1. Клуб щасливого батьківства

Зустріч №4 «Активне слухання – чарівна паличка».

 1. Тренінгове заняття «Голос – найтаємніший інструмент впливу»
 2. «Про що кричить дитина»

3-й тиждень

 

 

4-й тиждень

 

стендова інформація

батьки усіх груп

 

Педколектив

Організаційно-методична робота

1. Обробка результатів діагностичних обстежень.

2. Підготовка до  засідання Клубу щасливого батьківства.

3. Підготовка тренінгового заняття.

5. Участь у психолого-педагогічних заходах міста.

6. Складання звіту

Протягом місяця

 

2-й тиждень

 

 3-й тиждень

По необхідності

 

1-й, 2-й тижні

 

 

Зв`язки з громадськістю

Консультування батьків, діти яких неохоплені суспільним дошкільним вихованням.

За запитом

Батьки, діти яких неохоплені суспільним дошкільним вихованням

 

 

Січень

Тип роботи

Зміст роботи

Термін виконання

Де і з ким проводиться

 

 

Діагностична робота

1. Продовження діагностичного обстеження рівня розвитку психічних процесів.

2.Продовження діагностики рівня агресивності.

3. Діагностика рівня особистісної тривожності (Методика «Обери обличчя»)

 

1-й, 2-й тиждень

 

Протягом місяця

 

Протягом місяця

 

 

Молодша група

 

Старші групи

 

Середні групи

Корекційно-відновлювальна робота

 1. Індивідуальний супровід новоприбулих дітей з важким протіканням адаптаційних процесів.
 2. Індивідуальна робота з оптимізації емоційного стану дітей з високим рівнем тривожності засобами пісочної терапії.

Протягом місяця

 

 

 

Протягом місяця

 

Група раннього віку

 

 

Діти всіх груп

Консультаційна робота

1. Індивідуальні консультації за результатами дослідження, за запитом.

2. Консультування за індивідуальними запитами.

Протягом місяця

 

 

Протягом місяця

 

Батьки

 

 

Працівники закладу

Психологічна просвіта

1.  Клуб щасливого батьківства

Зустріч №5 « Слухати і чути. (вправляємося у прийомах  активного слухання)»

2. Участь у семінарі «Дитячі ігри очима дорослих» (тренінгові вправи)

 

 

 3-й тиждень

 

 

4-й тиждень

стендова інформація

 

 

Батьки усіх груп

 

 

Педколектив

Організаційно-методична робота

1. Обробка результатів діагностичних обстежень.

2. Підготовка до зустрічі Клубу щасливого батьківства.

3. Підготовка семінару

 4. Участь у психолого-педагогічних заходах міста.

 2-й, 3-й тижні

 

2-й тиждень

 

3-й тиждень

По необхідності

 

 

Зв`язки з громадськістю

 

Консультування батьків, діти яких неохоплені суспільним дошкільним вихованням.

 

За запитом

Батьки, діти яких неохоплені суспільним дошкільним вихованням

 

 

Лютий

Тип роботи

Зміст роботи

Термін виконання

Де і з ким проводиться

 

 

Діагностична робота

1. Продовження діагностичного обстеження рівня розвитку психічних процесів.

2.Продовження діагностики рівня агресивності.

3. Діагностика рівня особистісної тривожності (Методика «Обери обличчя»)

Протягом місяця

 

 

Протягом місяця

 

Протягом місяця

 

Середні  групи

 

 

Середні групи

 

Старші групи 

Корекційно-відновлювальна робота

 1. Розвивальна робота з розвитку емоційної сфери за програмою Хухлаєвої.
 2. Розвиваючі заняття з підготовки до шкільного навчання «Тренінг майбутнього першокласника»
 3. Індивідуальна робота з оптимізації емоційного стану дітей з високим рівнем тривожності засобами пісочної терапії.

Протягом місяця

 

 

Протягом місяця

 

Молодші, середні групи.

 

Старші групи

Діти всіх груп

Консультаційна робота

1. Індивідуальні консультації за результатами діагностичного обстеження, за запитом.

2. Консультування вихователів за результатами діагностики.

3.   Консультування за індивідуальними запитами.

Протягом місяця

 

 

Протягом місяця

 

Протягом місяця

 

Батьки

 

 

Вихователі

 

Працівники закладу

Психологічна просвіта

1. Клуб щасливого батьківства

Зустріч №6 «Засоби ефективного вирішення проблем».

 1. Участь у педраді: «Професійна компетентність педагога»

3-й тиждень

 

 

4-й тиждень

 

Батьки усіх груп

 

Педколектив

Організаційно-методична робота

1. Обробка результатів діагностичних обстежень.

2. Підготовка до  засідання Клубу щасливого батьківства.

3. Підготовка до педради.

5. Участь у психолого-педагогічних заходах міста

Протягом місяця

 

2-й тиждень

 

 3-й тиждень

По необхідності

 

 

Зв`язки з громадськістю

Консультування батьків, діти яких неохоплені суспільним дошкільним вихованням.

За запитом

Батьки, діти яких неохоплені суспільним дошкільним вихованням


Березень

Тип роботи

Зміст роботи

Термін виконання

Де і з ким проводиться

 

Діагностична робота

1. Діагностика готовності до шкільного навчання (мотиваційна сфера)

 

2.Діагностика внутрішньо сімейних стосунків у дітей «групи ризику»

 

 

1-2-й тижні

 

 

Протягом місяця

 

 

  Старші групи

 

 

Середні, старші групи

 

Корекційно-відновлювальна робота

 1. Розвивальна робота з розвитку емоційної сфери за програмою Хухлаєвої.
 2. Розвиваючі заняття з підготовки до шкільного навчання «Тренінг майбутнього першокласника»
 3. Індивідуальна робота з оптимізації емоційного стану дітей з високим рівнем тривожності засобами пісочної терапії.

