Центральний район. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 293 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Моніторінг якості освіти закладу

              Дошкільний навчальний заклад у своїй роботі керувався Законом України «Про дошкільну освіту (ст. 37-39) від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ, Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305 «Положення про дошкільний навчальний заклад» (п.49-54), Санітарними правилами облаштування та утримання дошкільних навчальних закладів; Типовим переліком обов'язкового обладнання, навчально-наочними посібниками та іграшоками у дошкільних навчальних закладах; методичними рекомендаціями МОН України «Підбор і використання іграшок для дітей раннього віку у ДНЗ» від 18.07.08 №1/9-470, Статутом дошкільного закладу та планом освітньо-вихвної роботи.

            Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечу­вало 30  працівника, з них:  завідувач Николаєнко Світлана Юріївна, 15 – педагогів, у тому числі: вихователь-методист,  практичний психолог, музичний керівник, 11 -   вихователів. З них 8 мають повну вищу освіту, 1 - базову освіту, 6 – середню спеціальну. Склад педагогіч­них працівників за кваліфікаційним категоріями такий: вища категорія – 4 вихователі,  друга категорія – 2 вихователі, спеціаліст 9Тр. – 9 вихователів, педзвання «вихователь-методист» - 1, 1 – медичний працівник, 18 – молодшого обслуговуючого персоналу.

            Адміністрація закладу створювала працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямо­ваному використанню кадрів робота коллективу КЗО ДНЗ відзначалася стабільністю та позитивною результативністю.

На сьогоднішній день показником ефективності реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти є його наступність та узгодженість зі стандартами початкової школи.

Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання та шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення. Успішність забезпечення взаємодії визначається цілою низкою чинників, що створюються педагогічно грамотно організованим розвивальним, навчально-виховним середовищем, яке відповідає психологічним і фізіологічним особливостям та фізичним можливостям дітей. Робота з організації наступності має проводитись педагогічними колективами спільно і системно.

Змістом Базового компонента дошкільної освіти визначено освітні лінії, що забезпечують засвоєння дитиною способів (механізмів) розвитку (саморозвитку), набуття нею знань, умінь і навичок. Неодмінною умовою життєдіяльності є забезпечення гармонії між фізичним, емоційним, моральним, вольовим, соціальним та інтелектуальним розвитком.

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колекти­ву загалом. За результатами діагностики дошкільників із засвоєн­ня програми «Дитина » зроблено висновки щодо загальної компе­тентності дошкільників, які висвітлює таблиці «Розподіл дітей за загальним рівнем компетентностей на кінець 2018-2019 н.р.»

Позитивна динаміка щодо зацікавленості вихованців до збереження свого фізичного, психічного та соціального здоров’я, ціннісно- емоційного ставлення до виконання оздоровчих процедур, сформованості вміння мотивувати власні дії, прагнення дотримуватися здоров’язберігаючої моделі поведінки свідчить про ефективність проведення цілеспрямованої роботи вихователів з формування ціннісного ставлення дітей старшого дошкільного віку до власного здоров’я.

Здорова особистість дитини старшого дошкільного віку – це людина, яка зорієнтована на позитивне сприйняття  моделі здорового способу життя, запропонованого дорослими, прагне до її підтримання, орієнтуючись на високий стандарт і реалізацію власного потенціалу; знає про здоров’я та його чинники; застосовує отримані знання у повсякденній діяльності, проявляючи відповідний характер поведінки.

 

 

 

Показники засвоєння вимог освітньої лінії

«Особистість дитини» Базового компонента дошкільної освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Головне завдання реалізації освітньої лінії «Дитина в соціумі» – розкрити дитині соціальний світ, допомогти їй здобути соціальний досвід та зрозуміти своє місце в соціумі як активного учасника. Не випадково освітня лінія нової редакції Базового компонента визначена однією з перших серед інших, адже усвідомлення самої себе приходить до людини через ставлення до неї інших людей.

