Центральний район. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 293 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Річний план закладу

                                                                                                                                                  

                                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                                             Директор КЗДО №293 ДМР

                                                                                                                                  _______Світлана НІКОЛАЄНКО

                                                                                                     

                                                                                                                                 СХВАЛЕНО

                                                                                                                                 на педагогічній раді КЗДО №293 ДМР

                                                                                                                     протокол  № 1 від 25.08.2023р.

                                                                                                 

 

 

 

 План роботи

Комунального закладу дошкільної освіти  (ясла-садок)№ 293

Дніпровської міської ради

на 2023 -2024 навчальний рік

 

 

 

 

 

                                                                        м. Дніпро

                                                                                    

                                                                                     Зміст

Розділ 1  Аналіз діяльності КЗДО за 2022-2023 навчальний  рік з визначенням    річних   завдань на майбутній період  .............................................................................................................................................................................3

Розділ 2   Діяльність структур колегіального управління…………………………………………………………22

Розділ 3   Діяльність методичного кабінету…………………………………...........................................................31

Розділ 4   Організаційно-педагогічна діяльність……………………………... …………………………………...39

Розділ 5   Внутрішня система - оцінювання якості освітньої діяльності….. …………………………………….43

Розділ 6   Адміністративно – господарська діяльність………………………………………………………….…47

ДОДАТКИ:

Додаток  А    План  заходів  фізкультурно-оздоровчого та  художньо-естетичного  циклів…………………….53 

Додаток  Б    План- циклограма внутрішньої системи забезпечення якості  освіти……………………………..56

Додаток  В    План спільної роботи закладу дошкільної освіти    та школою № 16...............................................75

Додаток  Г    План заходів із впровадження в освітній процес вивчення народознавства………………………77

Додаток  Д    План заходів щодо реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у КЗДО………………83

Додаток  Ж   Заходи щодо дотримання мовного законодавства  учасниками освітнього процесу……………..82

Додаток  З    Заходи з виконання Програми безпечного освітнього середовища в КЗДО  на 2023-2027рр…… 87

Додаток  К    План заходів з ЦЗ у КЗДО 293 ДМР………………………………………………………………….90

 

РОЗДІЛ 1

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДО ЗА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

З ВИЗНАЧЕННЯМ РІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА МАЙБУТНІЙ ПЕРІОД

                Комунальний заклад дошкільної освіти — освітній заклад забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту (Ст. 11, пункт 1, Закон України про дошкільну освіту від 11.07.2001 р.)

               Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору, річного плану роботи, освітньої програми  та стратегії розвитку закладу на 5 років.

               Важливим завданням дошкільної освіти є консолідація зусиль влади, закладів освіти, громадськості з метою забезпечення необхідних умов для розвитку та повноцінної соціалізації дітей, створення безпечного освітнього середовища. Постійний діалог між практиками, науковцями, засновниками КЗДО, представниками громад, державних органів дають змогу оцінити та визначити необхідні заходи в організації діяльності закладів у воєнний час та такі заходи, які будуть спрямовані на відродження дошкільної освіти у повоєнний період.

Заклад дошкільної освіти (Ст. 11, пункт 2, Закон України про дошкільну освіту від 11.07.2001 р.):

 • задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;
 • забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
 • створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
 • формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
 • сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;
 • є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку; додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
 • здійснює інші повноваження відповідно до статуту дошкільного навчального закладу.

Означені завдання мають реалізовуватися на різних рівнях. 

Комунальний заклад дошкільної освіти № 293:

У закладі функціонує 6 вікових груп:

 • 1 група для дітей раннього віку.
 • 5 група дошкільного віку.

Всього 100 дітей.

Педагогічний колектив закладу освіти налічує15 педагогів:

 • директор
 • вихователь-методист
 • вихователі - 11
 • музичний керівник
 • керівник гуртка

Освітній рівень педагогів :

Вища освіта –  8 педагогів                                                                                                          

Неповна вища – 7 педагоги

За категоріями :

Вища категорія –5 педагогів

І категорія – 1 педагог

без категорії –9 педагог

11 тарифний розряд – 9 педагогів

Мають педагогічні звання :

«Старший вихователь» -2 педагоги

«Вихователь-методист» - 2 педагоги

             Протягом 2022-2023 навчального року відбулися зміни у якісному складі педагогічного колективу. На виконання вимог «Положення про атестацію педагогічних працівників» (Наказ № 805 від 09.09.2022) та відповідно до перспективного плану атестації педагогічних працівників  на 2022-2023 навчальний рік, в закладі дошкільної освіти проводилася атестація педагогічних працівників. Згідно перспективного плану  черговій атестації підлягало 2 педагога.

1 вихователь -підтвердив кваліфікаційний рівень  та відповідність 11 тарифному розряду.

1 вихователю - встановлено  кваліфікаційний рівень «спеціаліст І категорії».

             В 2022-2023 навчальному році педагоги нашого закладу  проходили курси підвищення кваліфікації  дистанційно  за накопичувальною кредитно-модульною системою (ЕСТS) на онлайн платформах, які є суб’єктами підвищення кваліфікації, та на Порталі електронного навчання  Дніпровської академії неперервної освіти.  Програми професійного розвитку охоплювали всі актуальні питання педагогічної діяльності. Педагоги самостійно обирали кількість модулів  чи   вебінарів, але не менше ніж за планом. Таким чином, вони підвищували свою кваліфікацію у зручний для них час та отримували документ, що відповідає вимогам Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету міністрів України № 800 від 21.08.2019 р. «Про деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників». Їхні сертифікати були розглянуті на педагогічній раді (від 23.03.2023)  та затверджені відповідно до кількості годин.

 

Нормативно-правове забезпечення, яким керується заклад освіти:

ЗАКОНИ

 • Закон України «Про освіту» (№ 2145-VIII від 05.09.2017)
 • Закон України «Про дошкільну освіту» (№ 2628-ІІІ від 11.07.2021)
 • Кодекс цивільного захисту (№ 5403-VI від 02.10.2012)
 • Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні» (№ 948/2019 від 24.12.2019)

ПОСТАНОВИ

 • Постанова Головного санітарного лікаря України "Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)" (№ 8від 25.08.2021)
 • Постанова КМУ "Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти" (№530від 10.04.2019)
 • Постанова КМУ "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти" (№11від 10.01.2019)

НАКАЗИ

 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про збір відомчої адміністративної звітності дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2022-2023 навчальному році» (№ 795 від 06.09.2022)
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України "Про затвердження рекомендованого Примірного чотиритижневого сезонного меню рекомендованого для організації триразового харчування дітей віком від 1 до 6(7) років в закладах освіти та інших організованих дитячих колективах на зимовий період"(№ 215 від 03.02.2022)
§Наказ Міністерства охорони здоров’я України"Про затвердження рекомендованого Примірного чотиритижневого сезонного меню рекомендованого для організації триразового харчування дітей віком від 1 до 6(7) років в закладах освіти та інших організованих дитячих колективах на осінній період" (№ 2441 від 05.11.2021)
§Наказ Мінекономіки України "Про затвердження професійного стандарту "Вихователь закладу дошкільної освіти" (№755-21від 19.10.2021)
§Наказ Мінекономіки України "Про затвердження професійного стандарту "Керівник (директор) дошкільної освіти" (№620-21 від 28.09.2021)
§Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження форми звітності з питань діяльності закладів дошкільної освіти та інструкції щодо її заповнення" (№ 536від 17.05.2021)
§Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) " (№ 397від 31.03.2021)
§Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція" (№ 33від 12.01.2021)
§Наказ Державної служби якості освіти України  "Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти" (№ 01-11/71від 30.11.2020)
§Наказ Міністерства освіти і науки України "Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти" (№ 609 від 08.06.2018 )
§Наказ Міністерства освіти і науки України"Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти" (№ 372від 16.04 2018)
 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про організацію роботи  з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» (№ 1669 від 26.12.2017)
§Наказ Міністерства освіти і науки України"Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (№ 1633від 19.12.2017)
 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України» (№ 974 від 15.08.2016)
 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту» (№ 1400 від 21.11.2016)

ЛИСТИ

 • Лист Міністерства освіти і науки України «Про методичні рекомендації щодо впровадження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти» (№ 1/15511-22 від 20.12.2022)
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо відрахування дітей із закладів дошкільної освіти в умовах війни» (№ 1/12502-22 від 24.10.2022)
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у період воєнного стану в Україні» (№ 1/12392-22 від 21.10.2022)
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Про забезпечення якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти за результатами дослідження ECERS–3» (№ 1/11743-22 від 06.10.2022)
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо організаційної діяльності закладів дошкільної освіти та захисту законних прав працівників» (№ 1/11679-22 від 04.10.2022)
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти від 2022-2023 навчальному році» (№ 1/8794 від 02.08.2022)
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Про окремі питання діяльності здо у 2022-2023 навчальному році» (№ 1/8504 від 27.07.2022)
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників» (№ 1/6887-22 від 22.06.2022)
 • ЛистМіністерства освіти і науки України «Щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному зі збройною агресією російської федерації на території України» ( № 1/6885-22 від 22.06.2022)
 • ЛистМіністерства освіти і науки України «Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в здо в літній період» ( № 1/6894-22 від 22.06.2022)
 • ЛистМіністерства освіти і науки України «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України» (№ 1/6267-22 від 10.06.2022)
 • ЛистМіністерства освіти і науки України «Про методичні рекомендації впровадження професійного стандарту керівника (директора) закладу дошкільної освіти» (№ 1/6015-22 від 03.06.2022)
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні» (№ 1/5119-22 від 13.05.2022)
 • Лист Міністерства освіти і науки України"Про методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками  освітнього процесу в  закладах дошкільної освіти з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводженняв надзвичайних ситуаціях (№1/4428-22від 25.04.2022)
 • Лист МОН «Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій»(№ 1/3872-22від 04.04.2022)
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні» (№ 1/3845-22 від 02.04.2022  )
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб» (№ 1/3475-22 від 17.03.2022)
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2022 році» ( № 1/3454 від 15.03.2022)
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо запобігання виникненню пожеж» (№ 1/2794 від 18.02.2022)
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Про атестацію педагогічних працівників» (№ 1/2338 від 10.02.2022)
 • ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів»
 • Лист Міністерства освіти і науки України"Про визначення рівня підтримки у дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають дошкільну освіту в інклюзивних групах" (№1/23180-21від 30.12.2021)
 • Лист Міністерства освіти і науки України"Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році" (№1/9-406від 10.08.2021)
 • Лист МОН "Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р."(№ 1/9-363від 16.07.2021)
 • Лист Міністерства освіти і науки України"Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік" (№1/9-344від 07.07.2021)
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо сприяння розвитку мережі закладів дошкільної освіти (відділень, груп) різних типів та форм власності та незалежного фінансування галузі дошкільної освіти» (№ 1/9-337 від 29.06.2022)
 • Лист Міністерства освіти і науки України"Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти" (№1/9-148від 16.03.2021)
 • Лист Міністерства освіти і науки України"Щодо безкоштовного харчування дітей в закладах дошкільної освіти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб" (№1/9-50від 22.01.2021)
 • Лист  Міністерства освіти і науки України"Щодо зміни установчих документів закладу дошкільної освіти" (№6/60-21від 21.01.2021)
 • Лист Міністерства освіти і науки України "Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)"(№ 1/9-436від 14.08.2020)
 • Лист Міністерства  освіти і науки України «Щодо організації діяльності закладів дошкільноїосвіти у 2020-2021 навчальномуроці» (№ 1/9-411 від 30.07.2020)
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти» (№ 1/9-348 від 25.06.2020)
 • Лист  Міністерства освіти і науки України"Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини"(№ 1/9-328від 16.06.2020)
 • Лист ІМЗО "Щодо проведення Всеукраїнського моніторингового дослідження "Надання допомоги дітям, постраждалим від військових дій і внутрішньо переселеним особам в діяльності психологічної служби"(№ 22.1/10-1065від 25.05.2020)
 • Лист Міністерства освіти і науки України  «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти» (№ 1/9-269 від 22.05.2020)
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину» (№ 1/9-219 від 23.04.2020)
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо запровадження карантину для усіх типів закладів освіти» (№ 1/9-154 від 11.03.2020)
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо збору даних про заклади дошкільної освіти за формою 85-к до інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» (№ 1/9-37 від 22.01.2020)
 • Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками" (№1/9-766від 12.12.2019)
 • Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти" (№1/9-765від 12.12.2019)
 • Лист Міністерства освіти і науки України"Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти" (№1/9-750від 09.12.2019)
 • Лист Міністерства освіти і науки України"Щодо порядку запровадження системи НАССР у закладах дошкільної освіти (№1/9-552від 05.09.2019)
 • Лист Міністерства освіти і науки України"Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України"(№ 1/9-477від 24.07.2019)
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019-2020 навчальному році» (№ 1/9-419 від 02.07.2019)
 • Лист Міністерства освіти і науки України"Щодо порядку зарахування дітей до інклюзивних та спеціальних груп ЗДО" (№1/9-235від 10.04.2019)
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти (№ 1/11-1491від 14.02.2019)
 • Лист Міністерства освіти і науки України"Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти" (№ 1/9-691  від 13.11.18)
 • Лист ІМЗО "Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей"(№ 1/9-656від 30.10.2018)
 • Лист Міністерства освіти і науки України "Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України"(№ 1/9-529від 05.09.2018)
 • Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо відрахування вихованців закладів дошкільної освіти» (№ 1/9-392 від 15.06.2018)
 • Лист Міністерства освіти і науки України"Про підготовку аналітичної довідки щодо діяльності психологічної служби у системі освіти України"(№ 1/9-252від 20.04.2018)
 • Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти" (№ 1/9-249 від 19.04.2018)
 • Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами" (№ 1/9-561від 20.10.2016)
 • Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах" (№ 456від 02.09.2016)
 • Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах" (№ 454  від 02.09.2016)
                          Програми за якими працював  заклад освіти у 2022-2023 навчальному році:
1    Базовий компонент дошкільної освіти (науковий керівник Піроженко Т.О., наказ МОН від 12.01.2021 № 33)
комплексна:                                                                                                                                                                             2  Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років (науковий керівник Огнев’юк В.О., Лист ІМЗО від 14.07.2020 № 22.1/12-Г-572, Лист МОН від 23.07.2020 № 1/11-4960

                                                         Парціальні  програми:

1  «Радість творчості», програма художньо-естетичного  розвитку дітей раннього та дошкільного віку  (авт. Борщ Р.М., Самойлик Д.В.).

2   «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основи здоров`я та

     Безпеки жттєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л.В.).               

3   «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному

     навчальному закладі (авт. Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.).

4   «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та  

    дошкільного віку (авт. Єфименко М.М.).

5    «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного  

     віку (Л.Лохвицька).

6   «Дитяча хореографія» програма роботи хореографічного гуртка  (А.Шевчук).

7  «Мудрі шахи» програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку грі в шахи (В.В.Семизоро

8   «Петриківський первоцвіт» Комплект навчальної літератури: альбом майбутнього художника, 5-й рік життя, 6-й рік життя. Купрієнко В.І., Міхіна Н.О., Корінько І.Б. та ін. укр. Мандрівець

 

              Режим роботи закладу освіти затверджено наказом директора, схвалено на засіданні педагогічної ради та враховує потреби учасників освітнього процесу. Розклад навчальних занять у закладі  сформовано відповідно до комплексної програми «Дитина» та Наказу «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності» (Міністерство освіти і науки України № 446 від 20.04.2015). Педагоги враховували допустиму тривалість занять під час планування.

           В залежності від освітніх ліній та напряму роботу, педагоги проводили  тематичні,  інтегровані заняття. Заняття було провідною, але не єдиною формою навчання дітей. На заняттях подавався  основний зміст програми, який знаходив своє продовження в іграх, пошуково-дослідницькій діяльності. Паралельно із стандартними методиками, педагоги  використовували і  різноманітні ігрові, інноваційні  технології. Не дуже ефективно використовувався  та  впроваджувався   у роботі з дітьми метод проектів. 

Річний план роботи 2022-2023 навчального року передбачав вирішення колективом таких завдань:

1  Формування інноваційної культури педагога , як важливого чинника забезпечення якісної освіти, реалізації державних освітніх ініціатив,творчого та гармонійного розвитку особистості дошкільника.
2 Сприяти формуванню у дітей дошкільного віку патріотичних почуттів та національної свідомості засобами народознавства.
3    Формування психологічної зрілості та готовності до навчання у школі.
            Центром методичної роботи в закладі дошкільної освіти є методичний кабінет, робота якого регламентується Примірним положенням про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (Наказ МОН України № 372 від 16.04.2018)
Робота методичного кабінету була спрямована на підготовку  достатньо теоретичної  інформаційної та матеріальної бази щодо даних завдань, а також на розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу педагогів; підвищення педагогічної культури; розвиток спеціальних умінь та навичок і все це на принципах доступності, індивідуалізації, диференціації та безперервності.
              Наповнення кабінету  задовольняє потреби педагогів в професійному самовираженні й саморозвитку. Насиченість та змістовність матеріалів дає можливість ефективно проводити інформаційно-довідкову роботу з педагогами. Матеріали поповнювалися  відповідно до завдань, які реалізовувалися  колективом закладу дошкільної освіти протягом  2022-2023навчального року.
             Спрямовуючи  освітній процес на  виконання пріоритетних завдань,  протягом 2022-2023 навчального року були проведені такі форми методичної роботи,  як :
·засідання педагогічних  рад:
 • «Дистанційна робота для дошкільників в умовах військового стану» (07.11.2022)
 • «Українські традиції як засіб формування в дітей відчуття приналежності до своєї країни» (01.09.2022)
 • «Формування інноваційної культури педагога як важливого чинника у реалізації Державних ініціатив, творчого та гармонійного розвитку особистості дошкільника» (31.05.2023)
·семінари-практикуми :
 • «Дистанційна робота в КЗДО в умовах військового стану» (05.10.2022)
 • «Сучасні напрями роботи з батьками у формуванні особистісної компетентності дитини» (25.01.2023)
·майстер-класи :
 • «Краса і мудрість народної іграшки»
 • «Народні рухливі ігри в житті сучасної дитини» (09.02.2023)
·підготовлені методичні рекомендації :
 • «Зміст та завдання формування мовленнєвого етикету у дошкільників»;
 • «Ознайомлення дітей з народознавством в умовах КЗДО»;
 • «Планування фізкультурно-оздоровчої роботи з використанням ігор з елементами спорту»
·здійснено тематичне вивчення:
 • «Організація народознавчої роботи  з дітьми дошкільного віку»
 • «Стан роботи з патріотичного виховання»
            Педагоги брали участь у колективних переглядах та показах занять з народознавства, організації ігор з елементами спорту  під час яких мали змогу показати свій рівень професійної компетентності та педагогічну майстерність, поділилися  досвідом використання ефективних форм, методів і прийомів організації освітнього процесу своєї вікової категорії. В усіх вікових групах була організована навчально-пізнавальна діяльність відповідно до програмових завдань. Педагоги заохочували дошкільнят до критичного мислення, творчості, винахідливості, оцінювали конкретні досягнення дітей.
            У закладі дошкільної освіти для підвищення професійного рівня педагогічних працівників використовувалися також індивідуальні  форми роботи – консультації.  Консультації надавалися  педагогам  з основних напрямів освітньої роботи, з актуальних проблем педагогіки,  за індивідуальними запитами, групові консультації за такими темами:
 • «Використання квест технологій  в освітньому просторі» (16.01.2023)
 • «Морально-патріотичне виховання особистості в педагогічній спадщині В.Сухомлинського»(07.11.2022)
 • «Професійне мовлення педагогів» (31.05.2023)
             Важливим аспектом методичної роботи закладу було створення умов для адаптації та успішної роботи молодих педагогів. В закладі освіти розроблено план роботи з молодими педагогами, який спрямований на становлення молодого спеціаліста, як суб’єкта професійної діяльності, освоєння ним основ педагогічної майстерності.
            З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу  придбано новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти педагоги опрацьовували протягом навчального року.
             Метою моніторингу є вивчення стану реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти, стану організації освітнього процесу в закладі освіти. Отримавши об’єктивну інформацію , провівши порівняльний аналіз фактичних результатів освітньої діяльності, було заплановано розвиток якості освіти вимогам Державних стандартів та освітніх програм.
             Відповідно до річного плану роботи закладу освіти,  було проведено частково  моніторинг рівня компетентностей дітей в усіх вікових групах: початковий (вересень 2022), поточний (січень 2023), підсумковий (травень 2023).
Матеріали щодо організації і проведення моніторингу: показники досягнень дітей, діагностичний інструментарій, методику обстеження, характеристику рівнів засвоєння програмових вимог було взято із методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» (упоряд. Шаповал Н.М., Левченко В.О. та інші – 3-тє вид., зі змін. – Тернопіль: Мандрівець, 2021).
           Обстеження здійснювалося за основними напрямами Базового компоненту : «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі мистецтва», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».
Результати моніторингового вивчення рівня досягнень дітей за 2022 – 2023 навчальний рік в закладі освіти свідчать:
 • освітня лінія «Особистість дитини» - більшість дітей  має середній рівень засвоєння. Діти мають уявлення про основні засоби загартування, користуються предметами за призначенням, намагаються бути охайними, уміють правильно вживати їжу; основні рухи під час ранкової зарядки виконують правильно, на середньому рівні обізнані належністю до статі, не завжди регулюють власну поведінку в різних видах діяльності;
 • освітня лінія «Дитина в соціумі» -   дошкільники добре знають імена батьків та членів родини. Мають уявлення, що батьки це найрідніші люди, які про них піклуються, знають, що бабуся і дідусь також частина родини, називають предмети домашнього вжитку, мають елементарні уявлення про працю дорослих удома і в дитячому садку, більшість дітей використовують за призначенням предмети й іграшки. Діти володіють елементарними морально-етичними нормами міжособистісних взаємин, не завжди дотримуються їх під час гри;
 • освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» -  лише45 %дітей мають достатній рівень засвоєння. Розрізняють і називають рослини найближчого оточення, розрізняють тварин і їх дитинчат, зовнішню будову, живлення. Мають бажання берегти природу, робити позитивні вчинки;
 • освітня лінія «Дитина у світі мистецтва» - діти розуміють зміст художніх творів, відповідають на нескладні запитання за змістом, правильно оцінюють поведінку героїв, але деяким дітям важко вдається декламувати вірші на пам’ять. На середньому рівні володіють різними техніками малювання, завдання з аплікації та ліплення виконують разом із дорослим. Виконують таночки за показом хореографа, спів викликає труднощі, співають разом з музичним керівником;
 • освітня лінія «Гра дитини» - діти уміють використовувати іграшки за призначенням, намагаються дотримуватися ігрового партнерства;
 • освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» - діти порівнюють величину предметів з допомогою дорослого , більшість дітей розрізняють геометричні фігури, погано орієнтуються в частинах доби, лічать у межах свого віку. У більшості дітей виникають труднощі визначати просторове розташування предметів відносно свого тіла;
 • освітня лінія «Мовлення дитини» - діти уміють слухати звуки навколишнього середовища, добре імітують звуки тварин і птахів. За допомогою педагога складають прості речення, розуміють мовлення дорослих. Діти розуміють запитання і відповідають на них з допомогою дорослого, намагаються вживати у розмові з дорослими й однолітками слова ввічливості.
           З огляду на це постає потреба у 2023-2024 навчальному році проводити цілеспрямовану роботу з розвитку зв’язного мовлення дітей, забезпечення належних умов засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях, що в свою чергу надасть дітям можливість для  пізнавального розвитку. Разом з тим слід звернути увагу на  розвиток сенсорно – пізнавальних, логіко – математичних та дослідницьких навичок дитини.
             Робота практичного психолога  проводилася згідно  плану закладу освіти та плану психолога.
Психолог у своїй роботі  керується нормативно-правовою базою (перелік вище) та Етичним кодексом психолога (20.12.1990)
Визначальними напрямками в роботі були:
·психологічний супровід адаптації дітей до умов закладу дошкільної освіти;
·психологічна готовність старших дошкільників до навчання в школі;
·робота з дітьми з особливими освітніми проблемами;
·підвищення психологічної культури педагогів та батьків.
              Організація роботи практичного психолога передбачала роботу з батьками, педагогами та дітьми.
Робота з батьками включала в себе:
 • рекомендації щодо подолання дитячих страхів
 • групову консультацію «Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами»
 • поради для батьків «Негативний вплив сучасного інформаційного простору на психічне та фізичне здоров’я дитини»
 • а також індивідуальні консультації за запитом.
Робота з педагогами передбачала такі форми роботи, як участь:
 • групову консультацію  «Створення умов для психологічного комфорту дитини у дитячому садку в умовах воєнного стану» (06.09.2022)
 • групову консультацію «Як говорити з дітьми про війну?» (11.10.22)
 • а також проведення індивідуальних консультаційщодо організації психологічного комфорту дітей у групах,допомога в підборі методів та прийомів роботи з тривожними, гіперактивними та імпульсивними дітьми.
В січні-лютому були проведені міні-тренінги для педагогів «Профілактика та подолання емоційного вигорання» під час яких  навчилися психологічній саморегуляції, трансформувати негативні переживання в позитивні емоційні стани, набули впевненості в собі.
           На час воєнного стану як батькам, так і педагогам надавалася психологічна підтримка. Були запропоновані: онлайн-платформа «Розкажи мені» , телеграм-канали «Психологічна підтримка», «Психолог на зв’язку», «Підтримай дитину», які безкоштовно здійснюють інформаційне та кризове дистанційне консультування.
Робота з дітьми: діагностична  та корекційно-розвиткова.
            Метою діагностичної роботи в закладі освіти є виявлення індивідуальних особливостей дітей, причини порушень в їх психологічному розвитку. У здійсненні психодіагностики застосовувалися методики, які повністю відповідають основним вимогам до психодіагностичного методу та  етичним принципам. Психодіагностичні методики носили розвивальний характер і вже в процесі їх використання приводили до позитивних змін в особистості дошкільників.
Діагностичний мінімум, який був проведений в закладі освіти:
 • адаптація дитини до дошкільного закладу (вересень-жовтень);
 • емоційна сфера (дослідження тривожності) (жовтень-грудень);
 • пізнавальна сфера (жовтень-грудень);
 • готовність до навчання в школі (квітень-травень).
Отримані, в процесі досліджень, результати зафіксовані в протоколах, статистичному та аналітичному звітах практичного психолога.
            Корекційно-розвиткова  робота з дошкільниками проводилася  за результатами діагностики, за запитом батьків і вихователів.Основні форми такої роботи:  індивідуальна. Під час занять використовувалися розвивальні  вправи та ігри.
Програми за якими працювала практичний психолог :
1  Розвиток емоційної сфери, пізнавальних психічних процесів. Соціалізація старших дошкільників. Корекційно-розвиткові програма  Камінська  О. // Психолог дошкілля. – 2010. - № 2.
2  Інтелектуальна мозаїка (програма занять для дітей старшого дошкільного віку та першокласників), Прищепа Т.  Психолог. – 2008. - № 46-47.
3   Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і науки України від 11.09.2013 № 1/11-13887)

          Одним із важливих питань освітнього процесу є забезпечення охорони життя і здоров’я дітей та працівників закладу. В закладі освіти проводилися тижні безпеки, під час яких охоплювалися всі напрями безпеки: дорожньо-транспортна, пожежна, безпека в побуті, на вулиці. Педагоги надсилали до батьківських чатів пам’ятки : «Безпечна зима», «Дорожня абетка», «Небезпечні предмети в побуті».  Дошкільникам показували мультфільми «Небезпечні забавки лисенятка Фредді», «Мудрі казки тітоньки Сови», відео, створювали ігрові ситуації, влаштовували театралізовану діяльність, проводили бесіди . Відповідальні особи вчасно проводили інструктажі та навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності, ознайомлювали з нормативними документами відповідно до безпеки. Результат роботи – відсутність травматизму дітей та працівників.

Вся медична робота у закладі освіти повинна бути спрямована на зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей. Медична сестра повинна контролювати санітарний стан приміщення, якість харчування, слідкувати  за станом здоров’я дітей кожен день та надавати  першу медичну допомогу при потребі. У дошкільному закладі протягом навчального року медична робота проводилась відповідно дистанційному режиму роботи закладу  та наявності вакансії медичної сестри.

 

Санітарно-просвітницька  робота проводилась педагогічними  працівниками :

 • З дітьми :
 • бесіда «Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати» (вересень);
 • бесіда «Як правильно мити руки» (листопад).
 • З педагогами:
 • консультація «Санітарно-гігієнічні вимоги під час карантину в закладі дошкільної освіти» (вересень).
 • З  техперсоналом :
 • бесіда «Використання дезінфікуючих засобів ».
 • З  батьками :
 • онлайн-консультація «Профілактика простудних захворювань» (жовтень);
 • пам’ятка «Харчування дітей вдома» (грудень).

