Центральний район. ДНЗ № 293

 

Річний план закладу

РОЗДІЛ 1

Аналіз роботи

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 293»

Дніпровської міської ради

за 2017-2018 навчальний рік

 

Дошкільний навчальний заклад у своїй роботі керувався Законом України «Про дошкільну освіту (ст. 37-39) від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ, Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305 «Положення про дошкільний навчальний заклад» (п.49-54), Санітарними правилами облаштування та утримання дошкільних навчальних закладів; Типовим переліком обов'язкового обладнання, навчально-наочними посібниками та іграшоками у дошкільних навчальних закладах; методичними рекомендаціями МОН України «Підбор і використання іграшок для дітей раннього віку у ДНЗ» від 18.07.08 №1/9-470, Статутом дошкільного закладу та планом освітньо-вихвної роботи.

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №293» розпочав функціонування 15 жовтня 1969 року, розташований в двоповерховому будинку, виконаному за типовим проектом, площа - 896 кв. м. Дотримувався принципу ізоляції окремих груп і особливо групи ран­нього віку один від одного та від адміністративно-господарчих приміщень.

Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична зала;

- методичний кабінет;

- медичний кабінет;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи.

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 110 місць для дітей від 2 до 6 (7) років.

У 2017-2018 навчальному році було укомплектовано 6 вікових груп:

 • 1 група для дітей раннього віку;
 • 5 груп для дітей дошкільного віку.

Цього року заклад відвідувало 151 дитина, з них:

 - раннього віку — 21 дітей;

 - дошкільного віку — 130 дітей;

 - випущено до школи — 48 дитини.

 

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечу­вало 33  працівника, з них: 15 – педагогів, у тому числі: вихователь-методист,  практичний психолог, музичний керівник, інструктор з фізкультури, 11 -   вихователів. З них 9 мають повну вищу освіту, 1 - базову вищу освіту, 5 – середню спеціальну. Склад педагогіч­них працівників за кваліфікаційним категоріями такий: вища категорія – 4 вихователі,  перша категорія – 1 вихователь, друга категорія – 3  вихователя, спеціаліст 11Тр. – 7 вихователів, педзвання «вихователь-методист» - 1, 1 – медичний працівник, 18 – молодшого обслуговуючого персоналу.

 

Адміністрація закладу створювала працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямо­ваному використанню кадрів робота коллективу КЗО ДНЗ відзначалася стабільністю та позитивною результативністю.

 

У 2017-2018 н.р. методична служба працювала над завданнями:

 • удосконалення системи регулювання рівня професійної компетентності педагогів на основі особистісно-зорієнтованого підходу;
 • створення умов для досягнення стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності, на мобільність колективу щодо виконання вимог базової програми Базового компоненту дошкільної освіти;
 • сприяння становленню співробітницьких взаємин між колегами, співпраці досвідчених педагогів і молодих спеціалістів;
 • впровадження принципів педагогіки розуміння.

 

Велику увагу у сфері навчально-матеріального і матеріально-технічного забезпечення приділялось обладнанню і оснащенню:

 • педагогічного процесу;
 • профорієнтаційної діяльності дітей;
 • фізкультурно-оздоровчої бази;
 • психологічного супроводу дітей;
 • умов праці педагогів.

 

Пріоритетними завданнями на 2017-2018 навчальний рік були:

 

 1. Продовжити роботу по впровадженню освітніх стратегій соціалізації особистості громадянського суспільства (ІІІ етап) з метою створення фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи.
 2. Дотримуватись демократизації виховного процесу в дошкільному закладі через використання різних форм співробітництва та рівності всіх учасників з метою забезпечення наступності у роботі вихователів, медперсоналу, практичного психолога та батьків.
 3. Продовжувати формування основ безпеки життєдіяльності з метою зміцнення фізичного, психічного, соціального здоров'я дошкільнят у тісній співпраці з батьками.

Методична робота в КЗО ДНЗ № 293 протягом 2017-2018 навчального року була спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члену педагогічного колективу, а відтак — на досягнення позитивних результатів у вихованні, розвитку та навчанні дітей, оптимізації освітньо-виховного процесу.

Зміст методичної роботи в закладі було збудовано на основі держав­них документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, на­вчальних планів, програм, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, прогресивному педаго­гічному досвіді.

Велика увага приділялась спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно орієнтованого під­ходу до дітей, який передбачає формування в дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї були викладені в річному плані роботи дошкільного навчального закладу на 2017-2018 навчальний рік, обговорено на педагогічних радах, методичних годинах, під час індивідуальних і гру­пових консультацій, на основі пріоритетних завдань здійснювалась корекція педагогічного стилю вихователів.

 

У КЗО ДНЗ були створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів: сис­тематично проводились семінари-практикуми, ділові, інтерактив­ні ігри, консультації для різних категорій педагогів тощо. Ключове місце в системі методичної роботи з педагогами у 2017-2018 н.р. посіли активні форми навчання, зокрема тренінгові – це особлива форма навчання, що не лише ґрунтується на реальних знаннях учасників, а й дає змогу пережити та перевірити їх на власному досвіді. Готували та проводили тренінгові навчання з педагогами практичний психолог закладу Ягджиєва В.А. та вихователь-методист Дубініна Н.М. Мета тренінгів передбачала підвищення рівня поінформованості педагогів дошкільного закладу стосовно сутності компетнтнісного підходу як головного принципу Базового компоненту дошкільної освіти.

Надзвичайно цікавою та плідною була робота з проведення тренінгів для педпрацівників за освітніми лініями розвитку дитини відповідно до Базового компоненту «Створення фундаменту успішності дитини в умовах ДНЗ», «Навчаємо педагогів бути активними учасниками дитячої гри», «Професійна компетентність педагогічних працівників» та інші.

Широко використовувались інтерактивні форми методичної роботи з педагогами, зокрема інтерактивні семінари-практикуми. У жовтні 2017р. було проведено науково-методичний семінар «Розвиваємо лідерський потенціал дитини». У січні 2018 р. Модеративний семінар «Дитячі ігри очима дорослих, або навчаємо педагогів бути активними учасниками дитячої гри»

Крім цього, в інтерактивному режимі було побудовано тематичні педа­гогічні ради: «Створення фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи» (листопад 2017 р.) та «Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників» (лютий 2018 р.).

Також була проведена педгодина «Права дитини в Україні – сучасний стан», методичний турнір «Розвиваємо мовлення вихователів», круглий стіл «Виховуємо патріотизм як почуття і цінність», обмін думками «Емоційний інтелект дошкільника: шляхи розвитку», майстер-клас «Обличчям до батьків» під час яких педагоги закладу мали змогу поділи­тись досвідом, практичними здобутками, продемонструвати власну майстерність та набути нових знань.

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами мала діагностично-прогностичний характер, базувалась на глибокому аналізі роботи під час проведення освітньо-виховного процесу. Здійснення моніторингу якості освіти педагогічної майстерності педагогів було реальним підґрунтям для втілення шляхів реалі­зації пріоритетних напрямів роботи КЗО ДНЗ і дозволяло вчасно корегу­вати і надавати методичну допомогу в розв’язанні певних освітніх проблем. Діагностування педагогів проводилось систематично за допомогою анкет, діагностичних карт, карто­схем та аналізу педагогічної діяльності педагогів. Постійно для вихователів на базі методичного кабінету проводились консультації, такі як «Організація педагогічного процесу в період адаптації», «Гра як засіб формування уявлень дітей про моральні норми та правила поведінки», «Дитячі конфлікти та їх причини», «Гарне мовлення дитини – це успішне навчання у школі», «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному закладі» та ін.

Адміністрація створила оптимальні умови для постійного про­фесійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних мож­ливостей кожного.

Тематика індивідуальних тем самоосвіти педагогів визначалась самими педагогами з урахуванням потреб навчально-виховного процесу та профілю роботи групи.

Педагогічні працівники  раз в п’ять років проходять атестацію, підвищуючи та підтверджуючи свій кваліфікаційний рівень. У минулому навчальному році вихователю дошкільного закладу Шматок Ю.С. присвоєна  кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії»; вихователі Булгакова О.М. та Редько Н.О. проатестовані на   відповідність займаній посаді та їм був присвоєний ТР11.

Педагоги закладу протягом року були учасниками районних семінарів, методичних об`єднань, виставок: музичний керівник Ніколаєнко С.Ю., практичний психолог Ягджиєва В.А., вихователь-методист Дубініна Н.М.

Дошкільний навчальний заклад працює за напрямом «Безпека життєдіяльності дитини». Протягом навчального року велась цілеспрямована педагогічна робота щодо виховання у дітей почуття особистої безпеки, вироблялось в них свідоме ставлення до життя, усвідомлення пріоритету здоров'я. вихователі всіх вікових груп щопонеділка проводили бесіди, ігри, тренінги та моделювали ситуації за програмою з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати».

Протягом навчального року у дошкільному закладі проведено два тижні безпеки життєдіяльності дитини (жовтень 2017р., квітень 2017р.), які стали підсумком послідовної ці­леспрямованої роботи як з дітьми, так і з батьками і педагогами щодо формування основ безпечної поведінки в побуті та надзви­чайних ситуаціях.

Проведено тиждень безпеки дорожнього руху (листопад 2017р.).

У  дошкільному закладі з’явилась посада інструктора з фізкультури -            Демченко Н.М., яка дбала про фізичний розвиток дітей, приділяла велику увага розвитку основних якостей дітей, збагачувала загальний руховий досвід. Щомісяця проводилися спортивні розваги «Здоровим будь» (вересень), «У здоровому тілі здоровий дух» (жовтень), «Лісова стежина» (листопад), «На арені цирку» (грудень), «Витівки снігової баби» (січень), «Зима із весною зустрічаються» (лютий), «Веселі забави» (березень), «Козацькому роду нема переводу» (квітень), «Казкова подорож» (травень). Щокватрально проводились спортивні свята.

Окремою ланкою методичної роботи була організація взаємодії з родинами вихованців. Педагоги закладу, вихователь-методист, практичний психолог постійно планували та проводили консультації для бать­ків, надавали інформаційний матеріал на актуальні теми, запро­шували батьків до закладу на спільні заходи: «День знань» (вере­сень 2017р.), «Свято осені»  (листопад 2017р.), виставка-конкурс «Осінь у своїй урочистій красі» (листопад 2017 р.), новорічні свята (грудень 2017р.),    святкові ранки до дня 8 Березня (березень 2018р.), Тижні безпеки (жовтень 2017р., квітень 2018р.), Тиждень безпеки дорожнього руху (листопад 2017р.) тощо.

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних на­прямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби бать­ків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримував ба­жання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цьо­го різні активні форми співпраці:

 - батьківські збори;

 - індивідуальні консультації різних спеціалістів;

 - виготовлення саморобок разом з дітьми;

 - спільні виставки, участь у святах;

 - дні відкритих дверей.

На базі закладу постійно діяв консультаційний центр для батьків «Школа щасливого батьківства», де свої консультації згід­но з планом надають практичний психолог Ягджиєва В.А., вихователь-методист Дубініна Н.М., старша медична сестра Цімбал Ю.Л., а саме: «Вичимося розуміти…себе» (тестування батьків), «Радощі та смутки батьківства» (батьківські посиденьки), «Мова прийняття», «Активне слухання - чарівна паличка», «Засоби ефективного вирішення проблем» (тренінгові заняття), «Слухати й чути» (інтеративна форма роботи) «Сімейна система: закони, правила, унікальність» (круглий стіл). Також для батьків проводились загальні батьківські збори «Батьки – перші вихователі дитячих душ», «Сонце, повітря і вода – наші найкращі друзі. Сімейне виховання», «Безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку. Загартовування дітей».

На особливому обліку знаходились діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти-Чорнобильці, діти учасників АТО, діти-переселенці зі Сходу України та діти-сироти.

Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебували у постійному творчому пошуку, екс­периментували та впроваджували сучасні перспективні програми та методики.

У 2017-2018 н.р. дошкільний навчальний заклад  працював за комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки» та за парціальними програмами, які розширюють та поглиблюють можливос­ті розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напря­ми в діяльності дошкільного закладу:

 • хореографія;
 • шахи;
 • «Петриківський первоцвіт».

Запорукою успішної реалізації ключових завдань організації та змістового наповнення освітнього процесу у дошкільному закладі є створення відповідних умов:

  Умови для реалізації освітніх програм у дошкільному навчальному закладі
1. Створення предметно-розвивального середовища
2. Навчально-методичне забезпечення
3. Професійна підготовка кадрів
4. Створення консультативної служби для батьків
5. Забезпечення виявлення труднощів у педагогів, з метою їх корекції
6. Науковий супровід навчальних програм

 

Головною метою колективу дошкільного навчального закладу є розвиток та виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягти успіху, правильно будувати своє життя. Важливим показником результативності роботи дошкільного навчального закладу є готовність дитини до навчання в школі.

На сьогоднішній день показником ефективності реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти є його наступність та узгодженість зі стандартами початкової школи.

Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання та шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення. Успішність забезпечення взаємодії визначається цілою низкою чинників, що створюються педагогічно грамотно організованим розвивальним, навчально-виховним середовищем, яке відповідає психологічним і фізіологічним особливостям та фізичним можливостям дітей. Робота з організації наступності має проводитись педагогічними колективами спільно і системно.

Змістом Базового компонента дошкільної освіти визначено освітні лінії, що забезпечують засвоєння дитиною способів (механізмів) розвитку (саморозвитку), набуття нею знань, умінь і навичок. Неодмінною умовою життєдіяльності є забезпечення гармонії між фізичним, емоційним, моральним, вольовим, соціальним та інтелектуальним розвитком.

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колекти­ву загалом. За результатами діагностики дошкільників із засвоєн­ня програми «Дитина в дошкільні роки» зроблено висновки щодо загальної компе­тентності дошкільників, які висвітлює таблиці «Розподіл дітей за загальним рівнем компетентностей на кінець 2017-2018 н.р.»

Позитивна динаміка щодо зацікавленості вихованців до збереження свого фізичного, психічного та соціального здоров’я, ціннісно- емоційного ставлення до виконання оздоровчих процедур, сформованості вміння мотивувати власні дії, прагнення дотримуватися здоров’язберігаючої моделі поведінки свідчить про ефективність проведення цілеспрямованої роботи вихователів з формування ціннісного ставлення дітей старшого дошкільного віку до власного здоров’я.

Здорова особистість дитини старшого дошкільного віку – це людина, яка зорієнтована на позитивне сприйняття  моделі здорового способу життя, запропонованого дорослими, прагне до її підтримання, орієнтуючись на високий стандарт і реалізацію власного потенціалу; знає про здоров’я та його чинники; застосовує отримані знання у повсякденній діяльності, проявляючи відповідний характер поведінки.

         Головне завдання реалізації освітньої лінії «Дитина в соціумі» – розкрити дитині соціальний світ, допомогти їй здобути соціальний досвід та зрозуміти своє місце в соціумі як активного учасника. Не випадково освітня лінія нової редакції Базового компонента визначена однією з перших серед інших, адже усвідомлення самої себе приходить до людини через ставлення до неї інших людей.

            Найефективніше процес соціалізації в дошкільному дитинстві здійснюється через гру, оскільки вона є провідним видом діяльності дітей дошкільного віку. Особливо результативно процес соціалізації відбувається в ході сюжетно-рольових ігор, тому що такий вид ігор здебільшого спрямований на відображення дітьми в рольових діях та ситуаціях суспільної та побутової тематики, тобто пов’язаної зі сферою людської діяльності.

 

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Базового компонента дошкільної освіти передбачає сформованість доступних для дітей дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та співвідношення предметів, об'єктів навколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати набуті знання у практичній діяльності (ігровій, трудовій, сенсорно-пізнавальній, математичній тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у дитини наочно-дійового, наочно-образного, словесно-логічного мислення.

 

Мовленнєва діяльність дошкільника визначається відповідною віку мовленнєвою та мовною зрілістю, рівнем оволодіння елементами грамоти, сформованістю ставлення до використання слова у взаєминах з дорослими та дітьми, розвиненістю комунікативних здібностей.

Спілкування з однолітками створює в дітей досвід самоствердження, відстоювання і захисту своїх досягнень, учить сприймати інших не лише як «об’єкт», що знаходиться поряд, а як таку ж цінність, як вони самі – зі своїми здібностями, інтересами, вміннями. Словниковий запас, його обсяг і якість, доречна актуалізація слів під час говоріння – це все найважливіші складові мовленнєвого онтогенезу дошкільника. Від того, яка якість і кількість слів, якими володіють діти, залежить успіх вираження їх думок, почуттів, намірів, бажань.

З огляду на значимість дошкільного дитинства як базового періоду для формування способів пізнання, розуміння та відображення внутрішньої (психічної) та зовнішньої (Всесвіт) картини світу, беззаперечна важливість базових компетенцій щодо розвитку способів пізнання та відображення дитиною світу.

Набуття природничо-екологічної компетентності дошкільниками відбувається в різних видах діяльності і потребує практичного засвоєння дітьми системи доступних природничих знань. Базовий компонент дошкільної освіти визначає зміст освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі».

Виховання в дошкільників любові до рідної природи починається з розвитку їх сенсорних відчуттів, формування системи знань про об’єкти та явища природи.

 

Мета сучасної дошкільної освіти визначається не тільки кількістю знань, умінь і навичок, а й розвитком особистості в системі загальної культури.

Базовий компонент дошкільної освіти засвідчує, що кожна дитина розвивається, реалізується і самовизначається як особистість, ознайомлюючись з надбаннями матеріального та духовного світу, набуваючи навичок помічати корисне і прекрасне, долучаючись до його створення.

Проведення діагностики дало змогу зробити певні висновки щодо рівня сформованості компонентів особистісної культури дітей старшого дошкільного віку.

 

Моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку в групах  старшого дошкільного віку показав, що найменший показник належить такій освітній лінії, як «Мовлення дитини».

Таким чином, вихователям дошкільних навчальних закладів необхідно посилити роботу з художньо-мовленнєвої діяльності дітей, адже, мовлення тісно пов'язане з пізнавальним розвитком дитини, долученням її до основ морально-етичної, емоційно-ціннісної культури тощо.

На достатньому рівні велось медичне обслуговування, яке здійснювалось старшою медсестрою Цімбал Ю.Л., під керівництвом дитячого лікаря та контролем завідуючої. Головним завданням було дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Планомірно проводились антропометричні виміри дітей : групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал. Проводився огляд дітей на педикульоз один раз на місяць.

Відповідно до віку дітей в дошкільному закладі проводились профілактичні щеплення. Контроль за своєчасним проведенням щеплень вівся старшою  медичною сестрою Цімбал Ю.Л.

Вихователі працювали у тісному контакті із старшою медичною сестрою закладу по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізвиховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на  свіжому повітрі.

Постійно проводився моніторинг захворюваності дітей у КЗО ДНЗ.

Під особливим контролем температурний режим приміщень.

Під контролем адміністрації медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблене медичне та баклабораторне обстеження.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримувались встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни, приготування їжі.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в КЗО ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструвався медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування» до березня 2018р. На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводився аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

До березня 2018р. усі продукти харчування, що надходили до ДНЗ відповідали вимогам державних стандартів, супроводжувались накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Протягом року проводилась робота з організації харчування:

· Постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ДНЗ

· Консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей

· Співпраця з комітетом закладу з питання покращення харчування дітей.

З березня 2018р. за харчування відповідає ТОВ «КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5».

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у до­шкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

- батьківський комітет КЗО ДНЗ та батьківські комітети груп;

- профспілковий комітет;

- педагогічна рада;

- загальні збори батьків та членів трудового колективу;

- комісія з ОП;

- пожежно-технічна комісія.

Управлінські рішення поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності ко­лективу виконання річних завдань:

 1) комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

 2) організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчаль­но-виховному процесі;

 3) складання парціальних програм для здійснення освітньої ді­яльності;

 4) складання бюджетного запиту на 2018рік;

 5) організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. Розуміючи важливість цієї роботи, завідувач безпосередньо керувався нею. За наслідками об­ліку дітей у закладі була спланована та реалізовувалась робота з бать­ками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння мето­дами навчання та виховання дітей у сім’ї. Організовано роботу консультативного пункту ;

6) колектив постійно працював над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому з вересня року у 2011р. працює власний веб-сайт. Працівники розробили його самостійно, ін­формація розрахована, в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України. Цікаві статті, фотогалерея, висвітлення поточної роботи — все це сприяло відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей у закладі;

 7) організація роботи зі зверненнями громадян є важливою скла­довою управління закладом. Упродовж звітного періоду пись­мових звернень не надходило. На особистому прийомі в завідува­ча ДНЗ були 48 осіб. Головними питаннями, порушеними під час бесід, були працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ;

 8) організація морального заохочення праців­ників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють твор­чо, була невід’ємною складовою успішного управління закладом;

 9) організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучен­ня їх до управління закладом, пропагування відкритості та про­зорості відбувалась через батьківську раду КЗО ДНЗ, загальні батьківські збори.

 

КЗО ДНЗ (ясла-садок) №293 є комунальним закла­дом освіти, у якому суворо дотримувались вимог щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах:

 - Конституція України;

 - Конвенції ООН про права дитини;

 - Законом України «Про охорону дитинства»;

 - Сімейний кодекс.

Діяльність адміністрації спрямовувалась на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

В закладі велась робота щодо безпеки життєдіяльності працівників.

Систематично видавались накази з охорони праці.

За звітний період випадків травмування серед педагогів та дітей не зафіксовано.

Колектив дошкільного навчального закладу виконав у повному обсязі план освітньо-виховної роботи на 2017-2018 навчальний рік.

 

Виходячи з вище зазначеного було сформовано завдання на наступний 2018-2019 н.р.

Головною метою діяльності дошкільного навчального закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей;
 • створення умов для  їх фізичного, розумового, духовного та естетичного розвитку;
 • виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти.
 • спрямувати роботу педагогічного колективцу на розвиток патріотично-екологічних здібностей дітей, ознайомлення с традиціями і культурою свого народу, формування знань про людство;
 • формування правової самосвідомості та соціалізації дошкільників у процесі освітньо-виховної діяльності
 • забезпечення наступності у роботі вихователів, медичного персоналу, практичного психолога та батьків, узгодження в діях, виконання загальних вимог.

Ключовими пріоритетами змістового наповнення освітнього процесу у новому навчальному році є такі:

 • національно-патріотичне виховання;
 • економічне виховання;
 • формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;
 • музичне виховання;

а серед засобів освітнього впливу на дитячу особистість – творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, театралізація, драматизація), а також художня література (фольклор, авторські твори) і робота з дитячою книжкою.

 

Пріоритетними напрямами у сфері навчально-матеріального і матеріально-технічного забезпечення залишаються обладнання і оснащення:

 • педагогічного процесу;
 • профорієнтаційної діяльності дітей;
 • фізкультурно-оздоровчої бази;
 • психологічного супроводу дітей;
 • умов праці педагогів.

 

КЗО ДНЗ №293 організовував освітній процес за пріоритетним напрямком «Безпека життєдіяльності дитини».

       Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за :

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

-  дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

 

Пріоритетні завдання року:

 

 1. Продовжити роботу по впровадженню освітніх стратегій соціалізації особистості громадянського суспільства (ІV етап) з метою створення фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи.
 2. Дотримуватись демократизації виховного процесу в дошкільному закладі через використання різних форм співробітництва та рівності всіх учасників з метою забезпечення наступності у роботі вихователів, медперсоналу, практичного психолога та батьків.
 3. Продовжувати формування основ безпеки життєдіяльності з метою зміцнення фізичного, психічного, соціального здоров'я дошкільнят у тісній співпраці з батьками.

 

РОЗДІЛ 2

Методична робота з кадрами

1.1.Підвищення педагогічної майстерності та удосконалення професійної творчості

 

зміст роботи

термін

відповідаль

ний

форма виконання

відмітка про виконання

1

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:

● направити на курси підвищення кваліфікації при ДОІППО: Лелеку Н.М., Плахотну О.П., Заїченко Т.О., Ніколаєнко С.Ю.

● забезпечити докурсовими і післякурсовими завданнями педагогів, які будуть відвідувати курси при ДОІППО;

● зобов’язати педагогів відві­дувати методичні об’єднання, семінари-практикуми;

 

● знайомити з новинками науково-методичної літератури, пері­одичними виданнями.

 

 

 

 

протягом

року

 

 

 

протягом року

 

 

протягом року

 

 

 

щомісяця

 

 

 

завідувач,

вихователь-методист

 

 

завідувач,

вихователь-методист

 

завідувач,

вихователь-методист

 

 

вихователь-методист,

педагоги,

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

зошит

із самоосвіти

 

 

перспективний план

 

 

 

інформація

 

 

2

З метою підвищення ефективності педагогічної діяль­ності, адаптації до стилю роботи ДНЗ здійснювати індивідуальне консультування педагогів, які тільки приступили до роботи.

протягом року

завідувач,

вихователь-методист

консультації

 

3

З метою самоосвіти опрацювати:

● методичні посібники, що будуть використовуватися в роботі упродовж навчального року;

09-10.

2018

 

 

 

 

вихователь - методист

рекомендації

 

 

4

З метою надання методичної допомоги:

● систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів;

● здійснювати дидактичне тестування педагогів.

 

 

 

1 р/кв

 

 

09.2018

 

 

 

завідувач,

вихователь-методист

 

 

 

зошити із

самоосвіти,

тестування

 

5

З метою забезпечення психологічної підтримки учасників навчально-виховного процесу створити позитивний соціально-психологічний клімат у колективі.

З метою підвищення внутрішньої мотивації до праці педагогів, провести тренінгові вправи з елементами тренінгового спілкування.

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

згідно освітньо – виховного плану

психолог,

завідувач

 

 

 

 

 

 

 

психолог,

вихователь-методист

тренінгові вправи

 

 

6

З метою якісного підвищення професійної майстерності педагогів:

● видати наказ по ДНЗ про підготовку та проведення атестації в 2019 р.;

● атестувати у 2019 р. Дубініну Н.М., Морозюк Н.П., Соколову З.М.,

Ягджиєву В.А.

● вивчити систему роботи педагогів, які підлягають атестації;

● видати наказ по ДНЗ за результатами атестації, ознайомити педколектив з наслідками атестації.

 

 

 

 

09.2018

 

 

до 22.03.19

 

 

протягом  року

 

 

04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

атестаційна

комісія

 

 

атестаційна

комісія

 

 

завідувач

 

 

 

 

наказ

 

 

наказ,

протоколи,

графіки звіту.

 

протоколи АК

 

 

 

наказ

 

7

З метою підвищення якості реалізації річних завдань у 2018-2019 н.р.:

● визначити зміст педпроцесу, скласти навчальні плани;

● систематично проводити роботу  спрямова­ну на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу;

● створити на заняттях та у повсякденному житті мікроклімат педагогіки співробітництва;

● забезпечити функціонування системи обліку моніторингових досягнень вихованців у засвоєнні навчального матеріалу.

 

 

 

09.2018

 

 

щомісяця

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

вересень, січень, травень

 

вихователь-методист,

педагоги

завідувач

вихователь-методист,

психолог

завідувач

 

 

вихователь-методист, психолог,

педагоги

 

психолог,

педагоги

 

 

 

навч. план,

 

 

персп. плани

 

 

 

 

 

спостереження

 

 

 

діагностування

 

8

З метою забезпечення реалізації державної політики щодо гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти:

 • забезпечити викладання нормативних документів, що регламентують діяльність навчального закладу;
 • провести облік дітей дошкільного віку в мікрорайоні, не охоплених дошкільною освітою, та продовжувати роз’яснювальну роботу щодо необхідності забезпечення дитини дошкільною освітою;
 • здійснювати соціальний та педагогічний патронаж з метою сприяння взаємодії ДНЗ та сім’ї.

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

завідувач,

вихователь-

методист

 

 

завідувач,

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

завідувач, вихователь

методист,

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

Семінари-практикуми

 

 

 

 

Тема

 

Термін

 

Відповідальний

 

Відмітка про виконання

 

 1. Науково-методичний семінар «Стимулювання словесної активності дошкільників»:

 

 1. Засоби мовленнєво-творчої діяльності (експресс-майданчик).
 2. Умови розвитку мовленнєвих творчих здібностей (творче казино).
 3. Стимулювання словесної творчості та навчання творчого розповідання (теорія).

 

 

Жовтень 2018

 

Вихователь-методист, психолог

 

 

 1. Ворк-шоп: «Соціально-екеномічна освіта дошкільників»:

 

2.1. Інтерактивні вправи з педагогами.

2.2. Економічні ситуації.

2.3. Інформаційна хвилинка.

2.4. Рефлексія (вправа-валіза)

 

 

Квітень 2018

 

Вихователь-методист, психолог

 

 

 

Консультації для вихователів

 

 

№ з/п

 

Зміст роботи

 

 

Термін

 

Відповідальні

 

Відмітка про виконання

 1.  

Індивідуальні особливості адаптації малюків.

09.2018

Вихователь-методист

 

 1.  

Комплексний підхід до формування мовленнєвої компетентності.

10.2018

Вихователь-методист

 

 1.  

Методичні поради з основ безпеки життєдіяльності.

11.2018

Вихователь-методист

 

 1.  

Зимові ігри на свіжому повітрі.

12.2018

Вихователь-методист

 

 1.  

Предметна діяльність як засіб спілкування з дитиною.

01.2019

Вихователь-методист

 

 1.  

Трудове виховання в ДНЗ.

02.2019

Вихователь-методист

 

 1.  

Гармонізація мужособистісних взаємин дошкільнят.

03.2019

Вихователь-методист

 

 1.  

Пізнавальні прогулянки з дошкільниками.

04.2019

Вихователь-методист

 

 1.  

Розвиток ігрової активності дітей дошкільного віку.

05.2019

Вихователь-методист

 

 1.  

Безпека літнього дня в ДНЗ.

06.2019

Вихователь-методист

 

 1.  

Профілактика кишкових інфекцій.

07.2019

Вихователь-методист

 

 1.  

Як полегшити адаптацію дитини до умов дошкільного закладу

 

08.2019

Вихователь-методист

 

 

Форми роботи з педагогічними кадрами

 

Цикл ресурсних зустрічей для вихователів та

помічників вихователів «Відновлюємо сили»

 

 

Зміст роботи

 

 

Термін

 

Відповідальний

Відмітка про виконання

 «Магія кольорів»

 

09.2018

Вихователь-методист, психолог

 

«Розмова з душею»

 

10.2018

 

Вихователь-методист, психолог

 

«Про що кричить наше тіло»

 

11.2018

 

Вихователь-методист, психолог

 

«Куди прямує колесо життя»

 

12.2018

 

Вихователь-методист, психолог

 

«Розкіш спілкування»

 

01.2018

 

Вихователь-методист, психолог

 

«Ресурси стійкості»

 

02.2019

Вихователь-методист, психолог

 

«Куди приводять мрії»

 

03.2019

 

Вихователь-методист, психолог

 

«Лялька-берегиня»

 

04.2019

 

Вихователь-методист, психолог

 

 

«Музика життя»

05.2019

Вихователь-методист, психолог

 

 

2.2. Самоосвіта педагогічних працівників

 

 

 

ПІБ

Тема

Відмітка про виконання

 1.  

Булгакова О.М.

Адаптація дітей раннього віку до умов ДНЗ.

 

 1.  

Дубініна Н.М.

Організація взаємодії учасників освітніх відносин в ДНЗ.

 

 1.  

Заїченко Т.О.

Комплексний підхід до активізації спонтанної діяльності дитини

 

 1.  

Каракуця Н.І.

Соціальні навички дитини в дошкільному закладі.

 

 1.  

Лелека Н.М.

Казка – найкращий інструмент виховання дитини.

 

 1.  

Морозюк Н.П.

Гра як пріоритетний засіб розвитку дитини.

 

 1.  

Ніколаєнко С.Ю.

Використання системи елементарного музикування К.Орфа

 

 1.  

Новицька М.В.

Розвиток вольової сфери дошкільників.

 

 1.  

Плахотна О.П.

Стимулювання словесної активності дітей дошкільного віку.

 

 1.  

Редько Н.О.

Соціалізація дітей дошкільного віку.

 

 1.  

Хлєбас О.Б.

Засоби освітнього впливу на дитячу особистість

 

 1.  

Шматок Ю.С.

Формування соціальної культури дошкільників

 

 1.  

Ягджиєва В.А.

Можливості ігор з піском для оптимізації процесу адаптації дітини до умов ДНЗ.

 

 1.  

Соколова З.М.

Розвиток соціальних здібностей дітей старшого дошкільного віку.

 

 

 


2.3. Педагогічні ради КЗО ДНЗ № 293

 

 

Тема педради

 

Термін

 

Відповідальний

 

Відмітка про виконання

Про забезпечення системного підходу до охорони життч та зміцнення здоров’я:

 1. Про інноваційні підходи до оздоровчої роботи з дітьми.
 2. Про формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку.
 3. Фізкутурно-оздоровча робота в дошкільному закладі.

 

Листопад 2018

 

Вихователь-методист, вихователі

 

Праця як засіб формування предметно-практичної компетенції дітей:

 1. Трудове виховання в дошкільному віці як основа формування особистості.(теоретична частина)
 2. Виховання самостійності та працелюбності у дошкільників у процесі виконання трудових доручень. (вихователі)
 3. Організація роботи з трудового виховання в умовах ДНЗ (колективно-творче мислення).

 

Лютий 2019

 

Завідувач, вихователь-методист, психолог, вихователі.

 

 

 

Підсумки освітньо-виховної роботи за 2018-2019 навчальний рік.

 1. Виконання програмових завдань.
 2. Результати діагностики вихованців
 3. Стан виконання гурткової роботи
 4. Затвердження плану літнього оздоровлення.

 

Травень 2019

 

Завідувач, вихователь-методист, психолог, вихователі

 

 

Діяльність педколективу в наступному навчальному році

1.Підсумки літнього оздоровлення у ДНЗ.

2.Організаційно-моделюючий етап роботи над науково-методичною проблемою області.

3.Затвердження плану роботи    

КЗО ДНЗ № 293 на 2018-2019 н.р.

 

Серпень  2019

 

Завідувач, вихователь-методист, психолог .

 

 

 

2.4. Атестація, курсова перепідготовка

 

План атестаційної роботи КЗО ДНЗ №293

на 2018-2019 навчальний рік

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Ознайомити вихователів з «Положенням про атестацію»  та перспективним планом атестації педпрацівників ДНЗ

до 20.09. 2018

завідувач

 

2.

Створити атестаційну комісію. Провести її перше засідання.

до 20.09. 2018

завідувач

 

3.

Прийом заяв про бажання або небажання атестуватися

до 10.10. 2018

завідувач

 

4.

Розглянути заяви на засіданні атестаційної комісії

до 20.10. 2018

члени АК

 

5.

Розробити графік вивчення роботи педагогів, які атестуються у поточному навчальному році

до 25.10. 2018

голова АК

 

6.

Ознайомити педагогів з критеріями оцінювання роботи

до 30.10. 2018

голова АК

 

7.

Провести консультації для педагогів щодо планування творчих задумів

11.2018

голова АК

 

8.

З педагогами, які атестуються провести співбесіди з метою вивчення рівня теоретичної і практичної підготовки та самоосвіти

12.2018

голова АК

 

9.

Заслухати звіти педагогів, які атестуються

до 28.02.2019

голова АК

 

10.

Узагальнити роботи педагогів, які атестуються

до 22.03. 2019

голова та члени АК

 

11.

Провести засідання атестаційної комісії з порядком денним:

 1. Про організацію роботи з атестації протягом 2018 -2019 н.р.
 2. Встановлення кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам

до 22.03. 2019

голова АК

 

 

Перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педпрацівників КЗО ДНЗ № 293

на 2017 – 2018 н.р.

 

 

П.І.Б.

Термін

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Наколаєнко С.Ю.

 

ДПК ДНУ

ДПК ДНУ

 

 

 

2.

Дубініна Н.М.

   
 •  

 

 

3.

Хлєбас О.Б.

   

 

 

4.

Каракуця Н.І.

 

 

 

 

5.

Редько Н.О.

 
 •  

 

 

 

6.

Лелека Н.М.

 

 

 

 

7.

Морозюк Н.П.

   
 •  

 

 

8.

Плахотна О.П.

 

 

 

 

9.

Булгакова О.М.

 
 •  

 

 

 

10.

Шматок Ю.С.

     

 

 

11.

Новицька М.В.

     

 

12.

Демченко Н.М.

 

ДПК ДНУ

ДПК ДНУ

 

 

 

13.

Заїченко Т.О.

 

 

 

 

14.

Соколова З.М.

 

 •  
 

 

 

 

15.

Ягджиєва В.А.

 
 •  
 •  

 

 

 

             

Умовні позначки:

□ - проходження курсів підвищення кваліфікації за планом;

■ - фактичне проходження курсів підвищення кваліфікації;

○ - запланована атестація;

● - фактична атестація.

 

Графік підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

 

ПІБ

Дата

Відмітка

1.

Дубініна Н.М.

 

 

2.

Соколова З.М.

 

 

3.

Морозюк Н.П.

 

 

4.

Ягджиєва В.А.

 

 

2.5.Діагностика, моніторингові дослідження

Склад педагогічних кадрів КЗО ДНЗ №293

 

 

Прiзвище,

імя,

по-батьковi

Рік народж.

Посада

Освіта,що закінчив і в якому році

Педстж

Результати атестації

1.

Ніколаєнко С.Ю.

1984

музичний

керівник

В.о. завідувача

вища, Дніпропетров

ський НУ,2008

с.спеціальна, ДПК ДНУ, 2 курс

15 р.

вища категорія

2.

Дубініна Н.М.

1958

вихователь-методист

вища,

Кіровоградський ДПІ,1991

28 р. 10м.

вища категорія,

педзвання «вихователь-методист»

3.

Демченко Н.М..

1977

Керівник гуртка

с. технічна, Дніпропетровський монтажний технікум, 1996

с.спеціальна, ДПК ДНУ, 3 курс

10 міс.

Т.Р.11

4.

Хлєбас О.Б.

1974

вихователь

вища,

ДПУ 1997;

Дніпропетровський ГУ 2016

16р. 5м.

ІІ категорія

5.

Каракуця Н.І.

1962

вихователь

с.спеціальна,

ПУДНУ 2002

22р. 10м.

Т.Р.11

6.

Редько Н.О.

1971

вихователь

с.спеціальна,

ПУДНУ 2003

17р. 10м.

Т.Р.11

7.

Лелека Н.М.

1964

вихователь

вища,

Дніпропетровський НУ 1986

28р. 7м.

вища категорія

8.

Морозюк Н.П.

1956

вихователь

с.спеціальна,

ДПУ 1975р

27р. 3м.

Т.Р.11

9.

Плахотна О.П.

1972

вихователь

с.спеціальна,

ПУДНУ 2005

16р.

Т.Р.11

10.

Булгакова О.М.

1963

вихователь

с.спеціальна,

ДПУ 1982

11р. 11м.

Т.Р.11

11.

Шматок Ю.С.

1972

вихователь

вища, Поморський Державний Університет,2001

17р.

3м.

ІІ категорія

12.

Заїченко Т.О.

1988

вихователь

бакалавр,Вінниць

кий ГПК 2010

9р. 11м.

Т.Р.11

13.

Новицька М.В.

1967

вихователь

вища, Запорізький державний університет 1990

12 р. 8м.

ІІ категорія

14.

Ягджиєва В.А.

1970

п.психолог

вища,Дніпропетров

ський НУ 1995

3р.

Т.р.11

 15.

Соколова З.М.

1954

вихователь

вища, Слов’янський ДПІ, 1989

28 р.

І категорія

Нормативно-правове забезпечення дошкільної освіти

Конституція України.

Конвенція про права дитини.

Статут комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

№ 293» ДМР (нова редакція).

 

Закони України

 

 1. Про освіту
 2. Про дошкільну освіту
 3. Про охорону праці
 4. Про дитяче харчування
 5. Про фізичну культуру і спорт
 6. Про засади державної мовної політики
 7. Про цивільну оборону України
 8. Про дорожній рух
 9. Про пожежну безпеку
 10. Про охорону дитинства
 11. Про санітарно-епідемічне благополуччя населення
 12. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

РОЗДІЛ 3

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

з/п

Напрямки контролю та його зміст

Вікова група

Термін проведення

Форма підведення підсумків

Вид контролю

Відмітка про виконання

1

Підготовка вихователів до робочого дня

Всі вікові групи

09.18

Інформація до відома

вибірковий

 

2

Підготовка, проведення та ефективність ранкової гімнастики

Всі вікові групи

10.18

Інформація до педгодини

попереджуваль-ний

 

3

Ведення докуменації в групах

Всі вікові групи

10.18

Інформація до відома

поточний

 

4

Використання ефективних методів і прийомів формування навичок безпечної поведінки

Садові групи

11.18

Інформація до педради

тематичний

 

5

Формування навичок харчування відповідно до програмових норм

Всі вікові групи

12.18

Довідка до виробничої наради

поточний

 

6

Дотримання режиму та санітарних норм

 

Всі вікові групи

01.19

Інформація до педгодини

Оглядово-оперативний

 

7

Організація трудового виховання в ДНЗ

Всі вікові групи

02.19

Інформація до педради

поточний

 

8

Самоосвіта педагогів

 

 

03.19

Довідка до педгодини

Оглядово-оперативний

 

9

Здійснення індивідувального підходу в процесі ігрової діяльності дітей

Молодші та середні групи

04.19

Інформація до відома

поточний

 

10

Рівень готовності старших дошкільників до школи

Старші групи

05.19

Довідка до педради

тематичний

 

11

Створення умов для ігор дітей з піском, повітрям.

Всі вікові групи

05.19

Інформація до відома

епізодичний

 

12

Додержання питного режиму та санітарно-гігієнічних умов на прогулянці

Всі вікові групи

06.19

Інформація до відома

попередній

 

13

Дотримання рухового режиму впродовж дня

Всі вікові групи

07.19

Інформація до відома

вибірковий

 

Робота методичного кабінету

 

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Здійснення вивчення, узагальнення і поширення педагогічного проекту «Лялька як персона»

Протягом року

Вихователь-методист, психолог

 

2

Розроблення методичних рекомендацій:

Дитинство без насильства (поради батькам)

Становлення мовленнєвої особистості дитини (поради вихователям)

Трудове виховання в ДНЗ

Жовтень 2018

 

Листопад 2018

 

Лютий 2019

Вихователь-методист, психолог

 

3

Забезпечення та поширення методичного кабінету різними матеріалами (наочно-дидактичними посібниками, науковою, навчально-методичною, енциклопедичною літературою)

Протягом року

Вихователь-методист

 

4

Оформлення виставок:

Виставка поробок з природного матеріалу

Виставка дитячих малюнків «Мамина посмішка»

Жовтень-листопад 2018

 

Березень 2019

Вихователь-методист, вихователі

 

 

 

 

 

Циклограма методичної роботи КЗО ДНЗ №293 на 2018-2019 навчальний рік

 

Місяць

Консультації

Семінари, практикуми, педради

Колективні перегляди, конкурси, виставки

Форми роботи з педкадрами

Робота з батьками

ІХ

«Індивідуальні особливості адаптації малюків.»

 

 

Цикл ресурсних зустрічей для вихователів та

помічників вихователів «Відновлюємо сили».

 «Магія кольорів»

Робота батьківського всеобучу «Клуб щасливого батьківства»

Засідання № 1.

Щасливі батьки –успушні діти

 

Групові батьківські збори «Батьки – перші вихователі дитячих душ. Правила виховання. Безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку»

Х

«Комплексний підхід до формування мовленнєвої компетентності.»

Науково-методичний семінар «Стимулювання словесної активності дошкільників»

Творчий конкурс на кращу поробку з природного матеріалу

 

«Розмова з душею»

Засідання № 2.

Стилі батьківського виховання та невротичні реакції дитини

ХІ

«Методичні поради з основ безпеки життєдіяльності.»

Педрада

«Про забезпечення системного підходу до охорони життч та зміцнення здоров’я»

Колективні перегляди

 (старші групи)

«Про що кричить наше тіло»

Засідання № 3

Про правильні правила, або як ми виховуємо тиранів

ХІІ

«Зимові ігри на свіжому повітрі.»

 

 

 

«Куди прямує колесо життя»

Засідання № 4

Про дитячу агресію

І

«Предметна діяльність як засіб спілкування з дитиною.»

 

Модеративний семінар

«Дитячі ігри очима дорослих, або Навчаємо педагогів бути активними учасниками дитячої гри»

 

«Розкіш спілкування»

Засідання № 5

Гаджети в житті дитини: за і проти

ІІ

«Трудове виховання в ДНЗ.»

Педрада

«Праця як засіб формування предметно-практичної компетенції дітей»

 

Колективні перегляди

 (молодші групи))

«Ресурси стійкості»

Засідання № 6

Ранок з дітьми. Як не зіпсувати собі день.

ІІІ

«Гармонізація міжособистісних взаємин дошкільнят.»

 

 

 

 

Галерея дитчих малюнків «Мамина посмішка»

«Куди приводять мрії»

Засідання № 7

Булінг – звідки ростуть ноги

IV

 

Пізнавальні прогулянки з дошкільниками.

Ворк-шоп: «Соціально-екеномічна освіта дошкільників»

 

 

 

 

«Лялька-берегиня»

Засідання № 8

Відверта розмова про таємне

V

«Розвиток ігрової активності дітей дошкільного віку.»

 

Педрада

«Підсумки освітньо-виховної роботи за 2018-2019 навчальний рік»

 

«Музика життя»

Засідання № 9

Сила батьківської підтримки

VI

«Безпека літнього дня в ДНЗ.»

 

 

Конкурс малюнків на асфальті

«Щасливе дитинство»

 

Консультації для батьків

Індивідуальні бесіди з батьками дошкільників

VII

«Профілактика кишкових інфекцій.»

 

 

 

VIII

«Як полегшити адаптацію дитини до умов дошкільного закладу»

 

Педрада:

«Про завдання діяльності педколективу у наступному навчальному році»

 

 

 

 

             

 

Адміністративно-господарська діяльність

 

№ п/п

 

Зміст роботи

 

Термін

 

Відповідальний

Відмітка про виконання

І. Адміністративний контроль

1

Здійснити комплектування груп у відповідності до віку дітей

 

До 01.09.18

Завідувач

 

2

Здійснити комплектування ДНЗ педагогічними кадрами та МОП

 

До 01.09.18

 

Завідувач

 

3

Перевірити готовність груп до нового навчального року

 

До 01.09.18

Завідувач

вихователь-методист

 

4

Контролювати готовність КЗО ДНЗ до зимовою періоду

 

До 01.10.18

 

Завідувач

завгосп

 

5

Контролювати роботу структур­них підрозділів

1. Контролювати роботу комір­ника щодо своєчасного заве­зення, збереження продуктів харчування, дотримання тер­мінів реалізації, вхідного конт­ролю якості продуктів

2. Контролювати роботу кухарів:

- закладання продуктів харчу­вання;

- якість приготування страв;

технологію приготування страв;

- норми видачі порцій на групи;

- дотримання санітарно-гігієніч­них вимог під час обробки про­дуктів харчування;

-  виконання інструкцій з ОІІ

3. Контролювати роботу завгоспа щодо:

- економічного використання мийних засобів;

- своєчасного ремонту меблів та сантехнічного обладнання;

- виконання режиму еконо­мії води та електроенергії, тепла (згідно з лімітом);

- своєчасної підготовки системи опалення;

- здійснення вимірів опору ізо­ляції електрообладнання;

- виконання профілактичних робіт у системі вентиляції;

- перевірка стану електрооблад­нання га електропроводки;

- своєчасного завезення піску (для посипання доріжок узимку)

4. Контролювати роботу старшої медичної сестри:

- ведення бракеражної доку­ментації;

- ведення медичної докумен­тації;

- своєчасне придбання медика­ментів та терміни їхнього вико­ристання;

- своєчасне обстеження дітей, проведення щеплень;

- аналіз захворюваності;

- своєчасне проходження ме­дичного огляду працівниками КЗО ДНЗ

 

Протягом року

Завідувач

 

6

Перевіряти якість прибирання приміщення КЗО ДНЗ

Протягом року

Завідувач

Ст. медсестра

 

7

Контролювати роботу пральні:

- наявність та дотримання графіка зміни білизни, якість прання білизни;

- дотримання норм витрат мий­них засобів;

- збереження обладнання;

- виконання інструкцій з ОП

Протягом року

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

II. Зміцнення матеріальної бази

1

Провести акції «Зелена хвиля» (благоустрій території)

Вересень 2018

Завідувач

Завгосп

 

2

Здійснити поточний ремонт групових кімнат

За потреби

До 20.08.2019

Вихователі

 

 

3

Придбати столовий та чайний посуд у всі вікові групи

За потреби

Завідувач

 

4

Оновити штори у групах

За потреби

Завідувач

 

5

Придбати за позабюджетні кошти канцтовари

За потреби

Завідувач

Завгосп

 

6

Придбати медикаменти

Протягом року за потреб

Завідувач

Ст. ме­дсестра

 


III. Фінансово-господарська діяльність

1

Контролювати своєчасне ве­дення та здачу необхідної доку­ментації:

- табелів на зарплату;

- табелів щоденного відвіду­вання дітей;

- накопичувальні відомості щодо харчування дітей;

- статистичний звіт;

- звіт щодо травматизму

 

Завідувач

Ст. ме­дсестра

 

 

2

Вести постійний облік витрат бюджетних та позабюджетних коштів (медикаменти, іграшки, канцтовари, господарський ін­вентар)

 

Протягом року

Матеріально -

відповідальні

особи

 

3

Провести інвентаризацію, спи­сати непридатне майно

 

Щомісячно

Завідувач,

матеріально-

відповідальні

особи

 

4

Разом з БК ДНЗ контро­лювати роботу щодо залучення і використання позабюджетних коштів

 

Протягом року

 

Батьківсь­ка рада ДНЗ, завідувач

 

ІV. Наради за участю завідувача

1

Виробнича нарада:

1). Стан підготовки до нового навчального року та осінньо-зимового періоду;

2). Підсумки організації літньої оздоровчої компанії  у 2018 році;

3). Затвердження графіків роботи всіх служб;

 

Вересень 2018

 

Завідувач

завгосп

 

2

Виробнича нарада

1). Дотримання «Інструкцій з охорони життя та здоров’я дітей». Рівень дитячого травматизму.

2). Дотримання «Інструкцій з організації харчування в ДНЗ»;

3). Дотримання режиму та санітарно-гігієнічних норм.

 

Грудень 2018

 

Завідувач

завгосп

 

3

Виробнича нарада

1). Аналіз стану захворюваності в ДНЗ;

2). Охорона праці у ДНЗ.

 

Лютий 2019

 

Вихователь-методист

 

4

Виробнича нарада  

1). Аналіз дотримання лімітів та режиму економії виробничих ресурсів. Збереження соціального майна;

2). Обговорення та затвердження плану проведення літньої оздоровчої компанії у 2019 році.

 

Травень 2019

 

Завідувач

вихователь-методист

 

 

Медико-санітарна робота

№з/п

Зміст  роботи

Термін

Відповідальні

 

Відмітка про

виконання

ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА

1

Своєчасно ізольовувати дітей, підозрілих на соматичні та інфекційні захворювання

постійно

лікар, ст. м/с

 

2

Своєчасно проводити щеплення

згідно плану

лікар, ст. м/с

 

3

Проводити загартовуючі заходи

постійно

вихователі,

ст. м/с

 

4

Проводити антропометрію дітей

згідно плану

ст. м/с

 

5

Здійснювати контроль за санітарним станом приміщення дошкільного закладу

постійно

лікар, ст. м/с

 

6

Здійснювати контроль за харчуванням дітей

постійно

лікар, ст. м/с

 

7

Проводити інструктаж з профілактики шлункових отруєнь

щокварталь-но

завідувач,

лікар

 

8

При виявленні інфекційних захворювань додержуватись санітарних правил і проводити протиепідемічні заходи

за вимогою

лікар,ст.м/с,

завідувач

 

9

Здійснювати контроль за фізичним вихованням дітей      

постійно

лікар, ст. м/с, завідувач

 

ЛІКУВАЛЬНА     РОБОТА

1

Проводити обстеження на гельмінти

За планом

лікар, ст. м/с

 

2

Проводити аналіз захворюваності дітей

щомісяця

ст. м/с

 

3

Своєчасно консультувати дітей у фахівців

за потребою

ст. м/с

 

ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ  ЗАХОДИ

1

Виконувати план профілактичних щеплень

кожного місяця

лікар, ст. м/с

 

2

Вести контроль за своєчасним проходженням медичних оглядів робітників ДНЗ

за планом

завідувач,   ст. м/с

 

3

Вести контроль та аналіз інфекційних захворювань

постійно

лікар, ст. м/с

 

4

Проводити огляд дітей та співробітників ДНЗ на педикульоз, коросту

постійно

ст. м/с

 

5

Проводити протигрипозні заходи за показниками

за показниками

ст. м/, завідувач

 

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА  РОБОТА

1

Вести контроль за санітарним станом приміщень ДНЗ  та харчоблоку

постійно

завідувач, ст. м/с

 

2

Забезпечити контроль за зміною білизни

постійно

завідувач, ст. м/с

 

3

Забезпечити контроль за дотриманням дезрежиму

постійно

ст. м/с

 

4

Розміщати в батьківських куточках матеріали з гігієнічних питань

 

постійно

 

лікар, ст. м/с

 

5

Проводити санмінімуми

постійно

лікар, ст. м/с

 

6

Дотримуватись санітарно -гігієнічного режиму ДНЗ

 

постійно

 

лікар, ст. м/с

 

7

Забезпечити контроль за дотриманням правил особистої гігієни співробітників ДНЗ

 

постійно

 

лікар, ст. м/с

 

САНІТАРНО – ПРОСВІТНИЦЬКА  РОБОТА

1

Проводити співбесіди з батьками та співробітниками з підвищення санітарно-гігієнічних знань

 

постійно

 

лікар, ст. м/с

 

2

Випускати “Санбюлетень за різною тематикою (за показниками)

 

постійно

 

ст. м/с

 

3

Проводити індивідуальні бесіди з батьками про стан здоров’я дітей

 

постійно

 

лікар