Протягом місяця

 

 

Протягом місяця

 

 

Протягом місяця

 

Молодші, середні групи.

 

Старші групи

 

 

Діти всіх груп

Консультаційна робота

1. Індивідуальні консультації за результатами діагностичних обстежень.

2. Консультування вихователів старших груп за результатами діагностики.

 

 

3-4-й тижні

 

 

1-й тиждень

 

Батьки

 

 

Вихователі

 

 

 

 

Психологічна просвіта

1. Клуб щасливого батьківства

Зустріч №7 «Я – повідомлення»: коли і як використовувати»

2.  Участь у круглому столі «Виховуваємо патріотизм як почуття і цінність»

 

 3-й тиждень

 

 

 3-й тиждень

 

Батьки усіх груп

 

Педколектив

Організаційно-методична робота

1. Обробка результатів діагностичних обстежень

2. Підготовка до зустрічі Клубу щасливого батьківства

3. Підготовка інформації до участі у «круглому столі»

4. Участь у психолого-педагогічних заходах міста.

1-2-й тижні

 

2-й тиждень

 

3-й тиждень

 

 

По необхідності

 

 

Зв`язки з громадськістю

Консультування батьків, діти яких неохоплені суспільним дошкільним вихованням.

За запитом

Батьки, діти яких неохоплені суспільним дошкільним вихованням

Квітень

Тип роботи

Зміст роботи

Термін виконання

Де і з ким проводиться

 

Діагностична робота

1. Діагностика готовності до шкільного навчання (пізнавальна сфера) 

2. Діагностика рівня емоційного вигорання

 

4-й тиждень

 

 

Протягом місяця

 

Старші групи

 

 

Вихователі

 

Корекційно-відновлювальна робота

1.Розвивальна робота з розвитку пізнавальної сфери за програмою Шарохіної.

2.Розвиваючі заняття з підготовки до шкільного навчання «Тренінг майбутнього першокласника»

3.Індивідуальна робота з розвитку пізнавальних процесів засобами пісочної терапії

Протягом місяця

 

 

Протягом місяця

 

 

Протягом місяця

 

Молодша група

 

 

Старші групи

 

 

Діти всіх груп

Консультаційна робота

1. Індивідуальні консультації за результатами діагностичних обстежень, за запитом.

2. Консультування вихователів з особистих питань.

2-3-й тиждень

 

 

Протягом місяця

Батьки

 

 

Вихователі

 

Психологічна просвіта

 1. Клуб щасливого батьківства.

Зустріч №8 «Заохочення і покарання: знайти золоту середину».

2.  Круглий стіл для вихователів «Емоційний інтелект дошкільника. Шляхи розвитку»

 

 3-й тиждень

 

 

 

 4-й тиждень

 

Батьки усіх груп

 

 

Вихователі

Організаційно-методична робота

1. Обробка результатів діагностичних обстежень

2. Підготовка до зустрічі Клубу щасливого батьківства

3. Підготовка інформації до участі у «круглому столі»

4. Участь у психолого-педагогічних заходах міста.

 

Протягом місяця

 

2-й тиждень

 

3-й тиждень

 

 

По необхідності

 

 

Зв`язки з громадськістю

 

Консультування батьків, діти яких неохоплені суспільним дошкільним вихованням.

 

За запитом

Батьки, діти яких неохоплені суспільним дошкільним вихованням

             

 

 

 

Травень

Тип роботи

Зміст роботи

Термін виконання

Де і з ким проводиться

 

 

Діагностична робота

 1. Діагностика готовності до шкільного навчання (пізнавальна сфера) дітей, які займались за програмою «Тренінг майбутнього першокласника»
 2. Діагностика рівня розвитку психічних процесів

 

3-4-й тижні

 

 

 

Протягом місяця

 

 

Старша група

 

 

 

Група раннього віку

Корекційно-відновлювальна робота

1.Розвивальна робота з розвитку пізнавальних процесів за програмою Шарохіної.

2.Розвиваючі заняття з підготовки до шкільного навчання «Тренінг майбутнього першокласника».

3.Індивідуальна робота з розвитку пізнавальних процесів засобами пісочної терапії.

Протягом місяця

 

 

1-2-й тижні

 

 

Протягом місяця

 

Молодша група

 

Старші групи

 

 

Діти всіх груп

Консультаційна робота

1. Індивідуальні консультації за узагальненими результатами діагностичних обстежень, за запитом.

2.Консультування вихователів за результатами діагностики

 1. Консультування з особистих питань за запитом

Протягом місяця

 

 

1-й тиждень

 

Протягом місяця

Батьки

 

 

Вихователі

 

Працівники закладу

Психологічна просвіта

1. Клуб щасливого батьківства.

Зустріч №9 «Сімейна система: закони, правила, винятки, унікальність».

 1. Участь у педраді, звіт про роботу психологічної служби, вправи для профілактики емоційного вигорання.
 2. Участь у батьківських зборах груп.

3-й тиждень

 

 

4-й тиждень

 

 

За планом груп

Батьки всіх груп

 

 

Педколектив

 

 

Батьки всіх груп

Організаційно-методична робота

 1. Обробка результатів діагностичних обстежень

2. Підготовка до зустрічі Клубу щасливого батьківства

3. Написання звітів за навчальний рік, підготовка до педради

4. Участь у психолого-педагогічних заходах міста.

1-2-й тижні

 

2-й тиждень

 

1-2-й тижні

 

По необхідності

 

 

Зв`язки з громадськістю

Консультування батьків, діти яких неохоплені суспільним дошкільним вихованням.

За запитом

Батьки, діти яких неохоплені суспільним дошкільним вихованням