Організація розвиваючого та освітнього простору вихованців та забезпечення їх методичним матеріалом здійснювалась у відповідності до «Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти» (МОН України № 1633 від 19.12.2017). Розвивальний простір організовано відповідно до програми розвитку «Дитина», а також є функціональним, динамічним та різноманітним. Групові приміщення повністю забезпечені твердим та м’яким інвентарем, відповідають санітарно-гігієнічним нормам та сучасним вимогам щодо естетичного оформлення та облаштування.

               Організація харчування до початку дистанційного режиму роботи  закладу дошкільної освіти здійснювалась відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних закладах (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227) та на виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (від 22.11.2004 №1591).З метою забезпечення якісної організації харчування по закладу своєчасно оновлена нормативно-правова база, видані накази, призначені відповідальні за організацію харчування відповідно до листа МОН України від 05.09.2019 № 1/9-552 «Щодо порядку запровадження НАССР у закладах дошкільної освіти»  та придбано спеціальне обладнання.

               У КЗДО  до 24 лютого 2022 року було організоване триразове харчування. Страви видавалися дітям згідно з графіком. Примірне двотижневе меню складено на літньо-осінній та  зимово- весняний періоди року з урахуванням забезпечення сезонними продуктами, погоджено з Держпродспоживслужбою. Відповідно до примірного двотижневого меню та картотеки страв,  старшою медичною сестрою спільно з кухарем та комірником щодня складалося меню-розклад на наступний день, вчасно погоджувалося та затверджувалося керівником закладу. Проводилась роз’яснювальна робота серед батьків про особливості організації харчування дітей у різні пори року та інші питання з даної проблеми.  У 2022-2023 навчальному році харчування дітей у дитячому садочку було відсутнім через дистанційний режим роботи.

Таким чином, річний план за 2022 – 2023 навчальний рік був реалізований.

Завданнями освітнього процесу на 2023-2024 навчальний рік стануть:

1    Поліпшити роботу над формуванням зв’язного мовлення, використовуючи різні види діяльності дошкільників.

2  Сприяти розвитку логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку під час усіх форм педагогічної взаємодії.

3  Продовжувати формувати у дітей дошкільного віку патріотичні почуття та національну свідомость засобами народознавства у різних видах діяльності

4  Підвищити якість освітнього процесу з дітьми з питань захисту життя, формування культури безпеки й норм поведінки у надзвичайних ситуаціях.

 

 

РОЗДІЛ   2

Діяльність структур колегіального управління

форма проведеного заходу

тема

зміст заходу

термін проведення

Відповідальний, посада, прізвище

примітка

2.1   Загальні збори колективу

Загальні збори колективу

Звітування керівника перед педагогічним колективом та батьківською громадськістю

30.05.2024

Директор

 

Презентація

 2.2    Виробничі наради

Виробнича нарада № 1

1. Про підсумки літньої оздоровчої кампанії.

2. Готовність закладу освіти до  нового навчального року.

3. Про виконання правил внутрішнього трудового розпорядку в КЗДО.

4. Про дотримання працівниками правилам пожежної безпеки та охорони праці.

5. Про організацію роботи в умовах воєнного стану.

6. Затвердження графіків роботи працівників  КЗДО.

 

02.09.2023

Директор

Вихователь-методист

 

 

Протокол

Виробнича нарада № 2

 1. Про ознайомлення з Планом основних заходів з питань цивільного захисту, охорони праці, безпеки життєдіяльності в ЗДО на 2023 рік відповідно до розпорядження КМУ від 28.12.2021№1742-р. «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2022 рік».

 2. Алгоритм дій керівника та працівників закладу освіти під час загрози виникнення або виникнення НС.

 3.  Про підготовку до Дня Соборності Укра

24.01.2024

Директор

Вихователь-методист

Протокол

Виробнича нарада № 3

1. Підсумки роботи за 2023-2024 навчальний рік.

2.Підготовка ЗДО до літнього оздоровчого періоду.

3. Про дотримання працівниками правил пожежної безпеки та охорони праці.

24.05.2024

Директор

Вихователь-методист

Вихователь-методист

Протокол

2.3   Адміністративні наради

Адміністративна

нарада

- Про атестацію педагогічних працівників

- Методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях. Лист МОН від 25 квітня 2022 р. № 1/4428-28 (Лист додається)

- Про проведення Тижня безпеки життєдіяльності  дитини

жовтень 2023

Вихователь-методист

 

 

Адміністративна

нарада

-Про підготовку до опалювального сезону та виконання заходів щодо економії енергоносіїв

- Про санітарний стан всіх приміщень  КЗДО.

- Про організацію та проведення Тижня

безпеки дорожнього руху

листопад 2023

Завгосп

 

Вихователь-методист

 

 

Адміністративна

нарада

-  Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні. Лист МОН №15735-22 від 30 травня 2022р.

- Про дотримання працівниками правил пожежної безпеки та охорони праці

грудень 2023

Вихователь-методист

Завгосп

 

Адміністративна

нарада

- Про методичні рекомендації МОН «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій» від 04.04.2022 у№1/3872-22

-  Про якість освітнього процесу у вікових групах

 

 

лютий 2024

Вихователь-методист

 

Адміністративна

нарада

-  Про дотримання працівниками закладу мовного законодавства.

- Про участь батьків у дистанційному навчанні дітей.

 

 

березень 2024

Вихователь-методист

Завгосп

 

2.4    Педагогічні ради

Педагогічна рада № 2

Формування зв’язного мовлення у дошкільників

1. Результати виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

2. Про стан роботи з розвитку зв’язного мовлення дітей у всіх вікових групах.

3. Мовленнєве середовище в закладі освіти.

4. Сучасне заняття з розвитку мовлення.

5. Виразне мовлення педагогів – шлях до збагачення мовлення дітей .

23.11.2023

Директор

 

 

Вихователь-методист

 

Вихователь

 

Вихователь-методист

Вихователь

 

Протокол

Педагогічна рада № 3

Формування математичної компетентності дошкільників під час усіх форм педагогічної взаємодії

1.Результати виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

2. Про стан роботи з логіко-математичного розвитку дітей у всіх вікових групах.

3. Інтеграція в математичній освіті дошкільників.

4.Педагогічна майстерня «Математичні знахідки».

 

22.02.2024

Директор

 

 

Вихователь-методист

 

 

Вихователь

 

 

 

 

Протокол

Педагогічна рада № 4

Українські традиції як засіб формування в дітей відчуття приналежності до своєї країни

1. Результати виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

2.Підсумки навчально-виховної роботи закладу за навчальний рік.

3. Про стан роботи з патріотичного виховання дошкільників.

4. Календарна обрядовість у роботі з дітьми.

5. «Відкритий мікрофон»: ознайомлення, обговорення та затвердження плану роботи на літній оздоровчий період.

23.05.2024

Директор

 

 

Вихователь-методист

 

Вихователь-методист

 

Вихователі

 

Обговорення

Протокол

2.5   Атестаційна комісія

Створити атестаційну комісію

до 16.09.2023

Директор

 

 

 

Оформлення атестаційного куточка

до 07.10.2023

Вихователь-методист

 

Прийом заяв від педагогів на позачергову атестацію.

до 20.12.2023

Секретар

 

 

Засідання атестаційної комісії № 1

- ознайомлення з новим Положенням про атестацію педагогічних працівників (09.09.2022 № 805)

-ухвалення складу атестаційної комісії;

- розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії

- затвердження графіка роботи атестаційної комісії

11.10.2023

Директор

члени атестаційної комісії

 

Протокол

Засідання атестаційної комісії № 2

- ознайомлення з наказом УО «Про атестацію педагогічних працівників в 2023-2024 н. р.»;

- ознайомлення із списком педагогів ,які проходять атестацію в 2023-2024 навчальному році;

- розгляд заяв на атестацію в 2023-2024 навчальному році;

- затвердження індивідуальних графіків вивчення педагогічної діяльності педагогів, які атестуються

 13.10.2022

Голова АК,

члени атестаційної комісії

 

 

Протокол

Засідання атестаційної комісії № 3

-  розгляд атестаційних матеріалів, результатів вивчення роботи педагогічних працівників, які атестуються

17.03.2024

Директор

 

Протокол

Засідання атестаційної комісії № 4

- ознайомлення з рішенням атестаційної комісії;

- видача атестаційних листів4

26.03.2024

Секретар

 

Відкриті перегляди

- перегляд (дистанційно) різних форм роботи з дітьми у педагогів, які атестуються

10.10.2023-15.03.2024

Директор

Вихователь-методист

 

Вивчення педагогічного досвіду педагогів, що атестуються, відповідно до вимог кваліфікаційних категорій.

до 10.03.2024

Атестаційна комісія

Критерії оцінювання

Оформити документи з атестації

до 01.04.2024

Секретар

 

Атестаційні листи , накази

2.6   Комісія з харчування (при умові відкриття закладу)

Створити комісію з організації харчування

03.01.2024

Директор

Наказ

Консультації,

пам’ятки

Проводити інформаційно-просвітницьку роботу з батьками щодо харчування дітей

01.09.2023-24.05.2024

Старша медсестра

 

2.7   Комісія з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Створити комісію з охорони праці та безпеки життєдіяльності

03.01.2024

Директор

 

Наказ

Перевірка

приміщень закладу освіти на наявність інструкцій з охорони праці та посадових інструкцій

вересень, 2023

Вихователь-методист

 

Перевірка

закладу та прилеглих до неї території на наявність вибухонебезпечних предметів

щоденно

Завгосп

 

 

Перевірка

найпростішого укриття на наявність запасів води , засобами захисту, аптечкою

щоденно

Завгосп

 

 

Перевірка

Оформити акти з охорони праці:

- Акт загального технічного огляду будівлі і споруд;

- Акт-дозвіл на проведення занять у спортивному залі;

- Акт-дозвіл на випробування спортивного обладнання

до 02.09

Вихователь-методист

 

Акти

Консультації,

пам’ятки

Безпека життєдіяльності в умовах воєнного стану

Інформаційно-просвітницька робота з батьками щодо безпеки життєдіяльності

01.09.2023-24.05.2024

Вихователь-методист

 

 

Заняття

Збереження життя та здоров’я в умовах війни та надзвичайних ситуацій.

Надання домедичної допомоги.

Провести з працівниками закладу

12.10.2023

Вихователь-методист

 

 

 

Старша медсестра

 

Заходи

Тиждень безпеки дорожнього руху

Різні активності, під час яких діти матимуть змогу закріпити знання та попрактикуватися застосовувати їх на практиці

13.11 -17.11.2023

20.05-24.05.2024

Вихователь-методист

 

План

Заходи

Тиждень безпеки життєдіяльності

16.10 -           20.10.2023  15.04.-19.04.2024

Вихователь-методист

 

План

2.8   Комісія з пожежної безпеки

Створити комісію з пожежної безпеки

02.01.2024

Директор

 

Наказ

Поновити плани евакуації закладу освіти

До 02.09.                                                                                                                                                                                                                                       2024

Вихователь-методист

 

Перевірка

приміщень закладу освіти на наявність інструкцій з пожежної безпеки 

вересень, 2023

Вихователь-методист

 

Перевірка

Оформити акти з пожежної безпеки :

- Акт технічного обслуговування й перевірки внутрішніх пожежних кранів

січень,

серпень, 2024

Завгосп

 

 

Консультації,

пам’ятки

Проводити інформаційно-просвітницьку роботу з батьками щодо пожежної безпеки

Протягом року

Вихователь-методист

 

2.9  Комісія з цивільного захисту

Створити комісію з цивільного захисту

02.01.2024

Директор

Наказ

Об’єктове тренування

Відпрацювати практичні навички з учасниками освітнього процесу відповідно до алгоритму дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги або іншої надзвичайної ситуації

жовтень 2023,

квітень  2024

Директор

 

План

Перевірка

Утримувати у справному стані засоби цивільного захисту

постійно

Завгосп

 

 

2.10  Організація та проведення експертизи цінності документів

Перегляд терміну зберігання документів відповідно до строків зберігання

грудень 2023

- січень 2024

Відповідальний

 

Ведення та зберігання ділової документації відповідно до вимог

постійно

Відповідальний

 

             

 

 

РОЗДІЛ   3

Діяльність методичного кабінету

форма проведеного заходу

тема

зміст заходу

термін проведення

Відповідальний, посада, прізвище

примітка

3.1   Підвищення професійної компетентності

Семінари – практикуми

Семінар-

практикум

Різновиди мовленнєвої взаємодії з дітьми

1. Презентація «Діалогічне мовлення дітей дошкільного віку під час сюжетно-рольових ігор»

2. Інформація «Прийоми розвитку зв’язного мовлення у роботі з предметними та сюжетними картинками»

3. Вправа «Методи мовленнєвої роботи за змістом літературного твору»

26.10.2023

Вихователь-методист

 

 

Вихователь

 

 

 

Вихователь

 

Матеріали до семінару-практикуму

Семінар-

практикум

Застосування інноваційних методик як засіб формування математичних понять і розвитку пізнавального інтересу дошкільників

1. Презентація «Сучасні технології у формуванні логіко-математичної компетенції дошкільників»

2. Майстер-клас «Ефективне застосування блоків Дьєнеша в роботі з дітьми дошкільного віку»

3. Вправа «Палички Кюїзенера – «числа в кольорі».

4. Інформація «практичне моделювання під час розв’язування задач різного типу»

12.01.2024

Вихователь-методист

 

 

Вихователь

 

 

Вихователь

 

Вихователь

 

Матеріали до семінару-практикуму

Семінар-

практикум

Формування мовленнєвої компетентності засобами народознавства

1.  Презентація «Рідна мова – джерело патріотичних почуттів»

2. Вправа «Малі форми усної народної творчості»

3. Вправа «Особливості організації мовленнєвої діяльності на основі народних казок»

14.04.2024

Вихователь-методист

 

Вихователь

 

Вихователь

Матеріали до семінару-практикуму

Консультації

Консультація

Поняття зв’язного мовлення, його види, прийоми

- пригадати педагогам про роль зв’язного мовлення у процесі мовного розвитку у дошкільників

5.10.2023

Вихователь-методист

 

 

Консультація

Мнемотехніка для метематичного розвитку дошкільників

- застосування прийомів мнемотехніки для логіко-математичного розвитку дошкільників;

- визначення завдань, які можна вирішити за допомогою мнемотехніки

13.12.2023

Вихователь-методист

 

 

Консультація

Морально-патріотичне виховання особистості в педагогічній спадщині В. Сухомлинського

- національно-патріотична педагогіка

В. Сухомлинського

- різні види художньо-мовленнєвої діяльності з національно-патріотичного виховання дітей за творами

В. Сухомлинського

10.03.2024

Вихователь-методист

 

 

Майстер-класи

Майстер –

клас

Краса і мудрість народної іграшки

- поглибити та розширити знання педагогів з історії та побутування української народної іграшки;

- підвищити інтерес педагогів до української традиційної іграшки;

- виготовлення традиційної української народної ляльки-мотанки.

07.04.2024

Психолог

 

Матеріали до майстер-класу

Методичні рекомендації

Методичні

рекомендації

Освітні завдання за програмою «Дитина»

- нагадати педагогам про завдання з розвитку мовлення відповідно до програми та вікової категорії

15.09.2023

Вихователь-методист

 

 

Методичні

рекомендації

Зміст педагогічної роботи за розділом «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

- пригадати педагогам про основні завдання та зміст педагогічної роботи з логіко-математичного розвитку

15.12.2023

Вихователь-методист

 

 

Методичні

рекомендації

Ознайомлення дітей з патріотичного виховання

- нагадати педагогам про освітні завдання щодо патріотичного виховання

10.03.2024

Вихователь-методист

 

 

3.2   Розвиток професійної творчості

Відкриті покази

Заняття

Комунікативний розвиток

Зв’язне мовлення (дистанційна робота)

18.01-21.01.2024

Вихователь-методист

 

Протокол

Заняття

Народознавство

Показ ефективних форм  і прийомів роботи під час знайомлення дошкільників із народознавством(дистанційна робота)

04.04-08.04.2024

Вихователь-методист

 

Протокол 

Виставки, конкурси

Конкурс-

виставка

Талановиті ручки

Заохочення до мистецької діяльності, виховання художнього смаку, популяризація української традиційної культури

25.09-06.10.2023

Вихователь-методист

 

Поробки, малюнки, аплікації

Конкурс-

виставка

Ялинка New Style

Збереження хвойних насаджень, популяризація використання вторинних ресурсів, виховання бережливого ставлення до природи

04.12-15.12.2023

Вихователь-методист

 

Поробки

Виставка

 

Хай в серці кожної людини живе любов до України

Заохочення дітей та батьків до національних традицій, виготовлення національного оберегу (атрибуту),  розвиток національного мистецтва

15.02-19.02.2024

Вихователь-методист

 

Поробки

Акція

Подаруй садочку квітку

Заохочення батьків до благоустрою території закладу освіти

Квітень 2024

Вихователь-методист

 

 

Онлайн

фото-виставка

Вишивана моя Україна

Шанобливе ставлення до національного одягу, виховання любові до українського мистецтва

 

19.05.2024

Вихователь-методист

 

Фото

(мобільна версія)

Фото-

виставка

Разом з мамою – найщасливіші миті

До дня матері щирі світлини дітей разом з мамою

 

05.05-10.05.2024

Вихователь-методист

Фото

Виставка

Я йду до школи

Формування у дошкільників позитивного ставлення до школи

25.05-29.05.2024

Вихователь-методист

 

Малюнки

Творча група

Тема : Організація життя закладу освіти відповідно до вимог.

Створити творчу групу

04.09.2023

Директор

 

Наказ

Скласти план  та розподілити завдання між членами творчої групи

04.09.2023

Вихователь-методист

 

План

Вивчення необхідної інформації

вересень 2023 квітень 2024

 

Члени творчої групи

 

Розроблення рекомендацій щодо застосування в практичній діяльності нових знань, колективне обговорення

травень  2024

 

Члени творчої групи

Рекомендації

Узагальнення результатів та формулювання висновків

травень 2023

 

Голова творчої групи

Звіт

3.3    Підвищення кваліфікації

Проаналізувати перспективні плани підвищення кваліфікації педагогів, внести зміни

01.09-08.09.2023

12.02-18.02.2024

 

Вихователь-методист

 

Індивідуальні плани

3.4    Моніторинг якості освіти

 

Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти

 

Скласти план проведення моніторингового дослідження

04.09.2023

Вихователь-методист

 

План

Спостереження,

діагностичні процедури

Початковий

Визначення рівня досягнень дошкільників і постановка конкретних завдань на перспективу

 

18.09-22.09.2023

Вихователь-методист

 

Довідка

Спостереження,

діагностичні процедури

Поточний

Відстеження результатів освітнього процесу з дітьми на певному етапі

 

08.01-12.01.2024

Вихователь-методист

 

Довідка

Спостереження,

діагностичні процедури

Узагальнювальний

Підбиття підсумків життєдіяльності дошкільників за тривалий період, визначення рівня досягнень дітей та виконання освітніх програм

 

11.05-15.05.2024

Вихователь-методист

 

Довідка

Моніторинг професійної компетентності педагогів

Аналіз документів

Освітній

вересень 2023

Вихователь-методист

 

Картотека

Аналіз документів

Атестація педагогічних працівників

вересень 2023

Вихователь-методист

 

Картотека

Аналіз документів

Курсова підготовка

вересень 2023, лютий 2024

 

Вихователь-методист

 

Індивідуальні плани

Спостереження

Участь у конкурсах, заходах

протягом року

Вихователь-методист

 

Грамоти, дипломи

Спостереження

Створення або використання освітніх ресурсів

протягом року

Вихователь-методист

 

 

Спостереження, аналіз документів

Ефективність планування освітньої діяльності

протягом року

Вихователь-методист

 

 

             

 

 

РОЗДІЛ   4

Організаційно-педагогічна діяльність

форма проведеного заходу

тема

зміст заходу

термін проведення

Відповідальний

примітка

4.1    Взаємодія з батьками або законними представниками дітей

 

Скласти списки дітей групи раннього віку та уточнити списки дітей груп дошкільного віку на 2023-2024н.р.

Збір інформації

ДО  15.09.2023

Вихователь-методист

 

 

Залучати батьків до партнерства у створенні належних умов для життєдіяльності та розвитку дітей  у КЗДО

Усі сфери діяльності

Протягом року

Директор КЗДО, педагогічні працівники

 

Консультативна допомога

З метою підтримки різнобічного розвитку дітей дошкільного віку, надання психологічно-педагогічної допомоги батькам продовжити роботу  по наданню консультацій в онлайн-режимі

Консультації

Протягом року

Педагоги КЗДО

 

Просвітницька робота

Проведення просвітницької роботи з батьками з актуальних питань, висвітлення матеріалів роботи з батьками в Classroom

Надання інформації, поради

Протягом року

Вихователі всіх вікових груп

 

Групові батьківські збори

Зміст освітньої діяльності КЗДО в 2023-2024 навчальному році

1.Напрями роботи закладу освіти на 2023-2024 навчальний рік.

2. Розвиток та навчання, виховання дітей відповідно до вимог освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

1.Збереження психічного здоров’я  дітей в умовах воєнного стану.

2.Етапи мовленнєвого розвитку дитини

Вересень-жовтень 2023

 

 

 

Травень 2024

Директор КЗДО

Вихователь-методист

Вихователі

 

 

Директор КЗДО

Вихователь-методист

Вихователі

Протоколи засідань групових батьківських зборів

Безпека життєдіяльності

Тижні безпеки життєдіяльності дитини

Тематичні заняття, виготовлення відеороликів, розвиваючі ігри, розваги тощо

Жовтень 2023

Квітень 2024

Вихователі всіх вікових груп

 

Безпека життєдіяльності

Тижні безпеки дорожнього руху

Тематичні заняття, виготовлення відеороликів, розвиваючі ігри, розваги тощо

Листопад 2023

Травень 2024

Вихователі всіх вікових груп

 

Інтерактивні  форми роботи з ба

Започаткувати  впровадження у спілкування з батьками квести та створити в Classroom  ‘’Батьківське віконечко’’

Створення квестів  та  ‘’Батьківського віконечка’’

Протягом року

Вихователь-методист

Вихователі

 

 

 

 

 

 

 

4.2   Співпраця із закладами СЗШ №16 (за умови відкриття закладу)

План спільних заходів комунального закладу дошкільної освіти № 293 та школою №16

 

Вихователь-методист

 

Додаток В

4.3  Заходи з фізкультурно-оздоровчого та художньо-естетичного циклів

 План заходів фізкультурно-оздоровчого та художньо-ест етичного ціклів

 

Вихователі

Додаток А

 

 

РОЗДІЛ   5

Внутрішня система оцінювання якості освіти

форма проведеного заходу

тема

зміст заходу

термін проведення

Відповідаль

ний, посада

примітка

5.1   Вивчення стану організації освітнього процесу

Тематичне вивчення

Скласти план тематичного вивчення на 2023-2024 навчальний рік

 04.09.2023

Вихователь-методист

 

План

Тематичне вивчення

Стан роботи з розвитку зв’язного мовлення дітей у всіх вікових групах 

Вивчення рівня розвитку зв’язного мовлення дошкільників у різних видах дитячої діяльності в умовах закладу освіти

Жовтень 2023

Вихователь-методист

 

План, довідка

Тематичне вивчення

Стан роботи з логіко-математичного розвитку дітей у всіх вікових групах

Вивчення рівня досягнень дошкільників за освітньою лінією  «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі"та розвивального  математичного середовища у групах

 

Січень 2024

Вихователь-методист

 

План, довідка

Тематичне вивчення

Стан роботи з патріотичного виховання

Вивчення роботи з патріотичного виховання в усіх групах

  Травень 2024

Вихователь-методист

 

План, довідка

Комплексне вивчення (при умові відкриття закладу)

Скласти циклограму комплексного вивчення на 2023-2024 рр.

до 30.08.2023

Вихователь-методист

 

План-циклограма

Комплексне вивчення

Вивчити стан організації життєдіяльності дітей старшої групи

  відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (відповідно до умов військового стану)

Листопад-грудень 2023

Вихователь-методист

 

Довідка, наказ

Комплексне вивчення

Вивчити стан організації життєдіяльності дітей середньої групи  відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (відповідно до умов військового стану)

Березень-квітень 2024

Вихователь-методист

 

Довідка, наказ

Оперативний контроль

Скласти план оперативного контролю

05.09.2023

Вихователь-методист

 

План

Оперативний контроль

Стан ведення ділової документації

Протягом року

Вихователь-методист

 

 

Оперативний контроль

Виготовлення відеороликів занять.

Протягом року

 

Вихователь-методист

 

Оперативний контроль

Робота педагогів в Classroom

Протягом року

Вихователь-методист

 

Оперативний контроль

Проведення музичних свят та розваг

Протягом року

Вихователь-методист

 

 

Оперативний контроль

Робота педагогів в Zoom

Протягом року

Вихователь-методист

 

 

5.2    Вивчення процесів функціонування системи

Скласти план –циклограму  контролю

05.09.2023

Вихователь-методист

 

План

Оперативний контроль

Безпека життєдіяльності

Стан роботи щодо дотримання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці

 

Протягом року

Директор

 

 

Оперативний контроль

Безпека життєдіяльності

Стан загального технічного огляду будівлі і споруд закладу освіти

Протягом року

Завгосп

 

Технічний журнал з експлуата

ції будівлі

 

Оперативний контроль

Безпека життєдіяльності

Стан організації роботи з цивільного захисту

 

Протягом року

Директор

 

 

Оперативний контроль

Безпека життєдіяльності

Стан евакуаційних шляхів та пожежних кранів

Протягом року

Завгосп

 

Журнал перевірки пожежних кранів

 

Оперативний контроль

Медичне обслуговування

Дотримання маркування дитячих меблів відповідно до антропометричних вимірювань дітей  (при умові відкриття закладу)

 

09.2023

 

Старша медсестра  

 

 

Оперативний контроль

Медичне обслуговування

Стан захворюваності дітей (при умові відкриття закладу).

щомісяця

Старша медсестра

 

 

 

 

РОЗДІЛ   6

Адміністративно-господарська діяльність

форма проведеного заходу

тема

зміст заходу

термін проведення

Відповідальний, посада,

примітка

6.1   Забезпечення матеріально-технічних та навчально-методичних умов

Підготувати приміщення до функціонування

до 01.09.2023

Директор

 

Акт

Забезпечити достатньою кількістю та відповідну якість засобів індивідуального захисту, робочого інвентарю, миючих та дезінфікуючих засобів

до 02.09.2023

Завгосп

 

 

Підготувати приміщення до зимового періоду

до 01.11.2023

Завгосп

 

 

Організувати весняні роботи з благоустрою та озеленення території ЗДО

до 15.04.2024

Завгосп

 

 

Підготувати ігрове обладнання та ігрові майданчики до літнього періоду

травень 2024

Завгосп

 

 

6.2   Інструктажі з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (відповідно до умов військового стану)

Провести інструктажі з охорони праці

повторний:

 

для педагогічних працівників(при умові відкриття закладу)

- «Інструкція з охорони праці вимог безпеки підчас проведення спортивно-масових заходів у КЗДО»;

- «Інструкція з охорони праці під час проведення екскурсій з дітьми»;

- «Інструкція з охорони праці під час проведення занять з фізичної культури і спорту»;

- «Інструкція з охорони праці під час організації прогулянки»;

- «Інструкція з охорони праці під час робіт на ксероксі»;

«Інструкція з охорони праці при експлуатації музичного центру»;

-Інструкція з охорони праці  щодо надання першої долікарської допомоги».

для технічного персоналу

- «Інструкція з охорони праці старшої медичної сестри»;

- «Інструкція з охорони праці комірника»;

- «Інструкція з охорони праці кастелянки»;

- «Інструкція з охорони праці помічника вихователя»;

- «Інструкція з охорони праці підсобного робітника»;

- «Інструкція з охорони праці для машиніста прання білизни»;

- «Інструкція з охорони праці прибиральниці службових приміщень»;

- «Інструкція з охорони праці робітника по обслуговуванню»;

- «Інструкція з охорони праці двірника»;

- «Інструкція з охорони праці сторожа»;

- «Інструкція з охорони праці при виконанні робіт  пов’язаних з миттям, протиркою вікон та стін, роботою з пилососом»;

- «Інструкція з охорони праці щодо дотримання правил техніки безпеки для робітників під час проведення ремонтних робіт»;

- «Інструкція з охорони праці в електрощитовій»;

- «Інструкція з охорони праці під час експлуатації пральної машини»;

- «Інструкція з охорони праці при роботі водонагрівачем (бойлером)

січень,

серпень

2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень,  серпень

2024

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завгосп

Журнал реєстрації інструкта

жів з питань охорони праці

6.3   Санітарно-просвітницька робота з усіма учасниками освітнього процесу

Консультація

Санітарно-гігієнічний режим у закладі дошкільної освіти

для працівників закладу

10.2023

Старша медсестра

 

 

Консультація

Профілактика інфекційних захворювань

для батьків

11.2023

Старша медсестра

 

 

Поради для батьків

Раціональне харчування дітей

для батьків

02.2024

Старша медсестра

 

 

6.4   Організаційні критерії та індикатори для само оцінювання освітні і управлінських процесів КЗДО

 

Вимога/ правило організації освітніх і управлінських процесів у КЗДО

Критерії оцінювання

Індикатори  оцінювання

Методи збору інформа

ції

 Відмітка

 

Відповідальний

 

Створення комфортних, безпечних та нешкідливих умов розвитку виховання , навчання  дітей та праці

Будівлі , приміщення, споруди, обладнання і територія КЗДО є безпечними , доступними і комфотними

Улаштування території  закладу дошкільної освіти  та розташування основних приміщень є раціональним та безпечним

Акт обстежен

ня

 

 

Завгосп

 

6.5   Напрям оцінювання «Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошквльного віку , набуття нею життєвого соціального досвіду»

 

Вимога/ правило організації освітніх і управлінських процесів у КЗДО

Критерії оцінювання

Індикатори  оцінювання

Методи збору інформа

ції

 Відмітка

 

Відпові

дальний

 

Дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти

У КЗДО реалізується Базового компонента дошкільної освіти 

Організація освітнього процесу у КЗДО сприяє набуттю дитиною різних компетентностей відповідно до освітніх ліній , визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти

Розклад занять у вікових групах

 

 

Вихователь-методист

 

 

6.6  Напрям оцінювання «Фахова діяльність педагогічних працівників КЗДО»

 

Вимога/ правило організації освітніх і управлінських процесів у КЗДО

Критерії оцінювання

Індикатори  оцінювання

Методи збору інформа

ції

 Відмітка

 

Відпові

дальний

 

Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності та якість організації освітнього процесу

Педагогічні працівники планують свою діяльність , аналізують свою результативність 

Форми та види планів педагогів з організації освітнього процесу у КЗДО розглядаються та схвалюються педагогічною радою

Протокол педради

 

 

Вихователь-методист

 

6.7   Напрям оцінювання «Управлінські рпроцеси КЗДО»

 

Вимога/ правило організації освітніх і управлінських процесів у КЗДО

Критерії оцінювання

Індикатори  оцінювання

Методи збору інформа

ції

 Відмітка

 

Відпові

дальний

 

Ефективність  кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

Директор  КЗДО формує штат закладу відповідно до штатних нормативів та типу закладу

У КЗДО укомплектовано кадровий склад (наявність/відсутність вакансій)

Штатний розклад

 

 

Директор

                         

 

 

 

ДОДАТОК   А

План заходів фізкультурно-оздоровчого та художньо-естетичного циклів

№ з\п

Назва заходу

Дата

Відповідальний

В е р е с е н ь

1

Свято «Дитячий садок кличе діток» 

01.09.2023

Музичний керівник

2

Фізкультурна розвага «Овочеві перегони»

07.09.2023

Вихователі

3

Розвага «Ми малята-дошкільнята»(до дня дошкільника)

14.09.2023

Музичний керівник

4

День здоров’я

28.09.2023

Вихователі

Ж о в т е н ь

1

Музична казка «Кольори для осені»

05.10.2023

Музичний керівник

2

Фізкультурна розвага «Ми – маленькі козачата»

12.10.2023

Вихователі

3

Лялькова вистава «Котик і півник» (до тижня безпеки)

19.10.2023

Музичний керівник,                               Вихователі група № 5,6

4

День здоров’я

26.10.2023

Вихователі

Л и с т о п а д

1

Свято «Осінь фрукти нам дарує» (середні групи)

Свято «Осінь-чарівниця»  (старші групи)

02.11.2023

Музичний керівник

2

Вистава (за укр. нар. казкою «Зимівля звірів»)

«Як звірі зимували і ворогів долали»

09.11.2023

Вихователі групи № 2,3

3

Розвага «Правила дорожні знай, на вулиці їх не забувай!»

(до тижня дорожнього руху)

16.11.2023

Вихователі

4

День здоров’я

23.11.2023

Вихователі

5

Музична розвага «День гарного настрою в сумну осінню погоду»

30.11.2023

Музичний керівник

Г р у д е н ь

1

Музична розвага «Забави у зимовому лісі»

07.12.2023

Музичний керівник

2

Фізкультурна розвага « Сніговий колобок нам покаже лісок»

14.12.2023

Вихователі

3

Свято  «Миколай, Миколай, до дітей поспішай !»

19.12.2023

Музичний керівник

4

День здоров’я

28.12.2023

Вихователі

С і ч е н ь

1

Спортивна розвага «Зимові старти»

09.01.2024

Вихователі

2

Музична розвага «Йдуть колядники до хати»

16.01.2024

Музичний керівник

3

Музична майстерня (оркестр)

23.01.2024

Музичний керівник

4

День здоров’я

30.01.2024

Вихователі

Л ю т и й

1

Театралізація казки «Рукавичка»

06.02.2024

 Вихователі групи № 4

2

Розвага «Весноньку вітаємо, Зиму проводжаємо»

15.02.2024

 Музичний керівник

3

Музична майстерня (українські народні дитячі пісні) (до дня рідної мови)

20.02.2024

Музичний керівник

4

День здоров’я

27.02.2024

Вихователі

Б е р е з е н ь

1

Фізкультурна розвага «Весняні пригоди сонячного промінчика»

06.03.2024

Вихователі

2

Літературно-музичне свято «Т. Шевченко –син українського народу»

13.03.2024

Вихователь-методист, музичний керівник

3

Розвага «Сміхотунчик збирає друзів»

20.03.2024

Музичний керівник

4

День здоров’я

27.03.2024

Вихователі

К в і т е н ь

1

Розвага «А ми у ліс ходили»

03.04.2024

Музичний керівник

2

Свято  «З Великоднем вітаємо – гаївки співаємо»

10.04.2024

Музичний керівник

3

Фізкультурна розвага «Як ми допомагали Зайчику писанки шукати»

17.04.2024

Вихователі

4

День здоров’я

24.04.2024

Вихователі

Т р а в е н ь

1

Свято «Мама моя рідна»(до дня матері)

08.05.2024

Музичний керівник, вихователі

2

Свято Випуску

05.2024

Музичний керівник, вихователі

3

Спортивне свято  «Спорт для всіх»

15.05.2024

Вихователі

4

Кольорове свято (до дня захисту дітей)

01.06.2024

Музичний керівник

 

 

ДОДАТОК    Б

План- циклограма внутрішньої системи забезпечення якості освіти (1 рік вивчення)

№ з/п

Компоненти напряму оцінювання

Дата  оцінювання

Відповідальний за оцінювання

Методи збору інформації

Форми узагальнення інформації

Управлінське рішення

Б.І  Напрям оцінювання «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»

1.1. Створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей та праці

1.1.1

Улаштування території закладу та розміщення приміщень,         споруд, обладнання є раціональним та безпечним

30.08.2023

директор

завгосп

спостереження

акти обстеження

 

вказівки

 

1.1.2

Дотримання        санітарно- гігієнічних вимог щодо освітлення, водопостачання, водовідведення та опалення, забезпечення комфортного повітряно-теплового режиму

30.08.2023

завгосп

ст. медична сестра

спостерення,

замовленя

лабораних

досліджнь

акти обстеження

інформації на нарадах при директорові

доручення

 

1.1.3

Дотримання        санітарно- гігієнічних вимог до утримання приміщень і обладнання

30.08.2023

завгосп

ст.медична сестра

спостереження

акти обстеження,

інформації на нарадах при директорові

доручення

 

1.1.4

Забезпечення раціонального використання приміщень і комплектування мережі груп (з урахуванням чисельності здобувачів дошкільної освіти, їхніх особливих освітніх потреб, площі приміщень)

30.08.2023

директор

вихователь- методист

спостереження

акт підготовки

закладу освіти до нового навчального року

наказ (про підсумки підготовки закладу до нового навчального року)

1.1.5

Наявність робочих місць для працівників та здобувачів дошкільної освіти

30.08.2023

директор

завгосп

вихователь- методист

спостереження

акт підготовкизакладуосвіти до нового навчального року

наказ (про підсумки підготовки закладу до нового навчального року)

1.1.6

Наявність групових осередків та інших приміщень (зали для музичних та фізкультурних занять, кабінети практичного психолога, для роботи з комп’ютерами та технічними засобами навчання тощо) з відповідним обладнанням, що відповідають зросту і віку здобувачів дошкільної освіти, необхідні для забезпечення освітнього процесу, та які раціонально використовуються

30.08.2023

директор

завгосп

вихователь- методист

спостереження

акт підготовки

закладу до нового навчального року

наказ (про підсумки підготовки закладу до нового навчального року)

1.1.7

Облаштування групових, ігрових майданчиків відповідно до правил безпеки та санітарно- гігієнічних вимог

30.08.2023

30.04.2024

директор

завгосп

спостереження випробування

акти

вказівки

 

1.1.8

Проведеннянавчання/інструктажів з охоронипраці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки

січень,

серпень

2024

завгосп

вихователь- методист

вивчення

документації

усний звіт

вказівки

1.1.9

Дотримання працівниками закладу вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичай них ситуацій

січень,

серпень

2024

директор

завгосп

вихователь- методист

спостереження під час проведення тренувань, евакуації

   

1.1.10

Проведення навчання/інструктажів працівників з питань надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття здобувачів дошкільної освіти та працівників під час освітнього процесу

1 раз на рік

директор

вихователь- методист

ст. медична сестра

вивчення

документації

усний звіт

вказівки

1.1.11

Реагування на нещасний випадок керівника та працівників закладу у встановленому порядку

 

директор

вивчення

документації

 

 

1.1.12

Відповідність обладнання, стану харчоблоку та допоміжнихприміщень санітарно-гігієнічним вимогам

 

директор

завгосп

ст. медична сестра

вивчення

документації

спостереження

протоколи комісії по контролю за організацією харчування

наказ про стан організації харчування

(травень)

1.1.13

Організація харчування у закладі у відповідності до Інструкції з організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти (за умови відкриття закладу)

 

директор

завгосп

ст. медична сестра

 

вивчення

документації

довідка

наказ про стан організації харчування,

(травень)

1.1.14

Організація харчування у закладі сприяє формуванню культури здорового харчування та культурно-гігієнічним навичкам здобувачів дошкільної освіти (за умови відкриття закладу)

1 раз на рік

вихователь- методист

ст. медична сестра

 

вивчення

документації

 

спостереження

 

наказ про стан організації харчування,

(травень)

1.1.15

Наявність медичного кабінету із відповідним обладнанням.

Ведення документації з питань медичного обслуговування здобувачів дошкільної освіти відповідно до вимог законодавства (за умови відкриття закладу)

30.08.2023

 

директор

.

 

вивчення

документації

 

 

 

1.1.16

Відповідність медичного обслуговування у закладі вимогам Порядку медичного обслуговування дітей у закладах дошкільної освіти та його спрямування на зміцнення й збереження життя і здоров’я дітей.

Здійснення постійного медичного супроводу здобувачів дошкільної освіти медичними працівниками, надання невідкладної медичної допомоги (за умови відкриття закладу)

1 раз на рік

директор

ст. медична сестра

 

вивчення

документації

 

аналіз роботи закладу

(до річного плану)

 

1.1.17

Дотримання протиепідемічного режиму

01.09-31.12.2023

директор

ст. медична сестра

 

вивчення

документації

спостереження

 

інформація на нараді при

директорові

вказівки

1.1.18

Проведення санітарно- просвітницької роботи з усіма учасниками освітнього процесу з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування

1 раз на рік

директор

ст. медична сестра

 

вивчення

документації

огляд сайтів

аналіз роботи закладу

(до річного плану)

 

1.1.19

Налагодження системи роботи з адаптації та інтеграції здобувачів дошкільної освіти до освітнього процесу

04.09-08.09.2023

практичний психолог

вихователь- методист

 

вивчення

документації

 

аналіз роботи практичного психолога

(до аналітичної довідки)

 

1.1.20

Сприяння адаптації педагогічних працівників до професійної діяльності

 

практичний психолог

вихователь- методист

інтерв’ю

усна інформація

 

1.1.21

Забезпечення раціональної організації робочих місць здобувачів дошкільної освіти для роботи з комп’ютером

1 раз на рік

вихователь- методист

 

спостереження

усний звіт

вказівки

1.1.22

Проведення занять із використанням комп’ютерів відповідно до санітарних вимог

 

вихователь- методист

 

спостереження

усний звіт

 

1.1.23

Проведення занять з використанням електронних технічних засобів навчання із

здобувачами дошкільної освіти у разі згоди батьків(за умови відкриття закладу)

 

вихователь- методист

 

спостереження

усний звіт

 

1.2. Створення безпечного освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

1.2.1

Обізнаність керівника та педагогічних працівників та дотримання ними вимог нормативно-правових

документів щодо виявлення ознак булінгу, іншого насильства та

запобігання йому

1 раз на рік

директор

вихователь- методист

 

інтерв’ю

інформація на нараді при

директорові

вказівки

 

1.2.2

Наявність плану заходів із запобігання та протидії

булінгу

1 раз на рік

директор

вихователь- методист

практичний психолог

вивчення

документації

усна інформація

вказівки

 

1.2.3

Реалізація заходів із запобігання проявам дискримінації та булінгу, вчасне реагування на звернення щодо таких проявів, надання психолого-соціальної підтримки у разі потреби

1 раз на рік

практичний психолог

 

інтерв’ю,

вивчення документів

інформація на нараді при

директорові

вказівки

 

1.2.4

Опитування педагогічні працівників та  батьків про безпечне  освітнє середовище

вересень 2023

практичний психолог

 

анкетування

інформація на нараді при

директорові

вказівки

1.2.5

Забезпечення архітектурної доступності території,будівлі та усіх приміщень, адаптованість їх до використання учасниками освітнього процесу

жовтень 2023

директор

завгосп

 

спостереження

усний звіт

 

1.2.6

Наявність та раціональне використання ресурсної кімнаті, дидактичних

засобів для здобувачів дошкільної освіти з особливими освітніми потребами (за наявності таких)

вересень 2023

практичний психолог

 

спостереження

частина довідки до наказу

Довідка про підсумки роботи психологічної

служби за рік

1.2.7

Забезпечення корекційної спрямованості освітнього процесу, педагоги володіють та застосовують методи, прийоми, технології роботи із здобувачами дошкільної освіти із особливими освітніми потребами

вересень 2023

директор

практичний психолог

 

спостереження, інтерв’ю,

вивчення

документації

аналіз роботи закладу

(до річного плану)

 

1.2.8

Налагодження співпраці з інклюзивно-ресурсним центром щодо психолого- педагогічного супроводу здобувачів дошкільної освіти із особливими освітніми проблемами

вересень 2023

директор

практичний психолог

 

вивчення

документації інтерв’ю

інформація на нараді при

директорові

 

1.2.9

Створення умов для формування навичок

здорового способу життя (харчування, гігієна, фізична активність) таекологічно доцільної поведінки у здобувачів дошкільної освіти(за умови відкриття закладу)

30.08.2023

директор

завгосп

вихователь- методист

 

спостереження

акт підготовки

закладу освіти до нового навчального року

 

1.2.10

Сприяння простору закладу, обладнання, засобів навчання

формуванню різних видів компетенцій, навичок та умінь здобувачів

дошкільної освіти (за умови відкриття закладу)

30.08.2023

директор

завгосп

вихователь- методист

 

спостереження

акт підготовки

закладу освіти до нового навчального року

 

 

 

Б.2    Напрям оцінювання«Здобувачі дошкільної освіти.

Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду»

2.1. Виконання завдань Базового компоненту дошкільної освіти

2.1.1

Наявність сформованої освітньої програми, якамістить комплекс освітніх компонентів длядосягнення здобувачами дошкільної освіти результатів навчання

(набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти

30.08.2023

директор

вихователь- методист

 

вивчення

документації

інформація на засіданні педагогічної ради

 

2.2. Впровадження в освітньому процесі неперервності змісту освітніх ліній інваріативної складової

2.2.1

Здійснення організації освітнього процесу у різних вікових групах з урахуванням вимог освітньої програми, розробленої на основі Базового компонентудошкільної освіти,схваленою педагогічною радою

30.08.2023

директор

вихователь- методист

 

вивчення

документації

частина аналізу роботи за навчальний рік

 

 

2.3. Впровадження в освітньому процесі закладу варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти

2.3.1

Наявність програм для організації варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти

вересень 2023

директор

вихователь- методист

вивчення

документації

усний звіт

 

2.3.2

Наявність планування

додаткових організаційних форм освітнього процесу – гуртки

вересень 2023

директор

вихователь- методист

вивчення

документації

інформація на нараді при

директорові

 

2.3.3

Застосування (використання) інформаційно-комунікаційних технологій, електронно-технічних

засобів навчання

листопад 2023

директор

вихователь- методист

 

спостереження анкетування

інформація на нараді при

директорові,

частина у річному звіті

 

2.4. Організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти у закладі(за умови відкриття закладу)

2.4.1

Відповідність розпорядку дня здобувачів освіти у вікових групах гігієнічним нормам щодо тривалості

сну, занять різними видами діяльності та відпочинку, у тому числі організації навчальних занять, перебування на свіжому повітрі, рухової активності, кратності приймання їжі

вересень 2023

директор

вихователь- методист

 

вивчення

документації

усний звіт

 

2.4.2

Відповідність віковій групі гранично допустимого навчального навантаження на здобувача дошкільної освіти

вересень 2023

директор

вихователь- методист

 

вивчення

документації

усний звіт

 

2.4.3

Проведення фізкультурно- оздоровчої роботи у різних організаційних формах

грудень 2023,

травень 2024

директор

вихователь- методист

 

вивчення

документації спостереження

частини довідок

 

2.4.4

Застосування загартування

грудень 2023,

травень 2024

директор

вихователь- методист

ст. медична сестра

 

спостереження,

інтерв’ю,вивчення

документації

інформація на нараді при

директорові,

частина у річному звіті директора

 

2.4.5

Здійснення медико-педагогічного контролю за організацією фізичного виховання здобувачів дошкільної освіти

листопад 2023,

квітень 2024

директор

вихователь- методист

 

вивчення

документації

 

 

2.4.6

Організація спільної роботи медичного персоналу та педагогів щодо фізичного розвитку здобувачів дошкільної освіти

грудень 2023

 

директор

вихователь- методист

ст. медична сестра

 

вивчення

документації

інформація на нараді при

директорові

 

 

Б.  Напрям оцінювання«Фахова діяльність педагогічних працівників закладу»

 

3.1  Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування різних видів компетентностей здобувачів дошкільної освіти

3.1.1

Частка педагогічних працівників, які використовують календарне планування, що відповідає освітній програмі закладу

листопад 2023,

лютий 2024, травень 2024

вихователь- методист

 

вивчення

документації

інформація на нараді при

директорові

 

3.1.2

Аналіз, оцінювання педагогічними працівниками кожної вікової групи результативності виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, якості виконання програми розвитку, виховання і навчанняздобувачів дошкільної освіти

грудень 2023,

травень 2024

директор

вихователь- методист

 

вивчення

документації

частина

аналітичної довідки

 

3.1.3

Частка педагогічних працівників, які використовують методики, освітні технології (в томучислі й інформаційно- комунікаційні), спрямовані на оволодіння здобувачами дошкільної освіти ключовими компетентностями та наскрізними уміннями

грудень 2023,

травень 2024

директор

вихователь- методист

 

вивчення

документації,анкетування

частина

аналітичної довідки

 

3.1.4

Надання педагогічними працівниками методичної підтримки колегам, обмін досвідом (консультації, навчальні семінари,

майстер-класи, конференції,взаємовідвідування занять, наставництво, публікації)

 

грудень 2023

вихователь- методист

 

вивчення

документаціїінтерв’ю

 

наказ (про підсумки

 роботи за І півріччя та за навчальний рік)

3.1.5

Частка педагогічних працівників, які створюють та використовують власні освітні ресурси, маютьпублікації професійної тематики та оприлюднені методичні розробки

 

грудень 2023,

травень 2023

директор

вихователь- методист

 

вивчення

документації

 

наказ (про підсумки

 роботи за І півріччя та за навчальний рік)

 

3.2  Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

3.2.1

Частка педагогічних працівників закладу, які обирають різні види, форми і напрямки підвищення рівня своєї професійної майстерності

 

жовтень 2023

директор

 

вивчення

документації

 

вказівки

3.2.2

Здійснення педагогічними працівниками експертної діяльності, їх участь в інноваційній роботі (розроблення/адаптація, впровадження освітніх технологій,експериментальна робота), ініціювання та/або реалізація освітніх проєктів

 

жовтень 2023

директор

вихователь- методист

 

вивчення

документації

інформація на нараді при

директорові

 

 

3.3   Методичне забезпечення закладу

3.3.1

Відповідність мети, основних принципів діяльності та функцій методичного кабінету закладу встановленим вимогам

листопад 2023

директор

вихователь- методист

 

вивчення

документації

усна інформація

 

3.3.2

Відповідність наповнення методичного кабінету принципамінформативності тазмістовності; доступності; сучасності; естетичності; задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійномусамовдосконалення

листопад 2023

директор

вихователь- методист

 

вивчення

документації

спостереження

частина аналізу роботи за навчальний рік

 

3.3.3

Групування матеріалів методичного кабінету за окремими розділами,можливість їх використання для різних форм комунікації педагогів у рамках освітнього процесу

грудень

2023

директор

вихователь- методист

 

вивчення

документації

 

 

3.3.4

Діяльність методичного кабінету закладу

забезпечує здійснення самооцінювання якості

освіти з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в

закладі, встановлення відповідності фактичних результатів освітньоїдіяльності в межах

державних вимог до змісту, рівня її обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти), її заявленим цілям, а також оцінюванняступеня, напряму і причин відхилень від цілейпедагогів у рамках освітнього процесу

грудень

2023

директор

вихователь- методист

 

вивчення

документації

частина аналізу роботи за навчальний рік

 

3.3.5

Спрямування діяльності методичного кабінету закладу на пошук і впровадження нових

ефективних форм взаємодії закладу із сім’ями

здобувачів дошкільної освіти, батьківською, педагогічною і науковою громадськістю у здійсненні завдань цілісного всебічного розвитку здобувачів дошкільної освіти, популяризації роботи закладу

квітень

2024

директор

вихователь- методист

 

вивчення

документації

частина аналізу роботи за навчальний рік

 

3.4   Налагодження співпраці з батьками, працівниками закладу

3.4.1

Частка педагогічних працівників, які використовують форми роботи, спрямовані на формування партнерських взаємин із батьками

здобувачів дошкільної освіти

квітень

2024

вихователь- методист

 

вивчення

документаціїанкетування

інформація на нараді при

директорові

 

3.4.2

Налагодження конструктивної комунікації педагогічних працівників із батьками здобувачів освіти в різних формах танапрямах роботи, щосприяє досягненню мети – організації освітнього процесу на принципах партнерства і довіри

квітень

2024

вихователь- методист

 

спостереження анкетування

частина аналізу роботи за навчальний рік

 

3.4.3

Наявність у закладі інформаційно- просвітницького простору для батьків; його оформлення, зміст та доступність

квітень

2024

директор

вихователь- методист

 

спостереження

частина аналізу роботи за навчальний рік

 

 

Б.4     Напрям оцінювання«Управлінські процеси закладу»

 

4.1   Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

4.1.1

Відповідність стратегії розвитку закладу особливостям і умовам його діяльності (типу закладу, мові навчання,території обслуговування, формуванню контингенту здобувачів дошкільної освіти, обсягу та джерелам фінансування)

січень 2024

директор

вихователь- методист

 

вивчення

документації

 

 

4.1.2

Здійснення річного планування відповідно до стратегії

січень 2024

директор

вихователь- методист

 

вивчення

документації

інформація на нараді при

директорові

 

4.1.3

Залучення працівників та батьків здобувачів

дошкільної освіти до розроблення плану роботи закладу

січень 2024

директор

вихователь- методист

 

 

інформація на нараді при

директорові

 

4.1.4

Наявність перспективного та календарного планів освітнього процесу

вересень 2023

директор

вихователь- методист

 

вивчення

документації

усний звіт

 

4.1.5

Здійснення самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти

 

директор

вихователь- методист

 

вивчення

документації

частина аналізу роботи за навчальний рік

 

 

4.2   Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

4.2.1

Частка учасників освітнього процесу, які задоволені загальним психологічним кліматом у закладі  щодо формування відносин довіри та конструктивної

співпраці між ними

січень 2024

директор

вихователь- методист

 

анкетування

інформація на нараді при

директорові

 

4.2.2

Забезпечення закладом змістовного наповнення та вчасного оновлення інформаційних ресурсів

закладу (інформаційні стенди, сайт закладу, сторінки у соціальних мережах)

вересень 2023

директор

вихователь- методист

 

спостереження

інформація на нараді при

директорові

вказівки

 

4.3   Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

4.3.1

Формування штату закладу, залучення кваліфікованихпедагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програмизакладу

вересень 2023

директор

.

 

вивчення

документації

усний звіт,

частина щорічного звіту директора

 

 

4.3.2

Частка педагогічних працівників закладу, які працюють за фахом

вересень 2023

директор

 

 

вивчення

документації

 

 

4.3.3

Застосування керівником закладу заходів

матеріального таморального заохочення до педагогічних працівників з метою підвищення якості освітньої діяльності

 

голова ПК

 

вивчення

документації

інформація на нараді при

директорові

 

4.3.4

Створення керівником закладу умов для постійного підвищення кваліфікації, чергової та позачергової атестації

 

вихователь- методист

 

вивчення,

документації інтерв’ю

інформація на нараді при

директорові

 

4.4    Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу з місцевою громадою

4.4.1

Частка працівників, які вважають, що їх права у закладі не порушуються

листопад 2023

вихователь- методист

голова ПК

 

анкетування

інформація на нараді при

директорові

вказівки

4.4.2

Частка батьків здобувачів дошкільної освіти, які вважають, що права їхдітей в закладі не порушуються

грудень 2023

директор

вихователь- методист

 

анкетування

інформація на нараді при

директорові

вказівки

4.4.3

Частка учасників освітнього процесу, які вважають, що їхні пропозиції враховуються під час прийняття управлінських рішень

листопад 2023

директор

вихователь- методист

 

інтерв’ю

інформація на нараді при

директорові

вказівки

4.4.4

Керівник сприяє участі громадського

самоврядування у вирішенні питань щодо діяльності закладу

грудень 2023

голова ПК

 

інтерв’ю

інформація на нараді при

директорові

вказівки

4.4.5

Врахування потреб учасників освітнього процесу, особливостей діяльності закладу у режимі роботи закладу

листопад 2023

директор

голова ПК

 

анкетування

інформація на нараді при

директорові

вказівки

4.4.6

Ознайомлення та дотримання усіма працівниками закладу правил внутрішнього трудового розпорядку

вересень 2023

директор

голова ПК

 

вивчення

документації

інформація на нараді при

директорові

вказівки

4.4.7

Розв'язання керівником закладу в межах наданих йому повноважень, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом усіх питань, пов'язаних із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку

листопад 2023

голова ПК

 

вивчення

документації

інформація на нараді при

директорові

вказівки

4.4.8

Керівник закладу вживає заходів для створення належних умов діяльності закладу (зокрема, вивчаєстан матеріально-технічної бази, планує її розвиток, звертається із відповідними клопотаннями до засновника, здійснює проєктну діяльність)

травень 2024

директор

 

вивчення

документації

інтерв’ю

 

частина у річному  аналізі роботи за рік

вказівки

 

4.5   Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

4.5.1

Забезпечення керівником закладу реалізації заходів щодо формуванняакадемічної доброчесності та протидії фактам її порушення

травень 2024

директор

вихователь- методист

 

вивчення

документації

усний звіт

вказівки

4.5.2

Дотримання педагогічними працівниками засад

академічної доброчесності. Частка педагогічних працівників, які поінформовані щодо правил і вимог дотримання академічної доброчесності

травень 2024

директор

вихователь- методист

 

вивчення

документації,

інтерв’ю

 

усний звіт

вказівки

4.5.3

Забезпечення керівником закладу проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на формування у працівників та батьків здобувачів дошкільної освіти негативного ставлення до корупції

травень 2024

директор

вихователь- методист

 

вивчення

документації

усний звіт

вказівки

                 

 

 

ДОДАТОК   В

План спільної роботи закладу дошкільної освіти № 293  та школою № 16 (за умови відкриття закладу)

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

 

1   Організаціна робота

1.1

Складання спільного плану наступності на 2023/2024 н.р.

До 30.08.2023

Заступник директора школи, вихователь-методист

2   Інформаційно-методичне забезпечення

2.1

Познайомити вихователів із програмовими вимогами початкової школи, Державним стандартом початкової загальної середньої освіти, а вчителів – із Базовим компонентом дошкільної освіти та чинними програмами розвитку дітей дошкільного віку.

22.09.2023

Заступник директора школи, вихователь-методист

3   Робота з кадрами

3.1

Організувати відвідування вихователями старшої групи уроків у першому класі з метою ознайомлення зі змістом і методикою навчання першокласників.

квітень-травень 2024

Заступник директора школи, вихователь-методист

3.2

Організувати відвідування вчителями випускних класів початкової школи освітнього процесу в дошкільному закладі з метою ознайомлення зі змістом і методикою навчання старших дошкільників.

квітень-травень 2024

Заступник директора школи, вихователь-методист

3.3

Круглий стіл «Адаптація до умов школи та успішність першокласників –випускників дошкільного закладу»

 

27.10.2023

Заступник директора школи

3.4

Методичний міст: - «Наступність і перспективність у роботі двох перших ланок освіти»

26.01.2024

Заступник директора школи, вихователь-

4   Робота з батьками

4.1

Загальні батьківські збори для батьків дітей майбутніх першокласників (з участю вчителів)

03.05.2024

Вихователь-методист

4.2

Провести День відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників

11.05.2024

Заступник директора школи

5   Робота з дітьми

4.4

 Виставка малюнків «Я йду до школи»

27.05-31.05.2024

Вихователь-методист

 

 

 

 ДОДАТОК     Г

Система роботи з народознавства
для дітей старшої групи за програмою розвитку дитини дошкільного віку
«Дитина
»

 Місяць

        Тема

Тематика занять

                    Методичні джерела

Вересень

Моя маленька Батьківщина

1.Родовід моєї сім’ї               2.Моє рідне місто

Е.Е.Фоменко «Формування національної самосвідомості» ст.97ПК «Конспекти занять з народознавства» А. Частнікова  «Я кращої в світі країни не знаю», ст.39,41,47

Жовтень

Мій рідний край

1.Україна – край щасливий            2. Подорож мапою України

ПК «Конспекти занять з народознавства» «Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості», Н.Гавриш, О.Безсонова. №3-20«Сонечко мандрує Україною» - демонстраційні картини А.Частнікова  «Я кращої в світі країни не знаю», ст.27,29,37, 43,51, 53

Листопад

Українська оселя

1. Хата моя, біла хата        2.Чарівний світ бабусиної світлиці

ПК «Конспекти занять з народознавства» А.Частнікова  «Я кращої в світі країни не знаю» ст.17  БВДС№12, 2007р. ст.96

Грудень

Секрети бабусиної скрині

1.Український національний одяг                   2.Віночок

БВДС№12, 2007р. ст.98                                                                                         ПК «Конспекти занять з народознавства», «Сонечко мандрує Україною» - демонстраційні картини                                        А.Частнікова  «Я кращої в світі країни не знаю» ст.43, 57

Січень

Українська народна іграшка

1.Лялька-мотанка 2. Історія виникнення народної іграшки

ПК «Конспекти занять з народознавства»                                           «Сонечко мандрує Україною» - демонстраційні картини

Лютий

Народні ремесла

1. Знайомство з українською керамікою             2.А мати вишивала рушники

ПК «Конспекти занять з народознавства»                                           «Сонечко мандрує Україною» - демонстраційні картини       А.Частнікова  «Я кращої в світі країни не знаю» ст.49

Березень

Українська кухня

1.Хліб – всьому голова    2.Український посуд

ПК «Конспекти занять з народознавства»                                       БВДС№12, 2007р. ст.98

Квітень

Квітневий край

1.Писанка 2.Марія Приймаченко

ПК «Конспекти занять з народознавства»

Травень

Люби і знай свій рідний край

1. Мова моя солов’їна             2. Люби і знай свій рідний край

ПК «Конспекти занять з народознавства»,                            А.Частнікова  «Я кращої в світі країни не знаю» ст.33,63

 

 

 

 

Система роботи з народознавства
для дітей середньої групи за програмою «Дитина»

 Місяць

      Тема

Тематика занять для дітей середньої групи

                          Методичні джерела

Вересень

Моя маленька Батьківщина

1.Моя сім’я 2.Моє рідне місто

А.Богуш, Н.Лисенко «Українське народознавство у дошкільному з А.Частнікова  «Я кращої в світі країни не знаю» ст.8акладі» ст.34,56,62         ПК «Конспекти з народознавства»

Жовтень

Мій рідний край

1. Україна – моя Батьківщина       2. Без верби і калини нема України

ПК «Конспекти з народознавства» (ст.гр)                                    А.Богуш, Н.Лисенко «Українське народознавство у дошкільному закладі» ст. 228 БВДС №12,2007, ст.94.                                                   А.Частнікова  «Я кращої в світі країни не знаю» ст.24,38, 42,45,47,61

Листопад

Українська оселя

1.Мандрівка до бабусиної оселі  2. Хліб – усьому голова

БВДС №12,2007, ст.19.                                                                                ПК «Конспекти з народознавства»                                    А.Частнікова  «Я кращої в світі країни не знаю» ст.14

Грудень

Секрети бабусиної скрині.

1.Український національний одяг     2.Український віночок

БВДС №12,2007, ст.109                                                                 А.Богуш, Н.Лисенко «Українське народознавство у дошкільному закладі» ст 370,204       ПК «Конспекти з народознавства»                                  А.Частнікова  «Я кращої в світі країни не знаю» ст.63

Січень

Українська народна іграшка

1.Ляльки моєї бабусі 2.Українська народна іграшка – коник

ПК «Конспекти з народознавства»

«Сонечко мандрує Україною» - демонстраційні картини А.Частнікова  «Я кращої в світі країни не знаю» ст.16

Лютий

Край майстрів

1.Секрети вишиваного рушничка             2. З бабусиної скрині

ПК «Конспекти з народознавства»                                                          БВДС №12,2007, ст.93.                                                                                «Сонечко мандрує Україною» - демонстраційні картини

Березень

Народні ремесла

1.Знайомство з керамікою      2.Опішнянське диво

 

Л.Калуська «Народні ремесла у дитячому садку» ст.28 В.Ніколаєнко «Народознавство в дошкільному навчальному закладі» ст.81                                                                                      «Сонечко мандрує Україною» - демонстраційні картини    А.Частнікова  «Я кращої в світі країни не знаю» ст.18

Квітень

Квітневий край

1. Чарівний світ писанки                 2. Які у калинки корисні намистинки

А.Богуш, Н.Лисенко «Українське народознавство у дошкільному закладі»     ст.318                                                                                       В.Ніколаєнко «Народознавство в дошкільному навчальному закладі» ст.39                                                                  А.Частнікова  «Я кращої в світі країни не знаю» ст.32

Травень

Люби і знай свій рідний край

1.Учіть дитину любити маму           2. Люби і знай свій рідний край (підсумкове)

ПК «Конспекти з народознавства»                                      А.Частнікова  «Я кращої в світі країни не знаю» ст.8

 

 

 Система роботи з народознавства
для дітей молодшої групи за програмою розвитку дитини дошкільного віку
«Дитина»

Місяць

Тема

Тематика занять для дітей молодшої групи

Методичні джерела

Вересень

Моя маленька Батьківщина

1. Тато , мама, брат і я он і вся моя сім’я               2. Моя родина, моя сім’я

ПК «Заняття з народознавства»                                    Н.Кисіль «Перше слово – мати, друге – Україна» ст.16, 18, 16, 25

Жовтень

Мій рідний край

1.Україна – рідний край   2. Моя країна – Україна

Папка «Народознавство»                                              Н.Гавриш, О.Безсонова «Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей» ст.93

Листопад

Українська оселя

1.Чарівний світ бабусиної світлиці                    2. Колискова для малят

ПК «Заняття з народознавства»                                                  ПК «Заняття з народознавства»

Грудень

Секрети бабусиної скрині.

1. Заглянемо до бабусиної скрині        2.Український віночок

ПК «Заняття з народознавства»

Січень

Українська народна іграшка

1. Ознайомлення дітей з українською народною іграшкою                                 2. Погляд у минуле, де бабуся ляльку забула

А.Богуш, Н.Лисенко «Українське народознавство у дошкільному закладі» ст.365.    

В.Ніколаєнко «Народознавство в дошкільному навчальному закладі» ст.116

Лютий

Край

майстрів

1. Хустинка – Український оберіг                   2. Український рушничок

В.Ніколаєнко «Народознавство в дошкільному навчальному закладі» ст.58                                                    Папка «Народознавство»

Березень

Народні ремесла

1. В гостях у гончара                    2. Опішнянське диво

В.Ніколаєнко «Народознавство в дошкільному навчальному закладі» ст.81                                      Н.Кисіль «Перше слово – мати, друге – Україна» ст.32

Квітень

Квітневий край

1. Які у калинки корисні намистинки                                2. Люби і знай свій рідний край

В.Ніколаєнко «Народознавство в дошкільному навчальному закладі» ст.39

Травень

Люби і знай свій рідний край

1. Україна – рідний край     2. Мій дім

 

 

 

 

ДОДАТОК    Д

 

План заходів щодо реалізації Стратегії

впровадження гендерної рівності у КЗДО №293 ДМР до 2030 року

з/п

Найменуванния заходу

Строк

виконання

Відповідальні,

виконавці

1

Вивчення та аналіз  нормативно-правових документів з питань профилактики гендерно-обумовленого насильства, виховання гендерної культури та гендерної рівності в системі освіти

2023-2024

Адміністрація закладу

2

Сприяння професйному розвитку

педагогічних працівників, заохочення іх до проходження курсів для володіння базовою інформаціею, пов'язаною з питаннями рівності жінок і чоловіків, а також отримання знань законодавчих актів з питань забезпечення рівності громадян жіночої та чоловічої статей

2023-2030

Адміністрація закладу, вихователь-методист

3

Посилення роботи у напрямку психологічної просвіти та підвищення — психологічної компетентності всіх  учасників  навчально-виховного процесу з питань профилактики гендерно-обумовленого насильства, виховання гендерної культури та гендерної рівності в системі освіти

2023-2030

Адміністрація закладу, вихователь-методист

4

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо формування в учасників освітнього процесу культури недискриминаційної, ненасильницької, безконфликтної комунікації

2023-2030

Адміністрація закладу,вихователь-метдист

5

Використання іноваційних педагогічних технологій, форм та методів навчання/виховання, що сприяють створенню та підтримці у навчанні/вихованні атмосфери взаємоповаги, взаємодії, колегіальності та інклюзивності, унеможливлюють дискримінаціне (несправедливе, упереджене) ставлення один до одного всіх суб’ектів освітнього процесу

2023-2030

Вихователь-методист, педагоги

6

Проведення  заходів гендерної рівності із залученням Соціально-психологічного центру, представників органів державної влади та самоврядування, батьківського комітету, розглядаючи найрізноманітніші питання суспільства: взаємини в сім’і чи на роботі, між людьми різних націй, культур чи релігій, проблеми ВІЛ-інфкованих чи людей з обмеженими можливостями, формування здорового способу життя, запобігання наркоманії, алкоголізму, торгівлі людьми; пригнічення та насильства в його різноманітних проявах

2023-2030

Вихователь-методист, педагоги

7

Систематичне проведення різноманітних

заходів, що спрямовані на висвітлення питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, зокрема щодо рівності жінок і чоловіків та партнерства у сім’ї та суспільстві, безпеки та згоди у стосунках, нав’язування інформаційними джерелами

стереотипів за ознакою статі або інших стереотипів, що принижують гідність жінок і чоловіків

2023-2030

Вихователь-методист, педагоги

8

Проведення інформаційно-консультаційних зустрічей, вебінарів щодо професійної орієнтації (допомоги у виборі освіти, професії)

2023-2030

Вихователь-методист, педагоги

9

Розміщення на веб-сайті закладу освіти

інформації щодо реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року

2023-2030

Відповідальний за веб-сайт

 

ДОДАТОК     Ж

Заходи щодо дотримання мовного законодавства  в КЗДО №293 ДМР на 2023-20234 н.р.

 

№ з/п

Назва заходу

Термін

виконання

Відповідальний

Контроль за інформаційним забезпеченням

Відмітка про виконання

1

Проводити інформаційно-просвітницьку діяльність серед учасників освітнього процесу з питань забезпечення реалізації державної мовної політики (мовне законодавство).

Протягом року

 

Адміністрація

Накази, протоколи

 

2

Заслуховувати на засіданні педагогічної ради, нараді при директорові питання щодо виконання педагогічним колективом Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 року, Закону України «Про освіту».

Протягом року

 

Вихователь-методист.

 

Протоколи

 

3

Продовжувати роботу щодо опанування педагогічним колективом державної мови, ділової української мови з метою запобігання помилок, використання мови у процесі виконання посадових обов'язків (експрес-хвилинки «Говори й пиши правильно»).

Протягом року

 

Адміністрація

Матеріали заходів, атестаційні матеріали, графік експрес-хвилинок, індивідуальні консультації

 

 

4

Здійснити тематичну перевірку стану дотримання мовного законодавства в КЗДО під час освітнього процесу.

2024р.

  Вихователь-

  методист    

 

Довідка

 

           
           

5

Оформити інтер'єр навчального закладу та навчальних кабінетів з використанням державної символіки, українських народних символів.

Відповідно до фінансування

 

Адміністрація, педагогічний колектив

Наказ

 

6

Забезпечити дотримання мовного режиму в закладі освіти упродовж навчального дня.

Протягом року

 

Адміністрація, педагогічний колектив

Наказ

 

7

Вести документацію дошкільного закладу українською мовою.

Постійно

Адміністрація, педагогічний колектив

Наказ

 

8

Продовжити модернізацію, зміцнення матеріально- технічної та навчально-методичної бази кабінету методиста та групових кімнат.

Протягом року

Вихователь-методист, вихователі

     Огляд-

     конкурс                                   

 

9

Поповнювати методичний фонд закладу  методичною літературою, енциклопедичними та довідковими виданнями

українською мовою.

Протягом року

 

Адміністрація,

Вихователь-методист, вихователі

Методичне забезпечення

 

10

Дотримуватись вимог Положення про атестацію педагогічних кадрів щодо володіння державною мовою.

Постійно

 

Атестаційна комісія

Атестаційні матеріали

 

11

Забезпечити відвідування педагогічними працівниками закладу освіти курсів, семінарів,

практикумів для підвищення рівня знань з української мови та літератури.

Протягом року

 

Адміністрація

 

Заявка, методичні матеріали

 

12

Організувати участь педагогів  закладу освіти в проведенні виставок-ярмарок педагогічних ідей.

Протягом року

 

Адміністрація, педагоги

Заявка

 

13

Організувати освітню діяльність з української мови: участь у конкурсах  різного рівня;  проведення тематичних виховних заходів.

Протягом року

 

Адміністрація,

Вихователь-методист,

педагоги 

Плани роботи, звіт

 

 

 

ДОДАТОК     З

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо створення безпечного освітнього середовища у КЗДО №293 ДМР

 

Назва заходів

Термін виконання

Відповідальний

1

Облаштування закладу освіти найпростішим укриттям

за планом

Департамент гуманітарної політики ДМР

2

Забезпечення пожежної та техногенної безпеки  КЗДО, облаштування будівлі системою протипожежного захисту

за планом

Департамент гуманітарної політики ДМР

3

Забезпечення охорони закладу встановленням комплексу тривожної сигналізації з підключенням до пункту центрального спостереження та реагування

за планом

Департамент гуманітарної політики ДМР

4

Забезпечення участі педагогів закладу у семінарах, курсах з миттєвого реагування,лекціях, вебінарах, об’єктових навчаннях у випадку запровадження та/або виникнення надзвичайних ситуацій

за планом

Адміністрація дошкільного закладу

5

Організація системного навчання учасників освітнього процесу діям в умовах НС як за місцем роботи, так і на базі навчальних, навчально-методичних центрів

за планом

Адміністрація дошкільного закладу

6

Впровадження в освітній процес програм з питань безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та домедичної допомоги, прав, свобод та обов’язків громадянина

постійно

Вихователь-методист, вихователі

7

Упровадження соціально-емоційного навчання та здійснення інтеграції знань про психічне здоров’я в освітній процес та освітню діяльність

протягом року

Вихователь-методист, вихователі

8

Запровадження в освітній процес програм, спрямованих на формування у здобувачів освіти правової поведінки, запобіганням конфліктам та правопорушенням, здобуття навичок щодо безпечної поведінки в інтернеті

протягом року

Вихователь-методист

9

Проведення просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних дій

постійно

Вихователь-методист, вихователі

       
       

10

Пропагувати під час освітнього процесу формування навичок здорового способу життя , запровадження високої педагогічної культури, толерантного ставлення до дітей

постійно

Вихователь-методист, вихователі

11

Довести до відома всіх вихователів наказ МОН України № 844 від 25.12.2006 «Попередження насильства в сім’ї», Комплексний міжвідомчий план заходів із питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї.

вересень 2023

Вихователь-методист

12

Забезпечити неухильне виконання педагогічними працівниками  КЗДО Конвенції ООН «Про права дитини», Закону України «Про охорону дитинства» законодавств України в галузі освіти в частині збереження фізичного, духовного, психічного здоров’я та поваги до людської гідності дитини.

протягом року

Вихователь-методист

13

Провести батьківські збори на тему: «Взаємодія сім’ї і ЗДО – запорука успішного навчання і виховання. Єдині вимоги у вихованні»

за планом КЗДО

Директор,

вихователь-методист

14

Популяризувати заходи з питань сім’ї, родинного виховання на сайті закладу

постійно

Вихователь-методист, вихователі

15

Залучення спеціалістів різних фахів та служб для проведення профілактичної роботи серед батьків або осіб які їх замінюють

протягом року

Директор

16

Консультаційна робота з учасниками освітнього процессу з питань протидії булінгу

протягом року

Вихователь-методист, вихователі

17

Активізація роботи психологічної служби на виявлення дітей, які потребують психологічної підтримки, надання їм відповідної фахової допомоги

постійно

 

Директор,

вихователь-методист

18

Розмістити на інформаційному стенді КЗДО номери телефону гарячої лінії протидії булінгу

 

Вихователь-методист

19

Провести загально садові батьківські збори і батьків учнів виховнців на тему «Булінг. Якщо ваша дитина стала його жертвою»

за планом КЗДО

Вихователь-методист, практичний психолог

       
       

     

 ДОДАТОК    К

            

                  Алгоритм дій при виникненні надзвичайних ситуацій

 

Порядок дій керівників та працівників при виникненні надзвичайних ситуацій, які характерні для конкретного об’єкта освіти, а також при несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях

 

 Порядок дій персоналу навчального закладу щодо дії при пожежі

1  Кожний працівник закладу освіти при виявленні пожежі або ознак горіння (задимлення, запах гару, підвищення температури і т.п.) повинен негайно повідомити про це за телефоном 101, 102 в пожежнорятувальну службу (при цьому необхідно назвати адресу об’єкту, місце виникнення пожежі, а також повідомити своє прізвище).

2   Вжити по можливості заходів по евакуації людей, гасінню пожежі і збереженню матеріальних цінностей.

Особи, які в установленому порядку призначені відповідальними за забезпечення пожежної безпеки, після прибуття до місця пожежі повинні:

1   Повідомити про виникнення пожежі за телефоном 101,102 в пожежно-рятувальну службу.

2   Здійснити оповіщення людей про пожежу.

3   Поставити до відома керівництво і чергові служби об’єкту, ланку пожежогасіння, добровільну пожежну дружину.

4   У разі загрози життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього наявні сили і засоби.

5  Видалити за межі небезпечної зони всіх учасників навчально-виховного процесу, що не беруть участь в гасінні пожежі.

6   Забезпечити дотримання вимог безпеки працівниками, що беруть участь в гасінні пожежі.

7   Одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей.

8   Організувати зустріч підрозділів пожежно-рятувальної служби надати допомогу у виборі найкоротшого шляху для під’їзду до осередку пожежі і у війти в склад штабу пожежогасіння.

 

 

Пам’ятка щодо першочергових дій у разі виявлення вибухових пристроїв

 Для керівництва

1   Керівнику об’єкта при одержанні інформації про виявлення підозрілого предмета на території об’єкта необхідно негайно повідомити про це чергові частини правоохоронних органів за телефонам-102.                                                               2   Шляхом опитування заявника та очевидців з’ясувати:

— час виявлення підозрілого предмета;

— точне визначення його місце перебування;

— відомості про особу, яка залишила підозрілий предмет (чоловік, жінка, вік, прикмети, одяг, хода тощо).

3   Зафіксувати установчі дані осіб, які виявили підозрілу знахідку та забезпечити їхню присутність на момент прибуття оперативно-слідчої групи правоохоронних органів.

4   Дати вказівку (й обов’язково проконтролювати її виконання) не наближатися, не торкатися, не розкривати, не перевертати підозрілу знахідку, не заливати її рідиною, не засипати піском, не користуватися радіо та електроапаратурою, переговорними пристроями поблизу підозрілої знахідки.

5   Дати вказівку на тимчасову зупинку роботи об’єкта або його окремих структурних підрозділів. Організувати евакуацію персоналу об’єкта, використовуючи маршрути, віддалені від місця перебування підозрілого предмета.

6   Дати вказівку співробітникам охорони, служби безпеки – по можливості зробити фото підозрілої знахідки — оточити місце розташування підозрілого предмета і відійти на безпечну відстань від нього.

7   При необхідності організувати відключення побутових і виробничих комунікацій – газу, води й електрики.

8  Якщо з виявленим предметом з ознаками вибухового пристрою відбувалися будь-які дії до прибуття представників правоохоронних органів, необхідно дочекатися появи фахівців – вибухотехніків і обов’язково повідомити їх про здійснення маніпуляцій з підозрілою знахідкою.

9   Не знижуючи охорони об’єкта, забезпечити можливість безперешкодного проходу або проїзду до підозрілого предмета співробітників і транспорту оперативно-слідчої групи.

10   Надати можливість і умови співробітникам оперативно-слідчої групи поспілкуватися з заявником та очевидцями, які підходили до підозрілого предмета.

11   Оперативно й точно виконувати всі вказівки та рекомендації фахівця-вибухотехніка і старшого представника від правоохоронних органів.

 12   Підсилити контроль за роботою особового складу охорони по всьому об’єкту, бо можливі терористичні прояви        або аналогічного, або іншого роду в будь-яких місцях на території об’єкта.

 

 

      Правила поведінки в умовах надзвичайних ситуації воєнного характеру

 1. Необхідно:
 2. зберігати особистий спокій, не реагувати на провокації;
 3. не сповіщати про свої майбутні дії (плани) малознайомих людей, а також знайомих з ненадійною репутацією;
 4. завжди мати при собі документ (паспорт) що засвідчує особу, відомості про групу крові своєї та близьких родичів, можливі проблеми зі здоров’ям (алергію на медичні препарати тощо);
 5. знати місце розташування захисних споруд цивільного захисту поблизу місця проживання, роботи, місцях частого відвідування (магазини, базар, дорога до роботи, медичні заклади тощо). Без необхідності старатися як найменше знаходитись поза місцем проживання, роботи та малознайомих місцях;
 6. при виході із приміщень, пересуванні сходинами багатоповерхівок або до споруди цивільного захисту (сховища) дотримуватись правила правої руки (як при русі автомобільного транспорту) з метою уникнення тисняви. Пропускати вперед та надавати допомогу жінкам, дітям, перестарілим людям та інвалідам, що значно скоротить терміни зайняття укриття;
 7. уникати місць скупчення людей;
 8. не вступати у суперечки з незнайомими людьми, уникати можливих провокацій;
 9. у разі отримання будь-якої інформації від органів державної влади про можливу небезпеку або заходи щодо підвищення безпеки передати її іншим людям (за місцем проживання, роботи тощо);
 10. при появі озброєних людей, військової техніки, заворушень негайно покидати цей район;
 11. посилювати увагу і за можливості, також залишити цей район, у разі появи засобів масової інформації сторони-агресора;
 12. орієнтуються на місцевості, розмовляють з акцентом, не характерна зовнішність, протиправні і провокативні дії, проведення незрозумілих робіт тощо) негайно інформувати органи правопорядку, місцевої влади, військових;
 13. у разі потрапляння у район обстрілу сховатись у найближчу захисну споруду цивільного захисту, сховище (укриття). У разі відсутності пристосованих сховищ, для укриття використовувати нерівності рельєфу, (канави, окопи, заглиблення від вибухів тощо). У разі раптового обстрілу та відсутності поблизу споруд цивільного захисту, сховища і укриття − лягти на землю головою в сторону, протилежну вибухам. Голову прикрити руками (за наявності, для прикриття голови використовувати валізу або інші речі). Не виходьте з укриття до кінця обстрілу;
 14. надавати першу допомогу іншим людям у разі їх поранення. Викликати швидку допомогу, представників ДСНС України, органів правопорядку за необхідності військових;
 15. у разі, якщо ви стали свідком поранення або смерті людей, протиправних до них дій (арешт, викрадення, побиття тощо) постаратися з’ясувати та зберегти як найбільше інформації про них та обставини події для надання допомоги, пошуку, встановлення особи тощо. Необхідно пам’ятати, що Ви самі або близькі Вам люди, також можуть опинитись у скрутному становищі і будуть потребувати допомоги.

 

Не рекомендується:

 1. підходити до вікон, якщо почуєте постріли;
 2. спостерігати за ходом бойових дій;
 3. стояти чи перебігати під обстрілом;
 4. конфліктувати з озброєними людьми;
 5. носити армійську форму або камуфльований одяг;
 6. демонструвати зброю або предмети, схожі на неї;
 7. підбирати покинуті зброю та боєприпаси.

 

При виявленні вибухонебезпечних предметів забороняється:

 1. перекладати, перекочувати з одного місця на інше;
 2. збирати і зберігати, нагрівати і ударяти;
 3. намагатися розряджати і розбирати;
 4. використовувати заряди для розведення вогню і освітлення;
 5. приносити в приміщення, закопувати в землю, кидати в колодязь чи річку.
 6. Виявивши вибухонебезпечні предмети, вживайте заходів з означення, огородження і охороні їх на місці виявлення. Негайно повідомте про це територіальні органи ДСНС та МВС за телефоном «101» та «102».

     

Дії учасників освітнього процесу    КЗДО №293  ДМР під час виникнення надзвичайної ситуації

       1  У залежності від обстановки, за рішенням керівника КЗДО, здійснюється збір керівного складу та оповіщається решта працюючого персоналу.                                                                                                                                                   

       2  Відповідальність за оповіщення та доведення необхідної інформації до працівників у структурних підрозділах покладається на їх керівників, визначених наказом завідувача закладом.

       3   Евакуація проводиться згідно з планом евакуації, який розміщений на кожному поверсі будівлі.

       4  Відповідно до Інструкції щодо дій персоналу при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій  між працівниками закладу розподілено обов’язки під час евакуації вихованців на випадок НС.

       5  Педагоги беруть з собою відповідні документи (списки дітей, адреси проживання, контакти дані батьків).

       6  Евакуацію проводимо через основні та запасні виходи до укриття. А в разі пожежі до центральних воріт закладу.

       7  Підвальне приміщення (найпростіше укриття) забезпечено питною водою, необхідними медикаментами, індивідуальними гігієнічними засобами, місцями для сидіння.

 

 До уваги батьків!

      1  На випадок виникнення НС, всі працівники і вихованці  КЗДО підлягають укриттю у захисній споруді цивільного захисту, яка знаходиться в підвальному приміщенні шкільного закладу №16 біля центрального входу і позначена стрілкою . Алгоритм дій працівників при виникненні надзвичайної ситуації  по кроково розроблено в Інструкції щодо дій персоналу Комунального дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 293 ДМР при загрозі або виникненні  надзвичайних ситуацій.

      2  Батькам вихованців після отримання сигналу «УВАГА ВСІМ» дотримуватися інструкцій. Та якомога швидше забрати дітей з укриття.