 

Показники засвоєння вимог освітньої лінії «Дитина в соціумі»

Базового компонента дошкільної освіти

 

 

 

 

            Найефективніше процес соціалізації в дошкільному дитинстві здійснюється через гру, оскільки вона є провідним видом діяльності дітей дошкільного віку. Особливо результативно процес соціалізації відбувається в ході сюжетно-рольових ігор, тому що такий вид ігор здебільшого спрямований на відображення дітьми в рольових діях та ситуаціях суспільної та побутової тематики, тобто пов’язаної зі сферою людської діяльності.

 

Показники засвоєння вимог освітньої лінії «Гра дитини»

Базового компонента дошкільної освіти

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Базового компонента дошкільної освіти передбачає сформованість доступних для дітей дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та співвідношення предметів, об'єктів навколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати набуті знання у практичній діяльності (ігровій, трудовій, сенсорно-пізнавальній, математичній тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у дитини наочно-дійового, наочнно-образного ,словесно-логічного мислення.

 

Показники засвоєння вимог освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному

просторі» Базового компонента дошкільної освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники засвоєння вимог освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному

просторі» Базового компонента дошкільної освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мовленнєва діяльність дошкільника визначається відповідною віку мовленнєвою та мовною зрілістю, рівнем оволодіння елементами грамоти, сформованістю ставлення до використання слова у взаєминах з дорослими та дітьми, розвиненістю комунікативних здібностей.

Спілкування з однолітками створює в дітей досвід самоствердження, відстоювання і захисту своїх досягнень, учить сприймати інших не лише як «об’єкт», що знаходиться поряд, а як таку ж цінність, як вони самі – зі своїми здібностями, інтересами, вміннями. Словниковий запас, його обсяг і якість, доречна актуалізація слів під час говоріння – це все найважливіші складові мовленнєвого онтогенезу дошкільника. Від того, яка якість і кількість слів, якими володіють діти, залежить успіх вираження їх думок, почуттів, намірів, бажань.

Показники засвоєння вимог освітньої лінії «Мовлення дитини»

Базового компонента дошкільної освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

З огляду на значимість дошкільного дитинства як базового періоду для формування способів пізнання, розуміння та відображення внутрішньої (психічної) та зовнішньої (Всесвіт) картини світу, беззаперечна важливість базових компетенцій щодо розвитку способів пізнання та відображення дитиною світу.

Набуття природничо-екологічної компетентності дошкільниками відбувається в різних видах діяльності і потребує практичного засвоєння дітьми системи доступних природничих знань. Базовий компонент дошкільної освіти визначає зміст освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі».

Виховання в дошкільників любові до рідної природи починається з розвитку їх сенсорних відчуттів, формування системи знань про об’єкти та явища природи.

 

Показники засвоєння вимог освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі»

Базового компонента дошкільної освіти

 

 

 

 

 

 

 

Мета сучасної дошкільної освіти визначається не тільки кількістю знань, умінь і навичок, а й розвитком особистості в системі загальної культури.

Базовий компонент дошкільної освіти засвідчує, що кожна дитина розвивається, реалізується і самовизначається як особистість, ознайомлюючись з надбаннями матеріального та духовного світу, набуваючи навичок помічати корисне і прекрасне, долучаючись до його створення.

Проведення діагностики дало змогу зробити певні висновки щодо рівня сформованості компонентів особистісної культури дітей старшого дошкільного віку.

 

Показники засвоєння програмових вимог освітньої лінії

«Дитина у світі культури»

 

 

 

 

 

Моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку в групах  старшого дошкільного віку показав, що найменший показник належить такій освітній лінії, як «Мовлення дитини».

Таким чином, вихователям дошкільних навчальних закладів необхідно посилити роботу з художньо-мовленнєвої діяльності дітей, адже, мовлення тісно пов'язане з пізнавальним розвитком дитини, долученням її до основ морально-етичної, емоційно-ціннісної культури тощо.

 

Засвоєння дітьми старшого дошкільного віку програмових вимог

7 освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти